Verkiezingsprogramma

Inleiding: HART VOOR ALMERE

“Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”

Dat Bijbelcitaat (Jeremia 29: 7) is een belangrijke drijfveer voor de ChristenUnie. We zetten ons met liefde in voor Almere en de Almeerders.

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander.

Onze waarden en normen halen wij uit de Bijbel, maar zijn universeel van toepassing. Beleefd zijn, vriendelijk doen, geen grof taalgebruik[1], elkaar helpen, zorgen voor de zwakkere, maar ook verantwoordelijkheid nemen, iemand aanspreken op zijn/haar gedrag. Het zijn voorbeeld waar de ChristenUnie voor wil staan.

Almere is een bijzondere stad

De pioniersgeest van lef en samen de schouders eronder typeerde in het verleden de inwoners van de stad en is ook de komende jaren van belang. Want Almere is nog niet af. Almere groeit, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.  Voor de groei van de kwaliteit van de stad is de grootste uitdaging om Almere steeds meer compleet te krijgen. Dat betekent dat we inzetten op verbreding van het hoger onderwijs en versterken van hoogwaardige horeca. De ChristenUnie zegt ook ‘ja’ tegen grote projecten als de Floriade en Icedome, die de stad ‘smoel’ geven. Uiteraard zonder weg te kijken als het gaat om de financiële risico’s.

Voor de groei in omvang is de bereikbaarheid van de stad cruciaal. De inzet op zelfbouw waarvoor Almere de afgelopen jaren gekozen heeft is een verstandige lijn die in tijden van crisis ook zorgt voor een goede aansluiting van de groei van de stad op de behoeften van mensen.

Groeien in kwaliteit betekent ook ruimte geven aan creativiteit, diversiteit en ontplooiing van ieders gaven. Almere is een stad met veel culturen. De ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk, zoals Leger des Heils en Youth for Christ The Mall. En er zijn meer christelijke organisaties die op het gebied van zorg en de WMO actief willen zijn in Almere. Ook voor hen wil de ChristenUnie ruimte in de aanbestedingen.

Almere is een jonge stad met gemiddeld een jonge bevolking. De ChristenUnie maakt zich sterk voor gezinnen en heeft aandacht voor jongeren. Daarbij staat de eigen kracht van gezinnen (en hun netwerk) voorop. Maar soms is dat onvoldoende. Als gezinnen en jongeren extra hulp nodig hebben, zorgen we dat die zo vroeg mogelijk in beeld komt en laagdrempelig is. Normale opvoedproblemen worden niet groter gemaakt dan ze zijn.

Niet alles kun je met zorg oplossen. Tegen groepen die voor overlast zorgen, moet stevig worden opgetreden. De politie heeft hierin een belangrijke rol, maar kan het niet alleen. Ook hier is het een kwestie van samen aanpakken. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag is normaal, maar veel mensen ervaren dat als lastig. We willen initiatieven stimuleren om dit soort gesprekken beter te voeren. Een idee als een aso-wijk vinden wij om deze redenen niet een goede oplossing. Wij denken niet dat de oplossing ligt in het apart zetten van groepen mensen, maar wel in het aanpakken van de problemen van individuele mensen.

Almere is een stad van verschillende snelheden. Een stad van pioniers en een stad die al veel bereikt heeft. Een stad van verschillende stadsdelen, met aandacht voor zowel bestaande wijken als voor de nieuwe en nog niet ontwikkelde delen van de stad.

 • Almere Stad: het stadsdeel met de meeste voorzieningen. Op cultuurgebied bijvoorbeeld. Maar ook een stadscentrum met de meeste winkels. Wel is de diversiteit een zorg. Door de druk op de zondagsopenstelling wijken kleine ondernemers uit en houden we alleen de grote ketens over. De gemeente moet de positie van deze ondernemers beschermen tegen de grote vastgoedontwikkelaars.
 • In Almere Buiten springt de ontwikkeling van het nieuwe centrum in het oog. De uitdaging is om positief te kijken naar wat dit stadsdeel te bieden heeft. Dicht bij prachtige natuur, een centrum dat enerzijds de gezellige dichtbijheid kent zoals ook Almere Haven, maar ook grote winkels met een ander assortiment. De gemeente kan  ondernemers ondersteunen in het meer gezamenlijk promoten.
 • Almere Haven: het oudste stadsdeel van Almere, en de bewoners zijn er trots op! Dit geeft gelijk de dubbele kant van de medaille aan. Het positieve is het kleinschalige. Het buurtgevoel, de dichtbijheid, dat zijn mooie dingen. Wel lijkt het gemeentebestuur het stadsdeel wat vergeten te zijn nadat het gebouwd is. Er is achterstand en gebrek aan doorstroming op huizengebied. De gemeente is – in samenwerking met partners als de Alliantie, bezig om dit te veranderen. Dat is goed en verdient ook in de toekomst extra aandacht.
 • Almere Poort: een stadsdeel dat nog niet af is, waar gebouwd wordt (ook al is het minder snel dan vroeger), waar veel mogelijkheden zijn. Zo’n nieuwe wijk is wel kwetsbaar, mensen kennen elkaar nog niet en de afstanden zijn soms groot, letterlijk en figuurlijk. Voor de gemeente de uitdaging om actief betrokken te zijn in het leggen van verbanden. Een initiatief als het Poorthuis past daarin.

