(tussen haakjes) 20: Onze eigen Zonnekoning - Nieuws - Wie begon? - Hypocrisie 1 - Hypocrisie 2

zaterdag 30 oktober 2010 15:01

Onze eigen Zonnekoning
Er loopt een gerucht dat onder de aanhangers van de PVV een inzameling wordt gehouden om de Bitaraplyk arkasy (Neutraliteitsboog), die momenteel nog in de hoofdstad Ashgabat van Turkmenistan staat, te kopen als hij wordt afgebroken. Het actiecomité wil die dan weer opbouwen in het Julianapark in Venlo en op 3 september 2014 onthullen. Dan wordt namelijk het tweede lustrum van Wilders’ start als zpzp-er (Zelfstandig Politicus Zonder Partij) gevierd. De locatie in Venlo wordt als passend gezien, niet alleen omdat zijn wieg in deze stad heeft gestaan, maar vooral omdat ze verwachten dat hij tegen die tijd de dochter van Juliana uit de regering zal hebben gewipt. Zoals u weet moet dat gebeuren omdat zij drie jaar geleden in een Kersttoespraak heeft  gevraagd om fatsoen en betere omgangsvormen, ook in de politiek. ,,Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan’’, aldus Beatrix destijds. 

Ook toen al was Wilders er van overtuigd dat alles wat in dit land gezegd wordt, bedoeld is als kritiek op hem en hij ontstak in woede. Als Wilders boos wordt zal iemand ervoor moeten boeten. Dat hij door die uitspraken van de koningin exclusief op zichzelf te betrekken onrecht deed aan andere publieke figuren in ons vaderland die even vrij hun mening uiten als hij, deerde hem niet, want alleen hij is Wilders. 

De boog, eigenlijk een toren, waarover we het hebben, wordt in Ashgabat afgebroken en kan tegen schrootprijs en vervoerskosten worden aangeschaft, De huidige president van Turkmenistan heeft namelijk besloten de resten van de persoonsverheerlijking van de vorige president Niyazov uit het straatbeeld te verwijderen. Deze rest is overigens tamelijk imponerend; gebouwd voor 12 miljoen $ in 1998 is de toren 75 meter hoog, in de vorm van een driepoot met bovenin een panoramisch uitkijk platform. Daar weer bovenop staat een 12 meter hoog, in bladgoud gekleed, beeld van Niyazov, dat altijd in de richting van de zon kijkt. 

Mijn zegsman beweert dat het actiecomité niet van plan is ook het bladgoud te kopen, want dan wordt alles veel te duur. Men verwacht dat het effect hetzelfde zal zijn, en meer in de stijl van hun idool, als ze het beeld blonderen; zeker op die hoogte. Ze zijn wel van plan het beeld te laten roteren in tandem met de zon, maar niet op de primitieve Turkmeense manier, De kijkrichting van het beeld ligt steeds een kompasstreek rechts van de zon. Hiermee wordt symbolisch aangegeven dat waar Wilders voor gaat, de zon moet volgen. 

Ik heb de suggestie gedaan om Venlo te laten meebetalen aan de plaatsing van de toren. Mijn gesprekspartner dacht dat dit nooit zou lukken. Ik heb hem er toen fijntjes op geattendeerd, dat deze toren een toeristische aantrekkingskracht zou hebben die niet geëvenaard kan worden. Om te beginnen op de aanhang van de PVV die een pelgrimstocht willen maken om hun Leider op 75 meter hoogte te bewonderen, maar bovendien op de Wilderofoben uit de wijde omgeving, die zich in het panoramisch restaurant zullen verdringen, omdat dit de enige plaats in de wijde omtrek is waar Wilders niet te zien is. 

Toen ik later nog eens over mijn advies nadacht, kon ik mezelf wel voor het hoofd slaan. Ik had mijn mond moeten houden en contact op moeten nemen met City Marketing Almere met het voorstel de toren naar Almere te halen en in het Beatrixpark te plaatsen. Dat zou pas symbolisch effectief en toeristisch attractief geweest zijn! Misschien hadden we dan zelfs een toeristenbelasting kunnen invoeren. Nu zal al dat geld wel naar Venlo gaan.

 

Nieuws
Het lijkt me geen slecht idee eens een onderzoek te doen naar de manier waarop de media zijn omgegaan met de uitslag van de voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord die geëindigd schijnt te zijn in 10-0. Maandagochtend hoorde ik er voor het eerst over, maar uit het nieuws dat toen over mij uitgestort werd kon ik alleen maar opmaken dat er een verliezer was geweest en wat ze er daar allemaal wel van dachten. Dat er ook een partij bij betrokken was die met 10-0 had gewonnen, moest ik helemaal zelf bedenken, want de radio besteedde daar (toen in elk geval) geen aandacht aan. Zelfs mijn eigen krant, die niet gewoon is aandacht te schenken aan zondagsport, kwam op dinsdag nog met een verhaal over deze merkwaardige wedstrijd en over wie ging het? Jawel, Feyenoord.

