Hoofdstuk 3 - Een samenleving met aandacht

Inleiding

Anno 2022 maakt bijna iedereen deel uit van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijkertijd is de samenleving verder geïndividualiseerd. Meer mensen worstelen met eenzaamheid of kunnen niet mee komen. De coronacrisis vergrootte deze twee kanten uit: in het afgelopen jaar kregen veel meer mensen het moeilijk maar ontstonden er juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen, ook in Almere. Er is kracht in de samenleving.

De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een samenleving waar aandacht is voor elk mens en waar iedereen een bijdrage aan levert; het is belangrijk dat mensen elkaar helpen waar het kan en voor elkaar zorgen. De rol van de lokale overheid is om de kracht van de samenleving te herkennen en te stimuleren en concrete hulp te bieden aan mensen die het niet op eigen kracht redden. De gemeente zorgt bovendien voor de randvoorwaarden voor een verrijkend leven in Almere door te investeren in o.a. kunst, cultuur en sport.

Investeren in jongeren, gezinnen en ouderen

Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat gezinnen – in welke samenstelling dan ook – handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Een kind is het beste af als het met en tussen ouders goed is.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Daar waar de thuissituatie vraagt om ingrijpen, moet dat op zorgvuldige en professionele wijze gebeuren.

Maar ook ouderen betekenen veel voor onze samenleving. De komende jaren zal het aandeel ouderen in Almere groeien. Daarom is specifieke aandacht voor hen nodig. 

 • De gemeente Almere ondersteunt ouders door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. Met de Jeugdgezondheidszorg/GGD zetten we extra in op jonge kinderen (0 – 3 jaar).
 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Almere, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn.
 • De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory.
 • De ChristenUnie wil programma’s als ‘Als ik later groot ben’ (gericht op kansengelijkheid voor jongeren) voortzetten en ruimte maken voor nieuwe initiatieven.
 • Het programma ‘(G)oud in Almere’ wordt als bestuurlijke opgave voortgezet.
 • De gemeente zet extra in op de werving van pleegouders via Vitree, Leger des Heils en stichting Timon en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning van zowel pleegouders als -kinderen.
 • Lhbti-jongeren worden vaker gepest worden en doen vaker zelfmoordpogingen. De gemeente werkt met scholen en instanties aan het tegengaan van pesten en aan doorverwijzing en hulp.

Armoede en preventie

In Almere groeien zo’n zevenduizend kinderen in armoede op. De ChristenUnie wil de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat, doorbreken. Armoede leidt vaak tot sociale problemen en slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Het is een goede zaak dat de gemeente Almere dit probleem onderkent en diverse voorzieningen kent, onder andere via welzijnswerk en andere lokale organisaties die zijn aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede.

Jongeren zijn vatbaar voor verkeerde omgang met geld. Een integrale aanpak is voor hen heel belangrijk. Omgaan met financiën maakt onderdeel uit van het preventieve programma van de gemeente.

 • Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht.
 • De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen door een gezinsaanpak van ‘één gezin, één plan, één regisseur, ook op school’. Hierin wordt op alle fronten meegedacht: werk en opleiding, psychische en fysieke gezondheid. Dit voorkomt geldstress.
 • De gemeente werkt actief samen met woningcorporaties en energieleveranciers in het signaleren en aanpakken van betalingsachterstanden bij gezinnen met kinderen.
 • De gemeente Almere kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • De collectieve zorgverzekering is blijvend beschikbaar voor minima.
 • De gemeente Almere ondersteunt maatschappelijke initiatieven zoals de Voedselbank en andere voedsel- en hulploketten ruimhartig.
 • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.

Schulden

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening moet bieden.

In de situatie waarbij mensen wel willen maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Almere sociaal gaat incasseren. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van de persoon. Maatwerk dus. We gaan altijd uit van vertrouwen en de gemeente moet hulp bieden bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een betalingsregeling.

