(tussen haakjes) 07: Wie houdt het meest van pluche? - Politiek gemotiveerd geweld - Uw veiligheid..

zaterdag 24 april 2010 11:15

Wie houdt het meest van pluche?
Toen ik vorige week afsloot leek er nog niet veel schot te zitten in het vormen van een nieuwe coalitie. Informateur Hans Andersson had al wel advies uitgebracht over een onhaalbaar lijkende coalitie: PvdA, VVD, D66 en Leefbaar Almere. Onhaalbaar omdat de twee laatste partijen een hecht verbond hadden gesloten met GroenLinks dat ze niet voor ontbinding in aanmerking wilden laten komen. Het wachten was dus op het moment dat de PvdA weer de bal zou spelen. 

Ondertussen ging het drietal zelf de markt op met een paar alternatieven voor de twee die de informateur bedacht had en waar zij uiteraard zelf deel van konden uitmaken. “Of we gaan progressief met de PvdA en CDA met ChristenUnie, of we kiezen voor conservatief met de VVD erbij. Daarnaast is er uiteraard ook nog de meest voor de hand liggende optie: de PvdA, VVD en wij met z'n drieën. Dat is in mijn ogen ook de beste optie, een krachtig college. Met de komende bezuinigingen is een verantwoordelijk bestuur noodzakelijk'', aldus de heer Huis. 

Dit was nadat de informateur op verzoek van de VVD nog eens gekeken had naar de mogelijkheid van de combinatie PvdA, VVD en PVV. Ik vraag me af of dat voor de PvdA meer geweest is dan een beleefde geste. Het lood-om-oud-ijzer gehalte van de PVV en VVD is namelijk zo groot dat de PvdA in zo’n college de rol van duopassagier zou hebben gekregen. Maar de mogelijkheid van een conservatief college zonder PvdA, zoals Frits Huis suggereerde, was blijkbaar ook teveel voor meneer Muurling. Bovendien bedacht hij zich ineens dat: “D66 is als winnaar uit de verkiezingen gekomen, dus is het niet meer dan logisch om die erbij te betrekken'',
Aan het begin van deze week kwam zodoende de informateur, tot verrassing van velen, met een uitnodiging aan mevrouw Cocky Kuipers van D66 om deel te nemen aan het team dat verantwoordelijk is voor het vormen van een college en het opstellen van een collegeprogramma. Daarna zal worden gezocht naar partijen om het college te verbreden.   

Was dit een verkapte poging om D66 los te weken uit de Bende van drie? Misschien wel, maar de verwachting dat dit met deze loverboy-benadering ook meteen zou lukken kan niet erg groot zijn geweest. Dat er een patstelling was ontstaan, zoals de informateur beweerde, wat hem dan zou noodzaken ongewone paden in te slaan is natuurlijk onzin. Als je eerst gezegd hebt dat je twee min of meer gelijkwaardige alternatieven hebt, die beide als gewenste uitkomst hebben dat Groen Links en de PVV er niet aan deelnemen, is er geen sprake van een patstelling. Het gaf wel Cocky Kuipers de gelegenheid het bit tussen de tanden te nemen en te tonen dat ze een politica met verantwoordelijkheidsgevoel is, die het haar plicht acht een impasse te helpen doorbreken, ook al moet ze daar misschien vuile handen voor maken. En, op deze manier vermeed de VVD te moeten onderhandelen met een 'gesloten blok’. Meneer Arno Visser wilde niet gedwongen worden een blok te vormen met de PvdA tegenover de Bende van drie. Of hij er zoveel beter van wordt te mogen onderhandelen met één partij die in stilte gesouffleerd wordt door twee andere, moet nog afgewacht worden natuurlijk. 

Hoe dat zij, meneer Andersson beweerde dat er nog steeds sprake was van een 'open situatie'. “Er kan nu met D66 verder worden gesproken over een programma. Vervolgens kan er op basis van gemeenschappelijke opvattingen verder worden gezocht naar partijen voor een zo breed mogelijk college. We sluiten niemand uit.''
Nu ben ik persoonlijk overal voor in en geloof graag wat men mij vertelt, maar dat laatste zinnetje is niet waar, of alle eerdere uitspraken van de informateur waren niet waar. Wat de diepere gronden van deze manoeuvre zijn geweest, zal wel altijd een raadsel blijven, maar qua resultaat zie ik wel enkele mogelijkheden: 