Ik heb al langer de overtuiging dat media niet geïnteresseerd zijn in nieuws an sich; ze zijn alleen geïnteresseerd in slecht nieuws en deze affaire is een uitstekende gelegenheid om wetenschappelijk te onderzoeken of ik daarin gelijk heb.

 

Wie begon?
Enkele serieuze wetenschappers hebben zich afgevraagd hoe het komt dat het woord en het feit ‘discriminatie’ zo’n grote plaats heeft kunnen innemen in ons volksleven. Ze hebben daarvoor historisch onderzoek gedaan vanaf 1950, waarvan u de resultaten uitgebreid kunt nalezen op hun website[i]. Kort samengevat voor de lezer die weinig tijd heeft, komen hun conclusies erop neer dat in 1950 het woord ‘discriminatie’ alleen in woordenboeken voorkwam, maar dat sindsdien het gebruik van dit woord in het maatschappelijk verkeer recht evenredig is toegenomen met de aantallen allochtonen die onze maatschappij heeft opgenomen[ii]. Hieruit trekken ze de (toch tamelijk voor de hand liggende) conclusie, dat discriminatie door allochtonen in ons land is geïmporteerd, want in de joods-christelijke traditie van onze natie zou dit begrip nagenoeg onbekend zijn geweest. 

Hoe juist deze wetenschappelijke gevolgtrekking is, wordt dezer dagen praktisch geïllustreerd door twee berichten die op 26 oktober, naast elkaar op pagina 5 van het Nederlands Dagblad stonden. Het ene ging over een onderzoek van de Stichting Gave, waaruit naar voren kwam dat christenen in asielzoekerscentra lastig gevallen en bedreigd worden en het andere is afkomstig van de organisatie Secret Garden, die aandacht van de politiek vraagt voor de discriminatie van homoseksuelen in dezelfde centra. Nu berusten hun conclusies niet op gedegen wetenschappelijk onderzoek, zoals dat waar ik naar heb verwezen, maar waar rook is, mag vuur verondersteld worden en het bevestigt in elk geval de conclusies van mijn onderzoekers. 

Maar, nu we dit weten, moeten we er ook iets aan doen. We kunnen niet tolereren dat mensen die hun heil hier zoeken omdat ze in hun land van herkomst onderdrukt of vervolgd worden, dat hier nu zelf gaan doen. Ik vind ook, dat we de paarden achter de wagen spannen als we wachten tot discriminerende asielzoekers Nederlandse onderdanen zijn geworden, voordat we ze gaan vervolgen voor discriminatie, want dan hebben ze alle gelegenheid gehad autochtone Nederlanders met het discriminatievirus te besmetten. Om het probleem in zijn oorzaken en gevolgen aan te pakken stel ik voor dat:
1) asielzoekers die andere asielzoekers om de bekende redenen discrimineren permanent uitgesloten moeten worden van het Nederlanderschap en in gesloten opvangcentra moeten verblijven totdat ze zonder direct levensgevaar[iii] naar het land van herkomst kunnen worden teruggezonden.
2) Nederlandse onderdanen die veroordeeld worden voor discriminatie hun straf moeten uitzitten op asielzoekerscentra, waar ze taal- en kooklessen moeten geven aan de asielzoekers. 

Hoewel de voordelen van deze aanpak evident zijn, zal ik ze toch nog even aanstippen voor de wat oppervlakkig denkende lezers. Door toepassing van de eerste maatregel importeren we geen nieuwe dragers van het discriminatievirus in onze maatschappij. Voor de geweigerde asielzoeker is het een voordeel dat hij zijn eigen nationaliteit niet hoeft op te geven om een Nederlands paspoort te krijgen. Door de tweede maatregel krijgen Nederlanders die al aangestoken zijn door het discriminatievirus de gelegenheid dit uit te zieken in een omgeving die herstel bevorderend werkt door het nauwe contact met allochtonen. Er is natuurlijk een kleine kans dat juist zij dan gediscrimineerd zullen worden, maar dat resulteert dan voornamelijk in nog meer allochtonen die op hun uitwijzing kunnen gaan wachten en als autochtonen ook in die omgeving doorgaan met het discrimineren van allochtonen kunnen we zonder veel omhaal hun verblijf daar verlengen (win-winsituatie dus). 

Maar, als we willen dat deze nieuwe aanpak echt effectief  zal zijn, moeten we het wel wat gemakkelijker maken om tot een veroordeling voor discriminatie te komen. Wanneer twee mensen zich over dezelfde uitlating gediscrimineerd voelen zou dat voldoende moeten zijn. Als we vinden dat dit misschien iets te ver gaat, laten we dan in elk geval terug gaan naar de tijd van Janmaat. We zullen ook minimumstraffen voor het vergrijp moeten instellen; ik denk aan een jaar, omdat anders de continuïteit van de taallessen op de asielcentra niet gewaarborgd kan worden. En, niet te vergeten: de wrakingsmogelijkheid in discriminatieprocessen moet afgeschaft worden.

