Hoofdstuk 4 - Welzijn en zorg voor elke Almeerder

Inleiding

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht.

De decentralisaties liggen inmiddels ruim 5 jaar achter ons. Nog niet alles gaat goed. De ChristenUnie pleit ervoor de (laatste) financiële schotten weg te halen en écht over de systeemwereld van de gemeente heen te kijken naar de leefwereld van mensen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Almere extra gaan investeren in preventie en vroegsignalering, want voorkomen is beter dan genezen.

Jeugdhulp

Jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Liefst zo vroeg mogelijk, en zo licht of zo zwaar als nodig is. De ChristenUnie pleit in dat licht voor preventie en vroegsignalering.

In het hulpverleningstraject willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken. Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning nodig hebben.

Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven.

De ChristenUnie wil dat er een laagdrempelig loket in de wijken komt waar gezinnen terecht kunnen met hun hulpvraag. Daar is de vaste contactpersoon die bij hen blijft gedurende de tijd dat ze ondersteuning nodig hebben. Aanvullende organisaties kunnen dan aansluiten als dat voor het oplossen van problemen nodig is. Zo worden gezinnen niet meer van de ene naar de andere hulpverlener doorgeschoven, maar staat het gezin centraal.

 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht.
 • De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digi-veiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
 • Wij willen aandacht voor de psychische en mentale gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
 • De ChristenUnie vindt dat er onvoldoende koppeling is tussen Jeugdhulp en de WMO. Hier dient meer aandacht aan besteed te worden. Er loopt inmiddels in Almere een aanbestedingstraject waarbij het realiseren van kortere wachtlijsten een van de belangrijkste besliscriteria moet zijn.

Huiselijk geweld

De ChristenUnie gelooft dat het gezin een plek van liefde, warmte en verbondenheid moet zijn. Er zijn echter situaties waarin er sprake kan zijn van diverse vormen van huiselijk geweld waarbij zich dit op verschillende manieren kan manifesteren. Denk aan kinder-, partner- of ouderenmishandeling maar ook aan eergerelateerd geweld en complexe scheidingen. 

 • Signalen van huiselijk geweld moeten herkend kunnen worden waarbij op o.a. scholen aandacht dient te zijn voor deze onderwerpen en de signalering hiervan.
 • Ook dienen er binnen Almere voldoende opvangmogelijkheden te zijn en voorzieningen voor ambulante hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld.
 • Bij het aanpakken van huiselijk geweld moet niet alleen worden gekeken naar de korte termijn maar ook naar het blijvend veilig houden van een thuissituatie. Dit betekent onder andere goede samenwerking met ketenpartners en de mogelijkheid voor Veilig Thuis om stapsgewijs af te schalen.

Personen met verward gedrag en psychische problematiek

Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden, problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

 • Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ. 
 • De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte; 
 • De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
 • We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk en intensievere samenwerking tussen GGZ, huisartsen, maatschappelijke opvang, woningcorporatie, schuldhulpverlening en andere zorg- en hulpverleners en herstelgroepen.
 • De ChristenUnie pleit voor uitbreiding van inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname.
 • Er dient aandacht te zijn voor de toename die gezien wordt in het aantal suïcidepogingen van mensen met psychische en psychiatrische zorgvragen.
 • Almere moet een ‘droge voorziening’ hebben, waar mensen kunnen afkicken zonder de verleiding van verslavingen. De professionals vragen hierom, laten we dit mogelijk maken.

Iedereen telt mee en doet mee

Met het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Ook zij hebben recht op ontwikkeling en groei. De ChristenUnie wil mensen kansen geven om zich in kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen op die manier die bij hen past. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Almere om zo werkelijke stappen te zetten naar de inclusieve samenleving.

 • De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.
 • De gemeente zorgt ervoor dat (gemeentelijke) evenementen toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
 • De gemeente Almere zoekt actief naar mogelijkheden om kinderen/mensen met een beperking te laten sporten.
 • De ChristenUnie wil inzetten op het uitbreiden van het aantal plaatsen arbeidsmatige dagbesteding en ‘beschut werk’-plekken voor mensen met een beperking.

Langer zelfstandig

Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Almere daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Juist dichtbij huis. Daarom wil de ChristenUnie het sluiten en centreren van voorzieningen zoveel mogelijk voorkomen.

 • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning en er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben. 
 • Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond. 
 • De ChristenUnie wil ruimte willen geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende levensfasen.
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden (‘Housing first’).