  1. Er komt een college van PvdA, VVD, D66 en LA. GL verdwijnt in de oppositie. De PvdA en, in mindere mate de VVD, krijgen hun zin. Cocky Kuipers en Frits Huis staan met het schaamrood op de kaken en Ruud Pet met eierstruif in het gezicht.
  2. Er komt een college van PvdA, VVD en de complete Bende van drie. Alphons Muurlink maakt dit bekend met schaamrood op zijn kaken. Ruud Pet mag aanschuiven bij de collegetafel, nadat hij een ‘ode aan Adri Duivesteijn, de Baron Hausmann van 20e eeuw’ heeft gedicht. De raad krijgt vervolgens de gelegenheid om zich ervan te vergewissen of GL en LA nog dezelfde definitie voor woorden als ‘transparantie’ en ‘dualisme’ hanteren als in de vorige collegeperiode.
  3. Door de onderhandelingen wordt D66 losgeweekt uit de Bende van drie, die als Bende van twee de oppositie induikt en hun plaats wordt door de combinatie CDA/CU ingenomen. Cocky heeft het schaamrood op de pragmatische kaken en LA en GL het eierstruif. 

Misschien zijn er nog wel andere leuke uitkomsten mogelijk. We zullen zien. Voorlopig bericht Almere Vandaag op 21 april dat Cocky Kuipers “een mandaat gekregen” heeft van haar bondgenoten om aan tafel te gaan zitten bij PvdA en VVD. Als de uitdrukking die AV gebruikt correct is, is dat wel opvallend. Mandaat is namelijk de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Ik ben benieuwd hoe dat onderhandelt met iemand die zelf geen besluiten kan nemen. Ik heb de indruk dat Maarten Wolterink wel eens dicht bij de werkelijkheid kan zitten met zijn cartoon. 


 

Gelukkig denkt Cocky niet dat de uitnodiging een poging is om de combi van drie uit elkaar te krijgen. Ze verwoordt haar gevoelens heel mooi maar, vrees ik, ook wel een beetje naïef voor wat betreft de bedoelingen van de verschillende partijen. “Er is naar mijn idee geen sprake van een verborgen agenda. Ik zie het juist als een uitgestoken hand om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Niemand heeft er wat aan als er straks twee combinaties tegenover elkaar staan. Ik vind het een mooi gebaar van Hans Andersson om D66 uit te nodigen en dus maken wij een gebaar terug.'' 

Sindsdien hebben we gehoord dat de onderhandelingen tussen de PvdA, VVD en D66 over de coalitievorming voortvarend zijn gestart en dat er onder leiding van informateur Hans Andersson naar gestreefd wordt nog deze week het financiële kader en de gezamenlijke agenda voor de nieuwe coalitie uit te diepen en vast te stellen. Volgende week willen de drie partijen gezamenlijk gesprekken voeren met achtereenvolgens Leefbaar Almere en GroenLinks. Hoezo, geen poging om de drie uit elkaar te spelen? Hoezo, geen verborgen agenda? De volgorde van de gesprekken is al veelbetekenend.

 

Politiek gemotiveerd geweld
“De mogelijk grote veranderingen in de politieke machtsverhoudingen in Nederland, in combinatie met het islamdebat rond de verkiezingen, kunnen als gevolg hebben dat er conflicten ontstaan door het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen. Daarom bestaat er een zeker risico dat Nederland in de komende maanden geconfronteerd zal worden met politiek gemotiveerd geweld”, stelt Erik Akerboom, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Meer dan anders moet er rekening worden gehouden dat dit gevaar uit verschillende hoeken kan komen. 

Ik word niet vrolijk van dit soort waarschuwingen, want ik vraag me af of ze dit type ongewenste reacties niet eerder oproepen dan tegenhouden. Zo’n waarschuwing zou misschien nut kunnen hebben als het politici stimuleert beter op te letten hoe ze hun boodschap kunnen verwoorden zonder in respectloosheid voor collega politici en groepen burgers te vervallen. Maar dat zal wel teveel gevraagd zijn.
Gelukkig hoeven we niet bang te zijn, dat deze vorm van geweld vanuit de SGP, dat vandaag precies 80 jaar bestaat, zal worden geïnitieerd; zelfs al sprak dominee Kersten in de oprichtingsvergadering de krijgshaftig klinkende woorden: “Eruit mannen! ’t Zwaard aan uw zijde! Zoo mag het niet langer.’’ Als alle politieke partijen nadien het zwaard op de manier van de SGP hadden gehanteerd, zou de wereld veel onheil zijn bespaard.

