Hoofdstuk 10 - Een veilige stad

Inleiding

Grote steden hebben te maken met allerlei vormen van onveiligheid. Denk aan high impact crimes als overvallen, straatroof, woninginbraak en geweld, en aan jeugdoverlast en -criminaliteit, mogelijke radicalisering en aanwezigheid van personen met verward gedrag. De criminaliteitscijfers in Almere zijn nog altijd gunstiger dan het gemiddelde van de tien grote steden in Nederland. Dat is mede te danken aan het beleid dat is ingezet, waarbij diverse afdelingen van de gemeente samenwerken met partners als de politie en het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis Flevoland, regionale veiligheidsorganisaties, jongerenwerk en ondernemers. Ook kent Almere veel betrokken bewoners, op individuele titel of op georganiseerd niveau in buurtpreventieteams, Waaks, buurt-appgroepen en Burgernet. Kortom, in Almere gaan we grootstedelijke problematiek niet uit de weg. We moeten ons samen met alle partners inzetten om te allen tijde het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo zuiver en gezond mogelijk te houden.

Als ChristenUnie willen we investeren in meer ogen en oren in de wijk in de vorm van jongerenwerk en toezicht en handhaving. Daarnaast willen wij het ingezette beleid intensiveren om ongewenste ondernemingen te kunnen weren. Dit mede in het kader van het thema ondermijning en de maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit, waarin de ‘onderwereld’ zoekt naar mogelijkheden om zich te laten faciliteren door de ‘bovenwereld’. Ook bij recent opkomende thema’s als cybercrime zoeken we in samenwerking met partners, andere gemeenten en het Rijk naar onze rol en bijdrage om dit tegen te gaan. In een tijd waarin sprake is van toenemende digitalisering en ’teeds meer mensen toegang hebben tot het internet, is ook de digitale criminaliteit immers sterk groeiende. 

Wij willen als ChristenUnie de komende jaren de criminaliteit en overlast in de gemeente verder tegengaan en de veiligheidsbeleving van inwoners opnieuw verbeteren. 

Veilige wijken

 • Inwoners worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan via buurtpreventieteams die in iedere wijk in contact staan met de wijkagent en door de inzet van Burgernet en andere hulpmiddelen als buurt appgroepen. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy). De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van Almere gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. 
 • De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt inwoners in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.
 • Buurtbijeenkomsten (door wijkagent en buurtpreventieteam) die bewustwording en zelfredzaamheid stimuleren in het kader van preventie en signalering van onveiligheid.
 • Wijkteams/professionals volgen een training om loverboy/girl-situaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.
 • De ChristenUnie is voor een vuurwerkverbod. We zetten in op georganiseerde alternatieven rond de jaarwisseling door de gemeente. 

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • De gemeente Almere komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid van de boven- en onderwereld om de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit aan te pakken. Dit vraagt om regionale samenwerking. Om illegaal gebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing/panden tegen te gaan komt er beleid gericht op snelle herbestemming.
 • Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. In Almere is er integraal beleid om, in samenwerking met de regio, radicalisering tegen te gaan. 

Mensenhandel en uitbuiting

Ook in Almere is sprake van mensenhandel en uitbuiting. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of welke vorm van mensenhandel dan ook, deze mensonterende praktijk hoort niet te bestaan. De gemeente heeft de regierol in het bestrijden van mensenhandel en tegengaan van uitbuiting. Voor de ChristenUnie is deze strijd prioriteit.

 • Almere doet nader onderzoek naar mensenhandel en formuleert op basis daarvan specifiek mensenhandelbeleid. Daarin moet onder meer aandacht zijn voor signalering, ketenregie en de mogelijkheden voor de gemeente om barrières op te werpen. We volgen hiermee het Interbestuurlijk Programma (IBP) van de VNG waarin staat dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben.
 • Almere zorgt ervoor dat ieder slachtoffer (ook de ongedocumenteerde) terecht kan bij gemeentelijke voorzieningen zoals opvang en begeleiding.
 • De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal hun rechten en plichten en de mogelijkheden tot melden en hulp vragen in het kader van mensenhandel.
 • De gemeente zorgt voor een optimale verbinding tussen veiligheidspartners en zorgpartijen.

Coffeeshops en drankmisbruik

Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of

verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt raken. Deze dingen leiden niet alleen tot persoonlijke, maar ook tot maatschappelijke problemen. De ChristenUnie is daarom voor heldere kaders rond drugs- en drankgebruik, onder andere door maximale inperking van de handel en gebruik van drugs, ontmoedigen van gokken en strikte toepassing van de Drank- en Horecawet.

 • De ChristenUnie wil het aantal coffeeshops in Almere niet verder uitbreiden en streng optreden tegen overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.
 • De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.)
 • Het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) moet strikt gehandhaafd worden.
 • De ChristenUnie wil dat deelname aan de landelijke wietproef wordt stopgezet. 

Zorg en veiligheid

 • BOA’s in Almere moeten zwaarder worden uitgerust (wapenstok, handboeien, pepperspray, kogelwerend vest).
 • De gemeente zet zich in voor uitbreiding van de politiecapaciteit.
 • Almere investeert in een uitstapprogramma voor prostituees, ook als het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar stelt.
 • Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen benaderen met informatie over uitstapprogramma’s.