(tussen haakjes) 34: Is de PVV een verdediger van het Jodendom of van Israël? - Ze zijn er nog! ...

dinsdag 22 februari 2011 17:38

Is de PVV een verdediger van het Jodendom of van Israël?
Deze vraag kwelt me al lange tijd. En als de PVV een verdediger van Israël is, komt dat dan omdat het de staatsinstellingen en het democratische gehalte van die staat zo bewondert en als een voorbeeld ziet, of is het gewoon een ordinaire zaak van ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’? 

Dat ik hier opnieuw met de neus opgedrukt wordt komt door de aanval van Joram van Klaveren op een aantal Kamerleden op 2 februari jl. Hij heeft toen, tijdens een Kamerdebat over antisemitisme, een rechtstreekse aanval gericht op de Kamerleden Sadet Karabulut en Harry van Bommel (SP), Arjan El Fassed (GroenLinks) en Achmed Marcouch (PvdA). De SP’ers hebben mee gedaan aan een demonstratie waarbij geroepen werd: ‘Joden aan het gas’. Marcouch zou zich beijverd hebben een imam naar Nederland te halen wiens laatste wens is een Jood te doden. El Fassed heeft een website beheerd waarin Israël werd vergeleken met het naziregime. Volgens Joram dragen deze Kamerleden bij aan het ontstaan van ‘een sfeer waarin antisemitisme salonfähig wordt’. 

De aangesproken fracties, maar ook andere reageerden als door wespen gestoken op de persoonlijke aanvallen van de PVV’er. Dat viel te verwachten natuurlijk, maar Joram had wel in zoverre gelijk dat enkele Kamerleden zich in het verleden met betrekking tot de controverse Israël – Palestijnen wel eens in verkeerd gezelschap op straat hebben vertoond. Maar dat geldt zeker niet voor alle door Joram persoonlijk aangevallen politici. Hij doet bijvoorbeeld Marcouch evident onrecht. Bovendien kun je begrip voor Palestijnse problemen niet een op een vertalen naar antisemitisme. Dat zou pas het geval kunnen zijn als onomstotelijk vaststond dat de Palestijnen helemaal niets te klagen hebben. Met deze commandoaanval heeft Van Klaveren de ‘ernst van het debat over bestrijding van antisemitisme geen dienst bewezen’, zoals Van Dam (PvdA) stelde.
Bovendien, zelfs al zijn sommige Kamerleden onvoorzichtig of onnadenkend geweest, getuigt het dan van politiek verstand om zo’n misstap erin te wrijven, in plaats van verbinding te zoeken met voor- en tegenstanders om het smerige antisemitisme uit onze straten en stadions te vegen? Het lijkt er eerder op dat dit de manier is, om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. 

Gelukkig komt de PVV niet alleen met kritiek maar ook met positieve aanzetten om het probleem aan te pakken. Van Klaveren meldde bijvoorbeeld dat zijn fractie er over denkt om ontkenners van de Holocaust niet voor de rechter te slepen, maar als patiënt te beschouwen en naar de psychiater te sturen. Een briljant idee! Om te voorkomen dat ze het wiel helemaal opnieuw moeten uitvinden, zou ik ze willen aanraden om in Rusland navraag te doen hoe het Sovjetregime het indertijd georganiseerd had om dissidenten als patiënt te laten opnemen in psychiatrische klinieken.
Ik vraag me wel eens af hoe Wilders gereageerd zou hebben als hij een goede honderd jaar geleden via de Okhrana het leerzame werkje De protocollen van de wijzen van Sion in handen had gekregen. In die tijd was een islamiet een zeldzaamheid in Nederland, de staat Israël bestond nog niet. Er leefden wel veel joden in ons midden en door de pogroms in het oosten had hun aantal de neiging te groeien. Er was toen zeker ook sprake van antisemitisme in brede lagen van de bevolking; niet allochtoon antisemitisme, maar autochtoon (ook liberaal) antisemitisme.

vraag me ook wel eens af of Wilders in 1096 tijdens de eerste kruistocht, in het Rijnland de Joodse gemeenschappen zou hebben gespaard. Zij waren toen eigenlijk de enige allochtone enclaves in West-Europa en hij had zich misschien wel bij een Jood in de schulden moeten steken om goed uitgerust de moslims in Palestina te lijf te gaan. 

