(tussen haakjes)28: Is mega genoeg?/ Als ze allemaal zo zijn/ Waarom geloven we die man niet gewoon?

zaterdag 08 januari 2011 19:00

Wanneer is mega genoeg?
Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heeft burgemeester Jorritsma Almere voorbereid op een mega-bezuinigingsoperatie, zo lees ik in De Almare, want om redenen die ik al eerder heb uitgelegd bevond ik mij die zondag niet onder haar gehoor[1]. Blijkbaar zijn er toch nog politici die mega interpreteren als het minimale dat we kunnen doen. Raadslid Mostapha El Madkouri van de PvdA bijvoorbeeld, die via Almere Deze Week ons laat weten dat “de nieuwjaarsborrel niet meer kan in 2012.” Wat hem betreft zou Almere “er zeer verstandig aan doen om deze bijeenkomst niet meer te houden. Het kost teveel geld en gezien de crisis[2] kan deze borrel wel weggesneden worden uit het budget”. Hij vindt dat Almere het idee van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam in dit opzicht zou moeten volgen. Voor Amsterdam vind ik dat niet onbegrijpelijk. Als ik 600 miljoen € extra had moeten uittrekken om zes jaar te laat in 2017 de Noord-Zuidlijn te kunnen openen, zou ik mij voorlopig op het punt van feestjes waarschijnlijk ook inhouden.

Nieuwjaarsduik Almere 2011Maar als PvdA-er is El Madkouri natuurlijk bezorgd voor het negatieve effect dat dergelijke uitgaven hebben op de zorg die wij kunnen besteden aan onze minder bedeelde medeburgers. Daar kan ik hem wel in volgen; zeker als ik zie hoe minimaal gekleed Almeerders hun Nieuwjaarsduik moeten nemen. Je krijgt het toch koud als je er alleen maar naar kijkt? En, als onze nieuwjaarsborrel echt extravagant zou zijn, kan ik hem ook nog volgen. Toch denk ik dat dit meevalt. Immers alles wat SP of PVV vertegenwoordigt of stemt komt uit principe (of partijdiscipline) toch al niet opdagen en de ChristenUnie ook niet als de gemeente deze happening op zondag blijft houden. Dat is jammer, want ik vind eigenlijk wel dat zo’n bijeenkomst een gelegenheid moet zijn voor alle burgers om eens ongedwongen te babbelen met allerlei mensen die iets doen in het algemeen bestuur of die zouden willen dat het algemeen bestuur iets deed. Dit roept dan bij mij de vraag op waarom juist de SP en PVV bij dit soort gelegenheden verstek laten gaan. Zouden ze bang zijn om aangesproken te worden?

Vuurwerk

Tegelijk bedenk ik dat, als dit een feestje voor alle burgers moet zijn en we ook de gemeentelijke financiën een beetje in de gaten willen houden, we ook aan andere oplossingen moeten denken. Ik noem maar een mogelijkheid; we zouden misschien van de burgers een bescheiden bijdrage kunnen vragen, bijvoorbeeld door middel van een feestheffing van 10% op alle vuurwerk dat in december verkocht wordt. Als ik goed om me heen heb gekeken tijdens de jaarwisseling moet daar een aardig feestje van te bouwen zijn, waaraan dan ook mensen kunnen deelnemen die geen geld voor vuurwerk hadden. Solidariteit dus!

Een nog betere oplossing zou kunnen zijn het afschieten van vuurwerk volledig te verbieden en een tientje entree te vragen voor de Nieuwjaarsborrel. Dat levert een enorme winst op voor de burger zelf, niet alleen in financieel en moreel opzicht, maar ook qua milieu, gezondheid en veiligheid. Ook de gemeente zelf vaart er financieel wel bij (vraagt wel eens iemand wat de inzet van de gemeente en maatschappelijke organisaties eigenlijk kost om rond de jaarwisseling alles in goede banen te leiden en misstanden te voorkomen?). Zij zou waarschijnlijk niet eens dat tientje entree voor de Nieuwjaarsborrel nodig hebben om quitte te draaien, laat staan dat ze bij het Rijk om subsidie zou moeten bedelen voor de instandhouding van een Almeerse culturele traditie.

 


 

Als ze allemaal zo zijn
niqabbij de politie, breken er gouden tijden aan voor wetsovertreders. We hebben nu al een commissaris van politie die, zelfs voordat een wet aangenomen is, al beweert dat hij zich er niet zo druk over zal maken. Ik doel uiteraard op Welten en de zg ‘Boerkawet’, die echter gericht is op alle gezicht bedekkende kleding. Volgens mij kan de eerste de beste parkeerwachter bedenken dat zo’n uitspraak de Grote Gedoger en zijn meute keffertjes in het verkeerde keelgat zal schieten en aanleiding is voor gruwelijke hoestbuien en een verhoogde bloeddruk. Maar een korpschef van politie snapt dat niet?