Almere is een groene stad en die kracht kunnen we ook nog sterker benutten. De nieuwe wildernis van de Oostvaardersplassen is een prachtig gebied om te genieten van de schepping. En de verbinding met de agrariërs in de Flevopolders kan Almere nog sterker benutten door bijvoorbeeld stadslandbouw verder te stimuleren. Growing Green Cities is het centrale thema van de Floriade. Almere kan hiermee meerjarig aandacht geven aan het verduurzamen van de stad. Almeerders hebben hiermee de kans om zich samen in te zetten voor een gezonde, productieve, biodiverse en eetbare woonomgeving.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken en helpen mee in de school van hun kinderen of het verpleeghuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst.

Het heeft te maken met burgerkracht. De samenleving laat zijn kracht, zijn inventiviteit zien. En doordat bewoners hun rol steeds sterker pakken, wordt de overheid ook weer bepaald bij zijn rol. Onze diepe wens is dat burger en overheid elkaar weer vinden. In het najagen van het goede en de uitdagingen van deze tijd aangaan. Onze wethouder Ed Anker heeft daaraan in de afgelopen periode handen en voeten gegeven.

Daarvoor moet ook de overheid gaan veranderen. Als ze dat succesvol weet te doen, zal de relatie met burgers veranderen, zal het beeld van de overheid veranderen, zal naar onze overtuiging de manier van samenleven veranderen.

De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving. Samen willen wij het verschil maken.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel zien we dat God een heilzame toekomst voor mensen in gedachten heeft. Dat betekent dat Hij het goede voor heeft met de mens. Zo zoeken wij ook naar het goede voor mensen, naar welzijn voor mensen. Welzijn is wat anders dan welvaart. Welzijn zit van binnen. Welzijn heeft te maken met tevredenheid, met het gevoel ergens bij te horen, met weten wie je bent en wat je kunt.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Almere. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

[1] Tijdens het debat op 14 november 2013 heeft onze toenmalige fractievoorzitter het debat tussen de VVD en de PVV verlaten om het signaal af te geven dat woordgebruik als ‘sla je iemand op z’n bek’ niet het voorbeeld geeft dat je van de overheid mag verwachten. 

Naar boven

1. BETROUWBARE OVERHEID

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.

De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. De ChristenUnie staat voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van social media tot de balie. De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt, maar - waar mogelijk - juist eenvoudiger. Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle.

De ChristenUnie vindt dat er ook in het ambtenarenapparaat ruimte moet zijn voor gewetensbezwaren. Bijvoorbeeld voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het vastleggen van een huwelijk met partners van hetzelfde geslacht.

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).

De ChristenUnie heeft bij haar werk in de gemeenteraad een coöperatieve houding. We scoren niet om te scoren, maar kijken naar wat goed is voor de stad.

Wijken en buurten waarderen

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken en buurten en wil daar de gemeenschapszin bevorderen. Almere moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten te betrekken bij zaken die hen raken.

De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid. Zo nodig en mogelijk zet zij daarbij contactambtenaren met voldoende mandaat in. Deze ambtenaren vormen de schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat en de belangenvertegenwoordigende mensen in de kern.

Tegelijk mag van alle ambtenaren worden verwacht dat zij burgergericht opereren (zonder daarbij het grotere belang uit het oog te verliezen).

Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe faciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven en geven wij de samenleving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk. De ChristenUnie wil wijken/buurten eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt.

Buurtplatforms/wijkorganen krijgen onder voorwaarden geld om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet worden aangetoond.

Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

Participatie

De overheid moet een nieuwe rol gaan spelen. De overheid moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is ook een kunst. Wij spreken liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie. Ze zal daarvoor toe moet groeien naar een zelfbewuste overheid die weer de leiding neemt. Niet op de traditionele manier waarbij een overheid een samenleving in een eigen mal probeert te duwen. Maar een natuurlijk leiderschap dat past bij een overheid die het algemeen belang dient. Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt, zoals in Almere Haven en Buiten gebeurt .

In de praktijk is merkbaar hoe lastig het is om als overheid goed te reageren op burgerinitiatieven.

De overheid zal in de nieuwe verhouding niet altijd meer het laatste woord hebben. Dat past bij een rol waarin de overheid niet meer alles bepaalt, maar het initiatief ook van anderen wilt laten komen. Naarmate de overheid uit het midden van de cirkel stapt en burgerinitiatief leidend wil laten zijn dan betekent dat er minder van bovenaf gestuurd wordt. 

In Almere willen we toe naar een Inspirerende Overheid, waar ambtenaren als hoofdtaak hebben om met bewoners mee te denken, te inspireren en waar nodig leiding te nemen en niet zozeer de bestuurder op de veilige grond houden.

Voor die nieuwe rol zijn er ook nieuwe spelregels:

1) De overheid gaat niet meer over alles en is ook niet meer overal verantwoordelijk voor. Burgers kunnen gelegenheidscoalities sluiten om specifieke problemen aan te pakken. Als daar het initiatief ligt, dient de gemeente een stap terug te doen.

Burgers moeten het oppakken van initiatief ook leren. Klachten van bewoners dat het soms wel drie weken duurt voordat de gemeente gebroken glas van de straat had opgeruimd, moeten teruggekaatst worden. Is het normaal om dat van een overheid te verwachten?

2) Durf een risico te nemen en koester diversiteit. Geef ruimte. Geef ruimte aan ambtenaren om een goed idee uit te proberen. Geef ruimte aan bewoners om hetzelfde te doen. Durf ongelijkheid toe te staan.

3) Wees persoonlijk. De overheid moet continu in gesprek zijn met de samenleving, moet die mensen kennen. Dat zijn de mensen voor wie je het doet. Dat is ook de plaats waar de echt goede ideeën ontstaan. In Almere hebben we per stadsdeel een team van ambtenaren. Zij vervullen een belangrijke rol als intermediair tussen bewoners en de overheid.

4) Let op de taal. Het is voor beleidsmakers sowieso goed om op hun woorden te letten, daar klinkt veel van het oude systeemdenken in door. Spreek bv. als overheid NOOIT meer over burgers als belastingbetalers. We moeten niet meewerken aan deze verarming van de relatie tussen burger en overheid.  Het gaat niet om ‘hoeveel overheid krijg ik voor mijn geld’ en we moeten van afrekenen naar eigen verantwoordelijkheid en inspiratie.

Naar boven

2. GEZONDE SAMENLEVING

Wij gaan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen. De taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van de lokale samenleving. Dit hoeft niet erg te zijn, als er maar een goed basisniveau overeind staat.

Decentralisaties en transities

Wij maken ons er sterk voor om maatwerk in de zorg te leveren, uitgaande van de persoon en zijn/haar situatie en omgeving. We willen dat iedereen in Almere naar vermogen kan meedoen in de samenleving.

Het is belangrijk om de samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol en dient een vangnet te bieden voor hen die het zelf niet redden.

Jeugdzorg

Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.). Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de zwakkeren moeten blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

Maar niet alles kan door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers worden opgelost. We moeten ook eerlijk onder ogen zien dat onze samenleving niet altijd zo samenhangend en zorgzaam is als beleidsmakers graag zouden willen. Decennia van individualisering hebben de sociale cohesie in heel veel wijken en verbanden uitgehold. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven.

Wmo

De ChristenUnie benut de kracht van de samenleving en wil deze versterken. De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.

Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, buiten de kerkmuren.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PVB (persoonsvolgend budget) en zelf kunnen kiezen waar ze hun ondersteuning ‘inkopen’. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersysteem voor de inkoop van dagbesteding) en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past.

De aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp leiden er waarschijnlijk toe dat in minder situaties aanspraak gemaakt kan worden op deze voorzieningen. Belangrijk is wel oog te houden voor de signalerende functie die deze voorziening heeft.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over investeringen op het gebied van domotica (huisautomatisering)[2]. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële eigen bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden verricht, niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. In Almere kennen we al het systeem van het delen van dure hulpmiddelen (bijvoorbeeld scootmobiel). Dat is een goed voorbeeld.