 • We werken volgens de aanpak ‘één schuldenaar, één regisseur’.
 • De gemeente Almere zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met problematische schulden. We benutten het landelijke Waarborgfonds als waarborg voor de saneringskredieten.
 • De gemeente Almere sluit een convenant met alle aanbestedingspartners, waarin afspraken vastliggen m.b.t. sociaal incasseren en signaleren van betalingsachterstanden. 
 • In Almere maken we gebruik van de Nederlandse Schuldhulproute en van SchuldHulpMaatje en andere initiatieven om tot een totaalaanpak van schuldenproblematiek te komen.
 • In Almere werken we met incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk voor sociaal incasseren.
 • De gemeente Almere maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en zzp-ers met schulden door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden.
 • Bij dakloosheid door huurschuld werken we in Almere aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties.

Vluchtelingen

De gemeente Almere heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Toch vindt de ChristenUnie de manier waarop we in Almere met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting.

Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.

 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het gespreid huisvesten van statushouders.
 • De gemeente garandeert een bed-bad-brood regeling voor in Almere verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • De gemeente ondersteunt maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.

Opvang dak- en thuislozen

De gemeente heeft de verplichting mensen die (door wat voor oorzaak dan ook) geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

 • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Almere slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
 • Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden gestimuleerd via een hulptraject stappen te zetten om hun eigen leven weer op te pakken.
 • De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze mensen met meerdere problemen. Het toewijzen van een woning is de start van een traject richting zelfstandig wonen.
 • De ChristenUnie wil geen jongeren en gezinnen in de reguliere daklozenopvang. Voor jongeren en gezinnen is crisisopvang beschikbaar.
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

Participatie, kerken en maatschappelijke organisaties

Ook in Almere dragen de inwoners – al dan niet georganiseerd in maatschappelijke en religieuze organisaties – de samenleving. Wat is Almere zonder die bewoner die vrijwillig het groen in de straat onderhoudt, zonder bijvoorbeeld het Leger des Heils of zonder de voetbalverenigingen? Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en de ChristenUnie is trots op al het werk dat zij verzetten. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

 • Wijkbudgetten blijven bestaan en zo mogelijk nog meer toegankelijk gemaakt voor alle inwoners.
 • Vrijwilligers kunnen, indien noodzakelijk, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
 • De gemeente faciliteert vrijwilligerscentrale(s) door de inzet van middelen en mogelijkheden om zoveel mogelijk Almeerders vrijwilligerswerk te laten doen.
 • De gemeente heeft op regelmatige basis overleg met diaconale en religieuze organisaties in Almere om hun maatschappelijke functie in beeld te hebben en houden.

Kunst, cultuur en sport

Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Wij mensen vormen het beeld van God als creatieve Schepper. Via allerlei kunst- en cultuurinitiatieven werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de Almeerse samenleving. De overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er een breed en betaalbaar aanbod van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve talenten.

Almere is een jonge stad. Historische bouwwerken zul je er niet tegenkomen. Maar we komen wel in een fase dat we beginnen na te denken over wat we de volgende generaties willen nalaten van het allereerste begin van Almere. Bij discussies over sloop en/of herinrichting zal de gemeente het cultuurhistorische aspect bewust moeten meewegen.

Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis grote klappen hebben gehad. Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

 • Er komt een regeling voor minima en hun kinderen die toegang hebben tot onze culturele instellingen via een minima- of cultuurpas.
 • Er komt een onderzoek naar versterking van de kunst- en cultuursector in Almere (museum).
 • De gemeente stimuleert Almeerse kunst-ontwikkeling door het bieden van kansen tot creatie en expositie aan Almeerse kunstenaars.
 • De gemeente ontwikkelt visie op Almeers cultureel erfgoed.
 • In Almere weet iedereen die er recht op heeft het Jeugdsportfonds te vinden.
 • Bij een stad van de omvang van Almere hoort een buitenzwembad.