 

Uw veiligheid is onze zorg
Als we het dan toch over veiligheid hebben…. Volgens de China Daily van dinsdag heeft de politie in Shanghai 6402 mensen aangehouden tijdens een actie die bedoeld was de metropool veiliger te maken tijdens de World Expo die daar plaatsvindt van 1 mei tot 31 oktober. De Chinese autoriteiten trekken zo te zien alles uit de kast om, vóór de opening van het prestigieuze evenement, zoveel mogelijk potentiële ordeverstoorders op te pakken.
De verdachten die tijdens de meest recente actie in de kraag zijn gevat (en die dus de komende vijf maanden niet weer in de circulatie zullen komen), zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven als diefstal, gokken, prostitutie, verkoop van pornografische materialen, drugshandel en oplichtingspraktijken. Wat mij in deze opsomming opvalt, is dat het bij de doelgroep alleen om ‘lichte’ misdrijven ging en dat ‘zware’ criminelen zoals Uyguren, Tibetanen, voorvechters van de vrije meningsuiting of mensenrechtenactivisten helemaal niet worden genoemd. Zou de overheid hen echt over het hoofd hebben gezien, of is de China Daily gewoon vergeten te melden dat zij al vastzitten? Of krijgen zij misschien nog speciale aandacht in de tweede helft van april? 

Als de opening eenmaal een feit is zijn er tienduizenden agenten op de been om orde en veiligheid te verzekeren in de miljoenenstad. Er wordt beslist niet kniepkeutelig gedaan over de inzet van technische hulpmiddelen, want bij alle 870 toegangen tot de 282 metrostations in de stad staan bodyscans om reizigers te controleren op verboden wapenbezit. Kwaadwilligen die dan maar liever de bus nemen hebben ook al geen geluk, want op alle bussen rijden agenten mee om de veiligheid te garanderen.
Ik ben echt onder de indruk van de energie waarmee de Chinezen het veiligheidsprobleem lijken te tackelen. Ik hoop wel dat ze dit effectiever doen dan ik wel gezien heb in de tijd dat ik nog jong was en mij met Mao zorgen maakte over hun welzijn. De bootwerkers in Shanghai moesten toen bijvoorbeeld veiligheidshelmen van bamboe dragen en veiligheidslijnen omdoen als ze langs de ladders in de laadruimen afdaalden. De ervaring had hen echter geleerd dat die lijnen altijd te kort waren om op de plaats van bestemming te komen en om dit ongemak te voorkomen namen ze daarom de lijnen iets ruimer. Het gevolg was dat, als ze tien meter lager op de bodem van het ruim stonden, er nog genoeg lijn over was om nòg een paar meter te vallen. 

Het lijkt mij daarom een goed idee voor meneer De Roon en zijn fractie om in de meivakantie een bezoek aan Shanghai te brengen om zich niet alleen een oordeel te vormen over dit beleid, maar ook over de effectiviteit van de uitvoering. Als ze tot de conclusie komen dat dit Chinese veiligheidsbeleid inderdaad gezien kan worden als ‘stadscommando’s met een toefje slagroom’, is hetgeschikt materiaal voor een copy-paste oefening. Almere is dan nog wel niet zo groot als Sjanghai en zal voorlopig geen internationaal aanzien winnen als culturele hoofdstad van Europa, maar daar hoef je ook niet op te wachten; van veiligheid kun je immers nooit genoeg hebben. Het SCP mag dan wel zeggen dat de veiligheid de laatste jaren is toegenomen behalve bij politici, maar wij gaan voor zero-onveiligheid.

 

Dure kostgangers
die IJslandse Vikings. Het is nog daaraan toe dat ze eerst hun vulkanen hebben opgestookt met miljarden geroofde Britse ponden en Euro’s. Maar dat ze die open haarden niet eens onder controle kunnen houden, zodat de Eyjafjallajökull voor overlast in buurt kan zorgen door rook en as kilometers hoog te laten ontsnappen in de stratosfeer, is toch echt teveel. Het ziet er naar uit dat de buren nu nog eens voor dezelfde bedragen het schip ingaan.
Het is, dat het zo heerlijk rustig was boven je hoofd, als je in de tuin zat te zonnen, anders zou je zeggen: “Afschaffen, dat IJsland!” 

Jelte Huizenga
ChristenUnie raadslid 2006-2010

 

 

« Terug