Hoofdstuk 6 - Een economie ten dienste van de inwoners

Inleiding

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Bedrijven en ondernemers in Almere zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Almere kent een bloeiende MKB-sector die zorgt voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd geldt dat er nog te weinig banen zijn voor de eigen inwoners. Het creëren van meer werkgelegenheid is dus een belangrijke opgave waarin de lokale overheid een rol speelt samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden. Voor een evenwichtige ontwikkeling op lange termijn is het van belang om meer grootbedrijf en hoger gekwalificeerde werkgelegenheid aan te trekken.

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente dient wat de ChristenUnie betreft actief gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. We leven inmiddels in een 24-uurs economie, waarbij in Almere de winkels in het centrum zeven dagen per week zijn geopend. Tegelijkertijd zijn mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als zo’n collectief rustmoment. Daarom blijft de ChristenUnie van mening dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om hun winkel op zondag te openen.

 • De gemeente moet goede voorwaarden scheppen voor verantwoord ondernemerschap en innovatie in het mkb, zoals het mogelijk maken van Fieldlabs en het actief ondersteunen van ondernemersnetwerken.
 • Almere werkt samen met de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid.
 • Gemeentelijke inkoop doen we in Almere zoveel mogelijk lokaal of regionaal.
 • Startende ondernemers en doorgroeiers worden ondersteund met goede werkplekken waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, helpen en samenwerken.
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.  
 • Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
 • Zzp’ers worden begeleid, praktisch ondersteund en ontzorgd, bijvoorbeeld door een zzp-loket op het Ondernemersplein, flexplekken in publieke ruimten door de hele stad en vermindering van de regeldruk bij een bedrijf aan huis.
 • Een ondernemersfonds of een BIZ (Bedrijven Investeringen Zone) kan ondernemers helpen om gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat. De gemeente blijft hier actief aan bijdragen.
 • De Stichtse Kant is aantrekkelijk voor distributiecentra vanwege de ligging en de ruimte. De ChristenUnie wil verdere ‘verdozing’ van het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen.
 • De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de leefbaarheid van de kernen en op sociale veiligheid in en rond winkelgebieden.

Recreatie, toerisme en agricultuur

Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond Almere.

 • De gemeente zet vooral in op groen en ecotoerisme, met plekken als het Almeerderhout en de Oostvaardersplassen als unique selling points.
 • De gemeente investeert in het vergroten van de toeristische en recreatieve functie van het kustgebied tussen de Lepelaars- en Oostvaardersplassen.
 • Inzet op creatieve gebiedspromotie met inwoners en lokale ondernemers, voor zowel inwoners als bezoekers.

Almere kent inmiddels een traditie van verbinding tussen stad en platteland. Via initiatieven als de Flevocampus, Groen&Gezond en stadslandgoed De Kemphaan draagt Almere bij aan meer bewustzijn en stimuleren we lokale, biologische en gezondere producten en korte voedselketens. Nederland is koploper in de eiwittransitie, wat wil zeggen dat we overgaan van dierlijke naar plantaardige producten. Almere staat open om initiatieven op dit punt te verwelkomen.
Voor de verbinding tussen stad en platteland is stadslandbouw een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder.

 • Regionale en lokale voedselmarkten. We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten met gebiedscoöperaties die het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen.
 • Plaatselijke horeca en supermarkten gaan tenminste 25% regionaal duurzaam geproduceerde producten verkopen. We realiseren een verkooppunt waar Almeerders uit Oosterwold hun producten aan de stad kunnen aanbieden.
 • Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om het stadslandgoed of een ander lokaal initiatief te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een natuurgebied te maken. Zo kunnen kinderen leren wat gezond voedsel is, hoe dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft op o.a. milieu en klimaat.
 • De gemeente Almere maakt gronden beschikbaar om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in de eiwittransitie door 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk in te kopen, met op het menu zoveel mogelijk plantaardige en zo min mogelijk dierlijke producten.
 • Het programma Gezond in Almere dat de afgelopen jaren is ingezet, wordt doorgezet. We maken ons sterk voor gezond voedsel op scholen, streven naar een evenwichtig aanbod van gezond en gemakkelijk eten via restaurants en foodketens en stimuleren gezonde initiatieven. 
 • Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale en korte voedselketens en de boer als mede-beheerder van de openbare ruimte.