Resultaten

Op onze website zijn we gedurende onze coalitiedeelname transparant over de resultaten die we weten te behalen. Hieronder vindt u een opsomming van resultaten waar we in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen.

  • Mensenhandel: de ChristenUnie heeft er voor gezorgd dat er op 5 september 2018 een intentieverklaring ketenaanpak is getekend. Dit naar aanleiding van het ronde tafel gesprek, georganiseerd door de ChristenUnie, en de daaropvolgende aangenomen motie.
  • Mensen met verward gedrag: door de motie van onder andere de ChristenUnie hebben wij ervoor gepleit om naast professionals, ook ervaringsdeskundigen in te zetten voor mensen met verward gedrag.

  • Regenboogbuurt: de ChristenUnie heeft bereikt dat de bescherming van de kleuren van de Regenboogbuurt uit de Welstandsnota gehaald is omdat die daar maar heel beperkt beschermd kon worden. Dat zou geen recht doen aan het bijzondere karakter van deze buurt. Nu komt de wethouder eerst met een overzicht van alternatieven. Ook moet de wethouder eerst bekijken hoe het proces ingestoken wordt qua conflicthantering, voordat er de wijk ingegaan wordt met een draagvlakmeting.
  • Fiets parkeren Centrum Almere Stad: bij fietsenstallingen met een bovenste rij, binnen of direct buiten de fietsenstalling (wel binnen de cameratoezichtzone) een specifieke zone aan te wijzen voor het parkeren van elektrische fietsen en voor het parkeren door speciale doelgroepen

  • Langer wonen in je wijk: in het voorjaar met een integraal plan te komen naar de gemeenteraad waarbij alle relevante partijen, dus ook de zorg- en welzijnsorganisaties hun inbreng bij hebben gehad, dit kunnen overigens beroepsmatige maar ook vrijwilligersorganisaties zijn. In de begroting stond die plan wel genoemd, maar werden alleen de corporaties genoemd als partij. Maar zorg- en welzijnsorganisaties zijn natuurlijk ook heel belangrijk bij het langer in je wijk kunnen wonen als oudere.

  • Floriade: De ChristenUnie heeft samen met enkele andere partijen het ambitieniveau verhoogd m.b.t. innovatie en duurzaamheid. Ook hebben we bereikt dat de gemeenteraad akkoord is gegaan dat we gaan kijken naar extra subsidiemogelijkheden die kansrijk zijn om binnen te halen. Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor het meer integraal plannen en uitwerken van de doelen. Er is al sinds jaren genoemd door diverse onderzoekers dat dit onder de maat was, maar er was nog niets aan gedaan. Nu wordt de raad binnen 3 maanden hierover geïnformeerd.

  • Coffeeshop: er komt voorlopig geen coffeeshop in Almere Buiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen goede locatie gevonden. Daar hadden we in het coalitieakkoord ook op ingestoken.(juli 2018)
  • op 5 september 2018 is de intentieverklaring ketenaanpak mensenhandel getekend, naar aanleiding van het Ronde tafel gesprek, georganiseerd door de Christen Unie en de daaropvolgende aangenomen motie