Parkeerpas voor zorgverleners

Ook in Almere is betaald parkeren/vergunningparkeren ingevoerd. Dit heeft voor zorgverleners zoals thuiszorgmedewerkers, kraamverzorgers en wijkverpleegkundigen tot gevolg dat ze, voordat ze naar hun cliënt kunnen, eerst een betaalautomaat moeten zoeken en een parkeerkaartje moeten kopen of bijvoorbeeld een bezoekerspas moeten regelen. Dat kost onnodig tijd en geld. De ChristenUnie wil dat zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers gratis of tegen een gereduceerd tarief een vergunning kunnen krijgen.

Versterken eerstelijns zorg

In het belang van het kind en om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen, zet Almere in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus). Daarnaast is het belangrijk dat de sportclubs en andere amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen.

Oké-punten

Het Oké-punt (voor Jeugd en Gezin), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, is in Almere al een netwerkorganisatie. Bij de decentralisatie van de Jeugdzorg zal opnieuw gekeken moeten worden naar hoe taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en voorlichting en het tijdig doorverwijzen naar de juiste hulpverlening, vorm gaat krijgen en welke rol het Oké-punt daarin speelt. Belangrijk is een strakke aansturing onder regie van de gemeente, waarbij generalisten zoveel mogelijk de nodige zorg bieden en indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de juiste tweedelijns zorg. Het Oké-punt dient zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk te zijn.

Verbinding met onderwijs

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school aanwezig. De school vormt daarom informeel, maar ook formeel een belangrijke schakel tussen de ouders, de jongere en zorgaanbieders.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor het weghalen van schotten en drempels tussen de verschillende vormen van zorg en/of zorgaanbieders, maar ook voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.[3] Wij onderschrijven de Almeerse slogan: één kind/gezin = één plan/regisseur.

Jeugdgezondheidszorg

In het kader van preventief gezondheidsbeleid en het zo vroegtijdig signaleren van problemen is een goede en effectieve opzet van de jeugdgezondheidszorg van groot belang. Daarbij is het belangrijk dat consultatiebureaus en schoolartsen zich niet alleen richten op de fysieke gezondheid van de jeugd, maar ook de sociale omgeving van het kind of de jongere kennen. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg naadloos verbonden is met het Oké-punt. Daar waar hulp bij de opvoeding en/of extra ondersteuning nodig is, wordt allereerst bekekenen in hoeverre de eigen omgeving hierin een rol kan spelen. Ter voorkoming van gezondheidsproblemen en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft.

Gezond leven

Voor het welzijn van burgers en om te voorkomen dat burgers uiteindelijk een beroep moeten doen op dure vormen van zorg is het van belang dat de gemeenten een proactieve opstelling hebben als het gaat om het lokale gezondheidsbeleid. Daarbij besteden we in Almere bijzondere aandacht aan gezondheidsrisico’s rond alcohol en drugs. Een gezond voedingspatroon is van belang . Dat begint ermee   dat we weer beter zicht krijgen op waar voedsel vandaan komt. De ligging van Almere (dichtbij een van de belangrijkste landbouwgebieden van Europa) en de komst van de Floriade bieden goede mogelijkheden om dit te stimuleren.

Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken wordt gezien als bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De gemeente gaat dit tegen door het nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Naast sportverenigingen kunnen ook kerken en andere maatschappelijke instellingen een rol spelen in bewustwording en het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde levensstijl. Zo moet er gekeken worden hoe alcoholgebruik in sportkantines teruggedrongen kan worden. De ChristenUnie is tegen gokhallen en zal niet meewerken aan vergunningen voor dergelijke locaties.

Asiel en inburgering

Asielzoekers die in onze gemeente wonen doen een beroep op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente zet zich ervoor in dat er geen asielzoekers tussen wal en schip belanden en op straat terecht komen, met allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielgerechtigden.

Concrete voorstellen
 • De gemeente maakt concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen.
 • De gemeente werkt aan laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg.
 • De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken.
 • De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten.
 • Zorgverleners (ook mantelzorgers en vrijwilligers) krijgen een parkeerpas.
 • De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'.
 • Alcoholgebruik in sportkantines en andere gelegenheden wordt teruggedrongen.
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarkten worden via convenanten aan banden gelegd.
 • Er is speciaal beleid voor dakloze jongeren en gezinnen (preventie, opvang en oplossing).
 • De gemeenten stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk.

Naar boven

3. ECONOMIE

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Almere kent het ‘Excellent gastheerschap’. Dat is ons inziens inderdaad de vertolking van de juiste houding.

