Hoofdstuk 8 - Onderwijs in vrijheid en diversiteit

Inleiding

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Kernbegrippen voor goed onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit goede onderwijs willen we als ChristenUnie ondersteunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar de gemeente speelt een belangrijke rol in alle omliggende zaken, zoals in de aanpak van het lerarentekort, passend onderwijs voor kinderen en aandacht voor aansluiting op de arbeidsmarkt. De afgelopen periode heeft aangetoond dat er op dit vlak soms meer kan gebeuren dan we denken. 

Inmiddels kent Almere een breed en divers onderwijsaanbod. Dat past bij de grote, diverse stad die Almere is. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. Ook die vrijheid van schoolkeuze past bij Almere. De gemeente respecteert en stimuleert de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden.

Een belangrijke opdracht is om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Almere moet het onderwijs gelijke kansen bieden voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders. De gemeente speelt hierbij een actieve rol, bijvoorbeeld via programma’s zoals ‘Als ik later groot ben in Almere’ en ‘Sterk in de wijk’ die in samenwerking met jeugdhulp en preventie-organisaties worden ontwikkeld. 

Naast alle goede dingen kent Almere diverse uitdagingen op het vlak van onderwijs. Zo is het lerarentekort aanzienlijk. Bovendien zijn er relatief veel kinderen met achterstanden en is de kwaliteit van het onderwijs soms een punt van aandacht. En last but not least: de aansluiting met de arbeidsmarkt vraagt om aandacht. Enerzijds is er een tekort aan stageplekken op alle niveaus. Anderzijds is vergroting van het aanbod aan hbo-opleidingen (en dus studenten) een stimulans voor bedrijven en werkgevers om zich in Almere te vestigen. Op al deze punten kan de gemeente haar invloed uitoefenen, in nauwe samenwerking met de scholen en opleidingen en met ondernemers en werkgevers. Daarbij is de balans tussen verantwoordelijkheden van belang; de gemeente helpt, maar de schoolbesturen houden de regie.

  • Lerarentekort: naast stevige werving en omscholingstrajecten komt er een (tijdelijke) financiële prikkel voor basisschoolleraren en een voorrangsregeling bij huurwoningen voor nieuwe leerkrachten.
  • Het is belangrijk dat ouders van kinderen met (taal-)achterstanden gebruikmaken van vroeg- en voorschoolse voorzieningen en dat deelname door de gemeente wordt bekostigd als zij daar zelf de middelen niet voor hebben.
  • Het project ‘Kansrijk in het VO’ moet worden doorgezet en uitgebreid naar alle vmbo-scholen in Almere.
  • Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval in samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg.
  • De gemeente investeert in goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven door het opzetten van stage- en banenmarkten.
  • De gemeente investeert in het vergroten van het aanbod van hoger onderwijs (HBO/WO).
  • De gemeente Almere maakt stageplaatsen beschikbaar voor jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.
  • In Almere krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.
  • Via het programma ‘Sterk in de Wijk’ komt extra begeleiding in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.