Eerlijk gezegd ben ik er niet zeker van dat wij, nette Nederlanders, ons in die omstandigheden beter zouden hebben gedragen, maar sindsdien is het voor veel landgenoten duidelijk geworden, dat een verdeling van de maatschappij in een autochtoon ‘wij’ en een allochtoon ‘zij’ gegarandeerd grof onrecht oplevert. Je mag de islam bestrijden als een valse godsdienst, je mag je verzetten tegen politieke heerszucht van moslims als die de kop zou opsteken, maar er bestaat echt niet zoiets als de Protocollen van de wijzen van Mekka. Voorlopig is de islamitische buurman ook mijn naaste en het 6e gebod van de Decaloog leert mij dat God niet alleen afgunst, haat en woede verbiedt, maar gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelf, tegenover hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk proberen te voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed moeten doen[1]. Ik denk dat dit ook betekent, dat ik pro-Israël kan zijn en tegelijk tegen het onrecht dat islamitische en christelijke (NB!) Palestijnen wordt aangedaan door Israël en hun Arabische ‘supporters’. Tegelijk hoor ik niet bij de selecte groep helderzienden die een gemakkelijke oplossing weten voor dat conflict.

 

Ze zijn er nog!
Toen op 29 januari 2010 het Integraal Afspraken Kader (IAK) over de groei van Almere tot 2030 werd getekend heb ik natuurlijk geen moment gedacht dat hiermee de Tempeliers van Marken zouden accepteren dat ze nu definitief het onderspit hadden gedolven. Voor mij was de vraag niet òf ze weer van zich zouden laten horen, maar wannéér.
In het verleden[2] heb ik u al het een en ander verteld over de geschiedenis en de sinistere machinaties van deze Orde die als doel heeft, kort samengevat: Maak van Almere het Land van Saeftinge van de 21e eeuw’. In hun optiek zijn alle middelen om dit doel te bereiken geoorloofd, vooral als ze onderhands zijn. Daarvoor worden dan bij voorkeur frontorganisaties ingezet, zoals in het verleden de VBIJ, de PS van Noord-Holland, de Waterlanders, actiegroep de Kwade Zwaan, de Naardermeerclub en andere verenigingen die de kreet ‘Natuur is goed, natuur moet!’hoog in het vaandel hebben staan. Onbewust zijn zij de slaafse uitvoerders geweest van de strategie die in de 80-er jaren door de Tempeliers tijdens hun congres op Malta was geformuleerd en die kan worden weergegeven in een zin: ‘Natuurbehoud kan worden ingezet als het ultieme wapen tegen de bedreiging die van Almere uitgaat’

Dat dit goed was gezien heeft het vervolg wel aangetoond. Om te beginnen werd een westelijke verbinding van Almere naar het vasteland onmogelijk gemaakt door het besluit de Markerwaard nu (ha, ha!) nog niet in te polderen. Vervolgens werd geprobeerd Almere de adem af te knijpen door de aanleg van een verkeerstunnel tussen de Hollandse brug en de A9, langs het Naardermeer te blokkeren. Aangespoord door deze successen probeerden de Tempeliers nog later aan alle kanten weerstand op te bouwen tegen de aanleg van een verbinding door het IJmeer; weer met ‘natuur’ als argument. Door de vastbeslotenheid van Almere lukte het deze keer niet om de totstandkoming van het IAK te voorkomen. Hiermee leden de Tempeliers een nederlaag van de eerste orde. 