 Ik denk dat het voorgaande een goede aanzet is tot een wetenschappelijk verantwoorde, doeltreffende en humane bestrijding van een exotisch verschijnsel dat zich ongemerkt een plaats heeft veroverd in een joods-christelijke samenleving waar het niet thuishoort.

 

Hypocrisie 1
Op initiatief van GroenLinks zal een groot aantal partijen uit de Haagse raad het college verzoeken om een monument op te laten richten voor de slachtoffers van seksueel geweld in oorlogssituaties. De partijen vragen of het gedenkteken geplaatst kan worden voor het toekomstige Internationaal Strafhof. Zo op het eerste gezicht een lofwaardig streven, maar wel een beetje merkwaardig dat het zich richt tegen een vorm van geweld die in Nederland weinig voorkomt en niet tegen vormen van seksueel geweld die in Nederland wel voorkomen, zoals seksueel misbruik van kinderen en jongeren die in de ontwikkelingslanden of Oost-Europa geronseld worden om hier gedwongen en vaak mishandeld in de prostitutie te mogen werken, waarvan o.a. GL vindt dat het een eerzaam beroep is, zolang er belasting over betaald wordt. De cijfers hierover zijn schrikbarend. De Europese Commissie noemt een schatting van jaarlijks verscheidene honderdduizenden slachtoffers van mensenhandel binnen en naar de EU. De grootste groep daaronder wordt uitgebuit voor prostitutie.

Misschien zouden we daar eerst eens naar kunnen kijken en, als we dan toch bezig zijn met het oprichten van monumenten, zou er misschien ook een kunnen komen voor ‘het meisje met de dode ogen’ over wie een week geleden in Groningen een expositie is geopend of voor Elena, die de (gedwongen) hoofdrol speelt in de expositie ‘Journey’ die tegelijk met die in Groningen, in Den Haag is geopend.

 

Hypocrisie 2
Maar ook op ons eigen kleine, lokaal politieke toneel kunnen we er wel iets van. Een mens zou toch smelten van ontroering als hij de heer Huis (Leefbaar Almere), gesecondeerd door de PVV en de VVD hoort verkondigen dat geld geven voor rampslachtoffers wel het makkelijkste is wat je kunt doen en je daarom dat het beste kunt overlaten aan de Rijksoverheid. Nee, je moet geen geld geven, je moet iets voor die mensen doen! Voor mijn geestesoog rollen zich dan beelden af van enthousiaste politici als meneer Huis, die sokken zitten te breien voor Pakistan, hutten timmeren voor Haïti, bieten rooien voor Kashmir of surfplanken maken voor tsunamislachtoffers. Maar dan kom ik er achter dat dit nog veel te groots gedacht is. LA en VVD vinden het al voldoende als de gemeente bijvoorbeeld de Burgerzaal beschikbaar zou stellen voor een veiling of zo.

Hoe je zonder in tranen uit te barsten om de andere zin kunt proclameren dat die arme slachtoffers natuurlijk beslist geholpen moeten worden, maar niet met (ons) geld is mij een raadsel dat riekt naar hypocrisie; vooral omdat we al een gemeentelijke regeling hadden die ervan uitging dat internationale hulp in algemene zin geen gemeentelijke taak is, maar dat het stimuleren van betrokkenheid onder de burgers de gemeente wel siert. En wat de PVV mankeert snap ik helemaal niet; kunnen ze eindelijk iets doen voor hun rechtse broeders in Pakistan en doen ze het nog niet.  

Als de gewezen CDA-onderhandelaar Klink gelijk had toen hij beweerde dat de dieptelaag van de motieven ertoe doet in de politiek, dan moeten we misschien niet luisteren naar wat deze politici zeggen, ook al ligt het lekker in het (financiële) gehoor, maar moeten we ons afvragen wat ze niet zeggen, maar wel bedoelen. Dan lijkt het erg veel op: ‘het zal ons worst zijn wat er gebeurt in Pakistan, India, Haïti, Kasjmir en andere achtergebleven gebieden waar ze hun zaken niet op orde hebben en die toch alleen maar bewoond worden door allochtonen’.

Jelte Huizenga
ChristenUnie raadslid 2006-2010


[i] Zie www.wiekunnenwedeschuldgeven.nl

[ii] Op hun website staat een diagram waarin de correlatie tussen deze twee verschijnselen met een oogopslag duidelijk wordt.

[iii] Onder direct levensgevaar verstaan we niet dat de verkeerswetgeving in het land van herkomst geen onderscheid maakt tussen links en rechts rijden.

« Terug