In dit geval voel ik toch met Wilders c.s. mee. Waar moet dat heen als uitvoerders van het overheidsbeleid al bij voorbaat zeggen dat ze bepaalde, democratisch aangenomen wetten, niet of zeer laks zullen uitvoeren? Daar komt nog bij dat een korpschef dat niet alleen uitmaakt binnen zijn ambtsgebied. Er is ook nog zoiets als een lokale of regionale justitiële driehoek die de prioriteiten in het vervolgingsbeleid bepaalt, in relatie tot de beschikbare capaciteit en middelen. Weltens uithaal lijkt de Korpsbeheerder en de Hoofdofficier van Justitie binnen de driehoek alvast voor het blok te zetten, tenzij ze hem dwingen zijn woorden in te slikken.
Van mij mogen ze dat doen. Het is niet acceptabel dat politieagenten zelf bepalen welke wetten ze wel en welke ze niet uitvoeren.

baclavaHet argument van Welten dat een politieman ook altijd zelf moet nadenken snijdt geen hout. Als een overheidsdienaar morele of principiële bezwaren heeft tegen (onderdelen van) zijn taak kan hij ontheffing op grond van gewetensbezwaren aanvragen en, als die niet gegeven wordt, staat het hem volkomen vrij ontslag te nemen. In dit land kan niemand gedwongen worden daden te verrichten, ook al maakt de wet ze mogelijk, als ze tegen zijn geweten indruisen[3]. Als het niet anders kan, mogen principes je ook iets kosten. Ik ben benieuwd of Welten dat ook gaat doen als zijn korpsleider en officier van justitie wel prioriteit aan de uitvoering van een ‘Boerkaverbod’ willen geven. Ervaringen uit het verleden met de politie in gewetenskwesties geven geen garantie voor de toekomst dat men daar alles voor over zal hebben. Ik vraag me ook af wat de politie zal doen als ze constateert dat er een opvallend aantal boerka’s, integraalhelmen en balaclava’s rondlopen in de buurt van een Koptische kerk.

integraal helmZojuist lees ik nog dat Welten steun krijgt van collega korpschefs en dat er ook wetenschappers en (ex-) politici zijn die beweren dat de politie moet kunnen meedoen aan het publieke debat. Dat is me een dooddoener van jewelste. Elke politieagent is ook burger van Nederland en heeft het recht zich te mengen in het publieke debat en daar ook zijn of haar ervaringen en verwachtingen in te brengen. Maar je bent wel heel naïef als je niet ziet, dat wat Welten deed een schot voor de boeg van de regering was en geen deelname aan het publieke debat.

ToearegOverigens gaat mijn bloed ook niet sneller stromen bij het vooruitzicht van een ‘Boerkawet’. Waar is al die soesa voor nodig? We zijn in dit land toch al gezegend met een identificatieplicht? Is het niet voldoende, als dat al niet is vastgelegd, dat een bevoegd persoon die om een identificatiebewijs vraagt de foto erop vergelijkt met de fysionomie van de betrokkene? Weigering om dit te doen kan dan strafbaar gesteld worden. Of zie ik het nu weer te simpel? Echter, als die ‘Boerkawet’ er dan toch moet komen, maak hem dan meteen ook goed ruim. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen over Toearegs in Nederland. Volgens mij zijn ze er nog niet, maar dat is geen garantie. Bij de Toearegs lopen niet de vrouwen, maar de mannen in een soort Boerka. Daarmee lopen we het risico dat een terrorist zich niet hult in een Boerka, maar zich probeert voor te doen als Toeareg, want de politie is toch alleen geïnteresseerd in Boerkadraagsters.[4] Ik wil niemand bang maken, maar veiligheid gaat toch boven alles?

 


 

Waarom geloven we die man niet gewoon?
Tijdens zijn leven zei hij: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’[5] en men moest leugens verzinnen om hem aan het kruis te kunnen hangen, want niemand had hem ooit betrapt op een onwaarheid over dingen die controleerbaar waren voor de mensen die toen en daar leefden. Als hij daarover de waarheid sprak, zou zijn informatie over zaken die het menselijk weten te boven of te buiten gaan dan ook niet geloofwaardig zijn? Wat hij vertelde over God, het goede leven, de toekomst, hemel en hel bijvoorbeeld?

Agnus DeiHet Lam dat overwint.Vanuit onze eigen kennis kunnen wij de waarheid van alles wat hij zei niet bewijzen; veel daarvan is een zaak van geloof. Maar wat hij vertelde over de toekomst is wel voor een deel verifieerbaar; bijvoorbeeld dat hij de val van Jeruzalem aankondigde, welke in het jaar 70 daadwerkelijk plaats vond. Je kunt proberen dat af te doen met: ‘ach, dat had iedereen kunnen voorspellen die een beetje weet had van de politieke sentimenten onder de Joden van die tijd en de Wille zur Macht van de Romeinen’, maar wat zegt u dan van zijn uitspraak: “Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb”.

Dit werd een kleine 2000 jaar geleden gezegd door het Hoofd van deze godsdienst en sindsdien is er geen eeuw voorbij gegaan waarin christenen niet vervolgd werden en zich tegelijk door deze woorden getroost hebben gevoeld. Wees eerlijk, je mag na 2000 jaar dan toch wel erkennen dat dit woord waarheid was en is. Een heel merkwaardige voorspelling overigens; welke ‘godsdienststichter’ of ‘wijsheidsleraar’ heeft zijn volgelingen ooit zoiets beloofd? Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat mensen een leider willen volgen die zulke dingen voor hen in petto heeft?