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Almere kent 52 koopzondagen. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen, ook in Almere.

Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Kantoren en bedrijventerreinen

Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering, zoals De Steiger in Almere Haven.

Concrete voorstellen
 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.
 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid.
 • Door middel van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die hieruit voortvloeien kunnen weer worden teruggestort in het fonds voor nieuwe investeringen.
 • De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten
 • Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt gelet op het combineren van bedrijvigheid en andere functies, zoals wonen en groen. Bouwen in de hoogte heeft de voorkeur.
 • Herontwikkeling van (verouderde) bedrijventerreinen gaat voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.
 • De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.
 • Bedrijfsterreinen worden duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
 • Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
 • Er wordt tijdig ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht.
 • Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
 • De ChristenUnie is tegen het vestigen van winkelcentra in het buitengebied (outlet-centra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.
 • De zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk tegengegaan (inclusief openstelling van supermarkten op zondag).
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Naar boven

4. WERK EN INKOMEN

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers.

Daarnaast heeft ook de gemeente een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en graag iets willen doen, het liefst in hun directe woonomgeving. Daarnaast is er veel behoefte aan mensen die zich willen inzetten. Toch lukt het moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gemeente dient hierbij de regie op te pakken om dit te verbeteren.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten. Het moet vanzelfsprekend zijn dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten. Bedrijven, instellingen en de gemeente zelf dienen dit ook te laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden.

Bij bezuinigingen kiest de ChristenUnie in eerste instantie niet voor het verminderen of bemoeilijken van het gebruik van voorzieningen, maar om samen met de maatschappelijke partners te onderzoeken of de bezuiniging ook kan worden bereikt door een andere verdeling van verantwoordelijkheden, taken en middelen tussen de gemeente en de maatschappelijke partners. Zo kunnen bij schuldhulpverlening bepaalde taken in de voorbereiding of de nazorg worden uitgevoerd door (vrijwilligers van) maatschappelijke partners, zodat de professionals die werkzaam zijn binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening zich kunnen richten op de ingewikkeldere taken en onderwerpen.

De ChristenUnie wil idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Het Voedselloket Almere is er en heeft het druk. Wij willen ervoor zorgen dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Daar willen wij ze bij steunen, financieel en/of in natura (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel).

Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten aanvullende taken zijn. Mensen moeten daarbij wel keuzemogelijkheden hebben en ook zelf met voorstellen kunnen komen: dat bevordert ook de motivatie. En er wordt goed gelet op geschiktheid: niet elke uitkeringsgerechtigde is goed op zijn plaats in een verzorgingstehuis.

De ChristenUnie wil nadrukkelijk oog hebben voor de positie van ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Almere heeft het grootste percentage ZZP-ers van heel Nederland. De overheid moet meer en meer rekening houden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen, eisen omtrent uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid, etc.

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is niet goed. De ChristenUnie vindt dat de gemeente stevig aan de bak moet om jongeren en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Ook onderwijsinstellingen spelen daarbij een belangrijke rol. De gemeente kan een actieve rol spelen om bedrijven te stimuleren stageplekken te creëren.

Werken en participeren

Van iedereen die financieel afhankelijk is van de gemeente worden de (gewijzigde) capaciteiten en beperkingen en ontwikkelingen daarin objectief en zorgvuldig bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Bedrijven en organisaties kunnen gestimuleerd worden om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld geven.

Misbruik van re-integratiesubsidies moet krachtig bestreden worden.

Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/of plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen. Bedrijven moeten gestimuleerd en beloond worden om sociaal verantwoord te ondernemen.

Trajecten voor (re-)integratie van werkzoekenden moeten gericht zijn op het realiseren van een structurele oplossing.

Concrete voorstellen
 • Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt in de gemeentelijke verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen.
 • Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te kunnen geven.
 • Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
 • Almere kent een aantal fondsen waar mensen een beroep op kunnen doen. Dat is een goed initiatief.
 • Convenant met woningcorporaties en energiebedrijven over het tijdig melden van betalingsachterstanden en om in principe niet over te gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.
 • Inschakelen diaconieën via bijvoorbeeld Raad van kerken of een diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen.
 • Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties moeten financieel ondersteund worden via co-financiering. Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulpMaatjes zijn dan mogelijk.

Naar boven

 

5. ONDERWIJS

God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen zich ontwikkelen door scholing, training en/of ervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt mede bepaald door de sociale en economische situatie, maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties. Wij gaan voor een samenleving waar mensen tot hun recht kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de samenleving te kunnen dienen.