Wat nu? Om de onsterfelijke uitspraak van Lenin nog maar eens te citeren. Terwijl de Tempeliers bezig waren zich te hergroeperen veranderde de politieke situatie in ons land drastisch. De grootmeesters van de orde realiseerden zich, dat onder het nieuwe kabinet het woord ‘natuur als ultiem wapen een beetje bot geworden was (denk ‘maar aan het Oostvaarderswold en in het algemeen de Ecologische HoofdStructuur ) en dat ze moesten omzien naar een ander wapen. Het begint er nu op te lijken dat de Tempeliers niet alleen nieuwe posities hebben ingenomen, maar ook een nieuw aanvalswapen hebben gesmeed.
Hoe verklaart u anders, dat een motie van Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken (PvdA), om bij de groei van Almere ook te kijken naar zaken als werkgelegenheid, door de VVD en de PVV werd afgewezen? En, hoe komt het dat een andere motie, van De Rouwe (CDA), waarin wordt gevraagd om herijking van de prognoses op gebied van woningbouwbehoefte, reservering van geld voor infrastructuur en aandacht voor duurzaamheid, ook alleen door de VVD en PVV werd afgewezen? Deze moties liggen toch in de lijn van het IAK? Van de PVV mag je met een beetje goede wil aannemen dat hun aangeboren zuinigheid hun heeft doen tegenstemmen, want dat mag je verwachten van een club die gedeputeerden in trapauto’s hun werk wil laten doen. Maar ook de VVD? Geen wonder dat in de wandelgangen al werd gefluisterd: ‘de Tempeliers hebben mollen in de Tweede Kamer’.
Dat er geen sprake is van losse incidenten, maar van een gecoördineerd offensief bleek enkele dagen later zonneklaar toen VVD-wethouder Raat van Amstelveen, een enorme bermbom tot ontploffing bracht bij de ondertunneling van de A9 in Amstelveen. Het excuus dat hij voor deze volte face gaf was, dat Amstelveen in deze economische crisisperiode geen 100 miljoen euro (meer) had om bij te dragen aan de toekomstige ontsluiting van Almere. Geen wonder dat de haren van wethouder Adri Duivesteijn op zijn meest recente foto’s recht overeind staan. Je moet er toch even niet aan denken dat gekozen bestuurders in een democratie, zich op zo’n manier ongestraft van hun formeel vastgelegde afspraken kunnen afmaken. Helemaal als deze afspraken op hun eigen verzoek tot stand zijn gekomen? Bovendien niet met het oog op de toekomstige ontsluiting van Almere, maar vanwege de huidige verkeersproblemen in de Randstad? Is dit het soort politiek waarbij rechts Nederland de vingers moet aflikken? Je zou toch van schaamte een boerka aantrekken?
Maar door dit gedoe is wel duidelijk geworden dat de Tempeliers nieuwe frontsoldaten hebben gevonden en een nieuwe strijdkreet: ‘De economische crisis!’ of nog korter: ‘Geld!’, woorden die bij een bepaald type politicus meteen leiden tot een Pavlov reactie die zich manifesteert door een beschermende houding van het lichaam boven of rond de geldbuidel. 

Rekening houdend met deze mentaliteit zou je mogen verwachten dat de IJmeerverbinding dan wel een gelopen race zal zijn, nu die volgens Adri Duivesteijn voor 3 miljard in plaats van de geschatte 5 miljard kan worden uitgevoerd. Reken er maar niet op! Tegen dat we daaraan beginnen zijn we de economische crisis weer vergeten en kunnen we die verbinding opnieuw afdoen als tegen-NATUUR-lijk.  Voor Adri moeten we hopen dat hij tegen die tijd in de Eerste Kamer zit.

 

De onvoltooide van Almere
Soms, als ik me beweeg binnen de gezichtskring van het monumentale Kasteel van Almere, word ik overvallen door een gevoel van nostalgie voor het prototype van deze ‘onvoltooide van Almere’[3], het kasteel Jemeppe in België. Als gemeenteraad hebben we in 2009 de gelegenheid gehad te proeven van hoe ons kasteel had kunnen zijn. Als ik weer eens zo’n aanval heb, moet ik altijd denken aan het volgende nonsensgedicht:

Er woonde in Jemeppe
(Een plaatsje dicht bij Luik)
Een graaf die Vlaams en Frans sprak
En bovendien nog buik.
Vlaams sprak hij met de boeren
En Frans met de pastoor
En met zijn knechten sprak hij Vlaams
Met Frans er tussen door.
Doch buik sprak hij uitsluitend
In zijn studeervertrek,
Als hij behoefte voelde
Aan een intiem gesprek[4]. 

Dit wilde ik u toch nog even meegeven. 

Jelte Huizenga
ChristenUnie raadslid 2006-2010

 


[1]Heidelbergse Catechismus, uitleg 6e gebod: Gij zult niet doodslaan.

[2]Bijvoorbeeld Piket 8 dd 07-07-06 en in de Piketpaaltjes 42 van 25-06-07, 111 van 23-01-09  en 132 van 27-06-09 

[3][3]Hopelijk blijft deze naam niet eeuwig verbonden aan het kasteel en wordt ze ook nooit overgedragen aan Almere 2.0.

[4]Uit Redeloze rijmen van Daan Zonderland, Pseudoniem voor Daniël Gerard van der Vat (1909-1977), een van de belangrijkste dichters van kolderrijmen en nonsensgedichten. Het gedicht kan ook gezongen worden.

 

« Terug