Ik ga geen opsomming geven van alle vormen van vervolging waaraan christenen tegenwoordig blootstaan in vele delen van de wereld. Als u deze week het nieuws een beetje heeft gevolgd, heeft u ook wel iets opgepikt van de jaarlijkse ranglijst van landen die christenen vervolgen.[6] Momenteel is het vooral het moslimextremisme dat een dodelijke bedreiging vormt en dat leidt luie denkers tot de conclusie dat het wel een kwestie zal zijn van monotheïstische religies die elkaar de tent uitvechten. Een staaltje van krasse onkunde, want een tijdje geleden waren het nog de seculiere Europese en Aziatische communisten (N. Korea voert ook nu nog de ranglijst aan), het Nationaal Socialisme en het Japanse Shintoïsme die christenen probeerden de das om te doen. Ook het Hindoeïsme (dat je met 3 miljoen goden toch nauwelijks monotheïstisch kunt noemen) deinst niet terug voor extreem geweld tegen christenen, evenmin als het Boeddhistische Laos, dat helemaal geen goden kent.

Nu zijn het helaas niet alleen christenen die in deze wereld onder vervolging, onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting hebben te lijden. Maar christenen worden niet in de eerste plaats vervolgd om wat zij hebben of doen, of omdat ze bedreigend zijn voor machthebbers die machthouders willen zijn. Zij worden vervolgd omdat ze in een Heer Jezus geloven die zijn volgelingen oproept om hun vijanden lief te hebben en te bidden voor hun vervolgers.[7] Waarom zou je zulke mensen het leven op aarde onmogelijk willen maken? Dat is toch niet rationeel? Of is de Waarheid die zij hier op aarde (vaak heel gebrekkig) volgen en verkondigen principieel bedreigend voor mensen die de wereld onder elkaar willen verdelen en geen baas boven zich willen erkennen? Dan is het niet onlogisch dat men er naar streeft die Waarheid en zijn volgelingen in de afvalbak van de geschiedenis te laten verdwijnen. Blijkbaar had Jezus dat voor ogen, toen hij zei: “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven[8].

paus Benedictus XVINina Hagen Deze wolven worden gesteund in hun voornemen door mensen die alleen meewarig toekijken en iets mompelen over monotheïsten die elkaar dwars zouden zitten en dat dit wel afgelopen zal zijn als alle religie door de Verlichting is beschenen. Wie zo denkt, zou eens het boek Geloof, Waarheid en Tolerantie van Joseph Ratzinger (nu paus Benedictus XVI) moeten lezen om zich van waanideeën te laten bevrijden. Maar, wat misschien nog beter is; lees eens psalm 139 in de Bijbel. Die is maar één pagina lang, maar het was genoeg voor Nina Hagen om door God geraakt te worden en het geloof te vinden dat ze nooit had gekend[9].

Die man, die zijn volgelingen als schapen aanduidde, wordt zelf genoemd ‘het Lam dat geslacht is’, maar ook ‘de Leeuw uit de stam Juda’ die de overwinning heeft behaald. Een vreemde combinatie; een Lam dat overwint. Maar, als een Lam kan overwinnen, zal het met de schapen tussen de wolven ook nog wel loslopen. De schapen vertrouwen daar ook op, want het Lam dat overwint heeft ook gezegd; “ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”[10] en “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.[11]

Waarom zou je dat in 2011 niet willen geloven van iemand die nooit op een onwaarheid is betrapt? Nina Hagen, Benedictus XVI en ondergetekende hebben daar geen enkele moeite mee en we zijn lang niet de enigen.

Jelte Huizenga
ChristenUnie raadslid 2006-2010[2] Is het u al eens opgevallen dat elke politicus met een stokpaardje altijd denkt dat het verwijzen naar ‘de Crisis’ zijn betoog versterkt?

[3] Ik zeg dat wel heel parmantig, maar er zijn signalen die een andere richting opgaan, zoals Berufsverbote voor ambtenaren die geen homohuwelijken willen sluiten, of de dwang die sommige partijen willen invoeren om het bijzonder onderwijs te dwingen hun particuliere wensen uit te voeren.

[4] In twijfelgevallen kun je hem uitkleden; een echte Toeareg heeft een blauwe huidskleur.

[5] Johannes 14: 6. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’   zie

[6] Anders kunt u dat alsnog doen op de website van Open Doors  http://www.opendoors.nl/

[7] Matteus 5: 44: “En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.”  zie

[8] Matteus. 10: 16. “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif”. Voor de aardigheid zou u  het hele hoofdstuk eens moeten lezen en u dan afvragen of u op een politicus zou stemmen die zulke beloften deed.

[9] Zie haar autobiografie: Bekentenissen

[10] Matteus 28: 20      zie

[11] Johannes 10: 28    zie

« Terug