We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. Diversiteit zorgt hier voor en dient ook als middel om scherp te blijven op kwaliteit.

De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie. Maar ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (o.a. door professionals).

We moeten wel constateren dat er steeds meer taken op de school afkomen. Die ontwikkeling vraagt om zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid. Het vraagt ook om voldoende ondersteuning van de onderwijsprofessionals om die taken goed te kunnen uitvoeren.

In Almere is de afgelopen 4 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Hier is zo’n 6 miljoen euro ingestopt d.m.v. ‘impulsgelden’. Van 28 zwakke scholen zijn we teruggegaan naar 2. Dat is een prachtig resultaat. Minder mooi is dat dit nodig was. Voorkomen moet worden dat we weer terugglijden. O.a. door publiek verantwoorden (richting de stad zowel als de gemeenteraad) moet het onderwerp kwaliteit op de agenda blijven.

Passend onderwijs en jeugdbeleid

Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid (overheid en onderwijs) om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend onderwijs). Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen dubbel te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. We willen dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening.

De kennis over spijbelaars/voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Zo kun je als gemeente gericht beleid ontwikkelen voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Leerlingenvervoer

De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd worden. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat zo'n belangrijk onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders.

Kinderopvang

De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht op kinderopvanginstellingen door de GGD. Almere moet ook ruimte blijven bieden aan en hindernissen wegnemen voor identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis.

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in dat kader stimuleren dat er een voldoende divers aanbod is.

In geval van achterstanden kan het een belangrijk middel zijn om deze achterstanden tijdig in te lopen. Het is belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg zorgt voor een screening in de voorschoolse periode.

Onderwijshuisvesting

Hierbij moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk. Ook is aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen nodig. We willen graag dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers hun kinderen met de fiets naar school brengen. Dat is beter voor het milieu en de gezondheid van volwassene en kind. Daar waar de school een groter voedingsgebied heeft, dient er voldoende parkeerplaatsen te zijn om verkeersonveilige situaties te voorkomen.

Concrete voorstellen
 • Een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente wordt gestimuleerd.  
 • Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats, zodat kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
 • Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wij willen kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen.
 • Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak.
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen.

Naar boven

 

6. VEILIGHEID

De overheid gaat zorgvuldig en terughoudend om met middelen die ze heeft om geweld in te zetten. De overheid is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk aan inbraakpreventie).

Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. Verschillende buurten vragen om een verschillende aanpak. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en stimuleert een effectieve aanpak van daders.

Inzet van politie en andere hulpverleners bij grote evenementen kan niet langer volledig voor rekening komen van de gemeenschap en ten koste gaan van de beschikbaarheid van politie voor het reguliere werk. De ChristenUnie wil volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ dat grote evenementen meebetalen aan politie-inzet.

Drugs

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

De ChristenUnie is tegen het door gemeenten zelf telen van wiet. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen wordt door de overheid een dubbele boodschap afgegeven. Met wietteelt door de gemeente zou dat nog erger worden.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.

Alcohol

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

Er dienen voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers te zijn. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. De ChristenUnie is daarom tegenstander van prostitutie. Alle mogelijkheden om mensenhandel tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Goede voorlichting, bijvoorbeeld over loverboys, en preventie op de scholen is belangrijk. Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees.

Grootschalige criminaliteit

Almere moet zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties. Door een oplettende houding kunnen deze ontwikkelingen op het spoor komen, bv. door aandacht te geven aan het gebruik van winkelpanden/horecapanden op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren.

Concrete voorstellen
 • De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de wijkagent.
 • De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brandweer worden genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg. En blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers.
 • De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Ondanks allerlei preventieve maatregelen betekent elk casino of elke gokhal meer mensen met een gokverslaving. De ChristenUnie wil het aantal casino’s en gokhallen verminderen en de vestiging van nieuwe voorkomen.
 • Er komen uitstapprogramma’s voor prostituees.
 • Wij willen de vestiging van bordelen voorkomen.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie (de modelverordening van STAP maken wij daarbij leidend).
 • Wij willen een plan van aanpak in de gemeente ter bestrijding van georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.
 • Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

Naar boven

7. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. De gemeente heeft ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Wonen

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. Almere dient volwassen te worden in de samenstelling van het woningaanbod. Dit moet breder worden. Ook is er aandacht nodig voor voldoende seniorenwoningen.  

