Inleiding en speerpunten

Inleiding

Almere is een unieke stad. Door haar historie, door haar ligging, door de mensen. Met Almere gaat het best goed. Het imago is al geruime tijd bezig met een opmars. Gezinnen zien het groen en de ruimte. De binnenstad werd in 2017 uitgeroepen tot de beste van het land. Het gemiddelde inkomen ligt precies op het landelijk gemiddelde. De werkloosheid onder 45-plussers is de afgelopen jaren spectaculair afgenomen. We zijn nog steeds een jonge stad: bijna 60% van de inwoners is jonger dan 45. De misdaadcijfers in Almere zijn niet hoger dan in de rest van Nederland. En Almere is een buitengewoon diverse stad met maar liefst 160 nationaliteiten. Elke dag zien duizenden Almeerders om naar elkaar, naar hun buurt, naar hun stad. Honderden ondernemers geven de stad bedrijvigheid.  Jongeren die hier geboren zijn maken de cultuur van de toekomst.

Met onze stad gaat het dus best goed, maar met sommige mensen in Almere gaat het steeds slechter. Een groeiende groep mensen kan geen betaalbaar huis krijgen, terwijl het aantal huishoudens in Almere sterk groeit. Jongeren hebben meer schulden dan ooit en minder vaak vast werk. De helft van de huurders heeft geldzorgen. Veel mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid. Lang niet iedereen voelt zich veilig in de stad. De coronacrisis heeft ook in Almere flink toegeslagen en zal op allerlei gebieden nog lang voelbaar zijn.

In dit verkiezingsprogramma laten we beide kanten zien. Want de ChristenUnie is trots op Almere en alles wat er goed gaat. We hebben een hoopvol programma voor een stad met toekomst. Maar we zien ook de zorgen en die willen we benoemen vanuit diezelfde constructieve houding. We geloven dat we elkaar op creatieve manieren kunnen vinden om elkaar te helpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een stad waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

quote-vp

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Almere.

De afgelopen tijd heeft het laten zien: de samenleving is niet maakbaar, maar wel weerbaar. De overheid kan niet alle vraagstukken oplossen, maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. En om ruimte te bieden aan mensen die het goede willen doen. Daarmee is de ChristenUnie niet ‘links’ of ‘rechts’, maar geeft zij een uniek en sterk antwoord op de rol van de overheid. Onze droom voor Almere is dan ook een samenleving waarin iedereen meetelt, gedragen door levendige gemeenschappen en beschermd door een daadkrachtige overheid.

Onze zeven speerpunten

In dit verkiezingsprogramma staan heel veel onderwerpen en standpunten. In zeven punten geven we weer waar het ons echt om gaat. Punten die allemaal terugkomen in het programma; soms in een apart hoofdstuk, soms door alle diverse onderwerpen heen.

Jongeren: de toekomst van Almere

Voor de jongeren van nu is een hoopvol perspectief minder vanzelfsprekend dan voor oudere generaties. Maar jongeren zijn de hoop en de toekomst van onze stad. De ChristenUnie wil investeren in jongeren: in hun mentale weerbaarheid en sociale omgeving. In financiële gezondheid. In betaalbare en beschikbare woningen voor jongeren, studenten en starters. In goed onderwijs op alle niveaus en en in kansen op de arbeidsmarkt door stages en netwerken. En in ruimte voor creativiteit, zingeving en kunst en cultuur. Zodat de jongeren van nu zich kunnen ontwikkelen tot de volwassen, weerbare dragers van de samenleving van straks.

 Samenleven met aandacht

De samenleving is van ons allemaal. Talloze mensen zetten zich belangeloos in voor hun medemens, of dat nu is door het contact met de buren of door vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie. Er is veel kracht in de samenleving. Maar die samenleving is steeds verder geïndividualiseerd. Meer mensen worstelen met eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. Problemen als armoede, schulden en huiselijk geweld nemen toe.

De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een samenleving waar aandacht is voor elk mens en waar iedereen een bijdrage aan levert; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. De lokale overheid moet de kracht van de samenleving zoveel mogelijk ruimte geven door te luisteren naar inwoners en concrete hulp te bieden aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

Een passende plek voor iedereen

Almere is in een kleine vijftig jaar gegroeid van nul tot ruim 215.000 inwoners. De nieuwe stad zorgt voor een unieke woonbeleving met veel water en veel groen. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er is landelijk sprake van een groot woningtekort en dat is in Almere niet anders. Er zal de komende jaren veel gebouwd moeten worden. De ChristenUnie wil het unieke karakter van Almere behouden. De ChristenUnie staat voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor geschikte huisvesting voor studenten en voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

Zorg voor de schepping

We hebben een prachtige stad, in een prachtig land, op de enige aardbol die er is. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze aarde, ons land en onze stad heel blijven. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid. Wij maken ons sterk voor schone energie, energiebesparing waar mogelijk, het voorkomen van verspilling en bescherming van waardevolle natuur, in een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie.

Een bloeiende economie ten dienste van de inwoners

In Almere is volop ruimte voor bedrijvigheid en ondernemerschap. De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede markt komt tot haar recht als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. En een gezonde economie betekent dat iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De ChristenUnie ziet de kansen in Almere, met een innovatief mkb, met het aantrekken van nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid door goede aansluiting met het onderwijs, en met allerlei initiatieven op het vlak van duurzaamheid en eco-toerisme.

Een veilige leefomgeving

Het leven in een grote stad als Almere is niet alleen maar mooi. De criminaliteitscijfers in Almere zijn nog altijd gunstiger dan het gemiddelde van de tien grote steden in Nederland, maar ook hier zijn onveiligheid en criminaliteit deel van de werkelijkheid. Een veilige leefomgeving bestaat niet allereerst uit cameratoezicht of voldoende politie op straat. De ChristenUnie wil juist de oorzaken van onveiligheid wegnemen. Daarom willen we verder onderzoek naar ondermijning, aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten, mensenhandel en uitbuiting tegengaan en drugs- en drankmisbruik voorkomen.

Een betrouwbaar bestuur

Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende lokale samenleving. Er ligt een verantwoordelijkheid bij zowel de raad, het college als de ambtenaren om het goede voorbeeld te geven in woord en daad. De ChristenUnie wil betrouwbaar en constructief bekend staan in Almere en bijdragen aan goed bestuur en integer leiderschap. Vrede en recht vinden we niet alleen in woorden maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8).