De ChristenUnie maakt werk van levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. De starterslening kan een goed instrument zijn om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningvoorraad. De ChristenUnie streeft naar klimaatneutrale woningen en woningen die energie ‘produceren’. Ook streeft ze naar de toepassing van duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van vergunningen door middel van het toetsen van de afgesproken duurzaamheidseisen is daarbij van cruciaal belang.

De ChristenUnie wil de discussie over welstandscommissies wel aangaan. Welstandsvrij bouwen moet meer ruimte krijgen. Als welstandsregels verduurzaming in de weg zitten (bijvoorbeeld bij zonnepanelen), dan vinden we verduurzaming belangrijker.

Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. Volgens het regeerakkoord komen de corporaties onder directe aansturing van gemeenten. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, maar biedt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie.

Tegelijkertijd is het goed als corporaties van de keuzes die zij maken verantwoording afleggen aan de lokale samenleving (via hun bewoners, via de gemeentelijke aansturing).

Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Wanneer zij moeilijkheden ondervinden hun investeringen te financieren, zijn gemeentelijke borgstellingen te overwegen.

Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie juicht de ‘sociale koop’ toe. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties via Verenigingen van Eigenaren medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen dichten.

Woningcorporaties hebben een blijvende taak t.a.v. de leefbaarheid. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners.

Concrete voorstellen
 • Burgers krijgen inspraak bij beleidsvorming.
 • Er wordt ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen.
 • Voor (door)starters is er een starterslening.
 • Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.
 • Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.
Afvalvrije stad

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden.

Groene stad

Almere is een groene stad. Dat moet zo blijven, het is een uniek kenmerk voor een grote stad.

Aan de randen van de stad moeten er ook voldoende uitloopgebieden zijn met een recreatieve functie, waardoor stad en land elkaar kunnen versterken. Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Stadslandbouw is daar een goed idee voor. Het verlevendigt de stad, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen. Almere heeft met de Floriade de potentie om trendsettend te zijn met betrekking tot stadslandbouw en hoe de stad zorgt voor zijn eigen voedsel.  

Energieke stad

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen. Door een onderzoek naar redenen voor het al dan niet aanschaffen van zonnepanelen gaan we gerichter investeren in het gebruik. De vraag is of subsidie altijd het beste instrument is: uit onderzoek in Londen is bijvoorbeeld gebleken dat mensen die geen zonnepaneel nemen vooral opzien tegen het opruimen van de zolder.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc.

Mobiliteit

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

De IJmeerverbinding is cruciaal voor de verdere groei van Almere.

Fiets

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook een fietsbeleid op papier staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.

Klimaat en energie

We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie.

Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is meegenomen.

De gemeente stelt een klimaatactieplan op met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen. In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren en verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.

Vogelvriendelijk bouwen wordt gestimuleerd.

Energiebesparing door winkels wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld gesloten toegangsdeuren).

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.

De productie en verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd.

Afvalinzameling                 

Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen. Een draagplicht voor het bij je hebben van opruimzakjes bv. helpt daarbij. De gemeente zorgt voor gescheiden afvalinzameling op elk gebied dat mogelijk is.

Stimuleren

Educatie en voorlichting aan kinderen (en hun ouders) over het belang van natuur en landbouw is belangrijk. Er wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen en volwassenen en ondernemers.

Bij het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen kunnen vrijwilligers worden ingezet. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd (zie ivn.nl).

Er wordt meegedaan aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost etc. (Nederland Schoon, Opzoomeren, Duurzaamheidsweek e.d.) (http://www.afvalonline.nl/agenda).

Burgers ontvangen subsidie om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen.

Het goede voorbeeld geven

De eigen gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op energiezuinigheid. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie. De leveringscontracten met energiebedrijven zijn gebaseerd op 100% duurzame energie. Het gemeentelijke inkoopbeleid moet 100% duurzaam zijn en bij offerteaanvragen dienen duurzaamheidcriteria opgenomen.

De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark. Er zijn steeds meer en betere elektrische auto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische auto’s.

Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting).

Concrete voorstellen
 • Almere bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en automobiliteit wordt teruggedrongen.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
 • Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.
 • De fietssnelweg is een nieuw fenomeen. Geen kruisingen en altijd voorrang, dus veilig en het levert een flinke tijdwinst op. Onderzocht wordt of dit ook toegepast kan worden.
Openbaar vervoer

Almere is leidend en uitvoerend voor wat betreft het Openbaar Vervoer (bus) in Flevoland. In de meeste gevallen is dat in Nederland niet zo. Almere heeft daarbij een voordeel dus.

Almere dient aandacht te geven aan de volgende uitgangspunten:

 • De gemeente zet zich (in samenwerking met het bedrijfsleven) in voor 'bedrijvenbussen': bussen die tijdens de spits van en naar bedrijventerreinen rijden.
 • De informatievoorziening van het openbaar vervoer wordt verbeterd.
 • Het openbaar vervoer wordt gepromoot: bijvoorbeeld door informatie op stadsplattegronden, in de stadsgids, op de site van de gemeente etc.
 • Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer etc.).
 • De veiligheid in het openbaar vervoer (en bij haltes/stations) heeft veel prioriteit.
 • Bij OV-opstappunten zijn voldoende parkeerplaatsen en bewaakte fietsenstallingen.
 • De mogelijkheden van vervoer over water worden benut.

Inwoners worden betrokken bij besluiten over het openbaar vervoer in hun regio, bijvoorbeeld over tijden en routes.

Naar boven

8. CULTUUR, SPORT, RECREATIE

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en cultuur beschouwen.

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid.

De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport ondersteunen wij vanuit de gemeente niet met financiën, maar wel op andere manieren, want topsport is een goede stimulans voor jongeren om te gaan of te blijven sporten. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom.

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Elk stadsdeel in Almere behoort een eigen vestiging te hebben. Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen verdient aandacht. Huisvestingskosten kunnen soms naar beneden door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te vestigen (bijvoorbeeld een buurthuis).

Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk. De mogelijkheden van inzet van vrijwilligers kunnen worden onderzocht.

Gebouwen en sportvelden

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.

De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten, bv. door het verduurzamen van gebouwen. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Sportstimulering

Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen is een speerpunt. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen.

Ga bij de aanleg van woonwijken al uit van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.

De aanwezigheid van voldoende fietsreparatiepunten in woonwijken wordt gestimuleerd. Wellicht kan dit een leer-/werkproject zijn van een beroepsopleiding. Hiermee wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

Concrete voorstellen
 • Elk stadsdeel van Almere heeft zijn eigen bibliotheek.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ % norm om deze voor kunst te bestemmen.
 • Almere geeft aandacht aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).
 • In Almere wordt specifiek aandacht gegeven aan gezond bewegen, gezond leven. Almere moet in 2030 actiever en gezonder zijn.
 • Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op zondag tot een minimum beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt.
 • Alcohol/roken en sport gaan niet samen. Alcoholgebruik in sportkantines wordt ontmoedigd.

Naar boven

 

9. FINANCIEËL

Gemeenten worden geconfronteerd met een drastische uitbreiding van het takenpakket, als ook met een ingrijpende bezuiniging. Deze verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Gemeenten moeten de tering naar de nering zetten. Niet alleen door op alle programma’s te korten d.m.v. de kaasschaafmethode, maar ook door duidelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen.

Bezuinigen is kiezen

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Almere is begonnen met ‘horizontaal (maatschappelijk, publiek) verantwoorden’. Hiermee wordt meer en meer duidelijk wat de maat­schap­pelijke effecten zijn die Almere wil bereiken en hoe die bereikt worden door de partners in de stad. De ChristenUnie is daarom een warm voorstander hiervan.

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:

- posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.

- als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

 

Het spreekt voor ons vanzelf dat met name bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft. Wat wij zoveel mogelijk willen beperken:

- het uitvoeren van ‘prestigeprojecten’

- de subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd

- het langdurig financieel steunen van noodlijdende sport- en andere verenigingen

- het inhuren van externe adviesbureaus, projectmanagers e.d.

Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd.

De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan een efficiënte organisatie.

Wij streven ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen.

Lange termijn

Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt realistisch en verstandig. De gemeente zorgt voor voldoende (weerstands)vermogen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Toekomstige generaties worden niet opgezadeld met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers.

Naar boven

[1] Tijdens het debat op 14 november 2013 heeft onze toenmalige fractievoorzitter het debat tussen de VVD en de PVV verlaten om het signaal af te geven dat woordgebruik als ‘sla je iemand op z’n bek’ niet het voorbeeld geeft dat je van de overheid mag verwachten.

[2] Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. http://nl.wikipedia.org/wiki/Domotica

[3] Het onderwijs zelf (de docenten) zullen ondersteund moeten worden door professionals uit de jeugdzorg om dezelfde aanpak te bieden als de ouders. Zo wordt het onderwijs “ontlast” en de pedagogische kwaliteit van het onderwijs versterkt.