Algemene beschouwingen

Hans van Dijk2vrijdag 20 oktober 2023

Tijdens de algemene beschouwingen heeft Hans van Dijk namens de ChristenUnie de raad en het college opgeroepen om samen met de inwoners van Almere te bouwen aan een gezonde toekomst met bestaanszekerheid in onze stad.
Hieronder leest u de bijdrage.

Bestaanszekerheid

Voorzitter,

We leven in een meer dan roerige tijd. Zowel in Nederland als in de wereld. Wat vandaag nog normaal is, kan morgen ineens een luxe blijken te zijn. Met corona merkten we tot onze schrik hoe we werden beperkt in onze bewegingsvrijheid. We konden plotseling niet meer zomaar gaan en staan waar we wilden, wanneer we wilden. Door allerlei ontwikkelingen op allerlei vlakken, blijken ook vandaag de dag vaste zekerheden minder vanzelfsprekend.

Bestaanszekerheid een woord wat wij de laatste tijd vaker en vaker horen. Maar waar staat dat woord voor?

Het gaat daarbij om meer daneen bestaan met voldoende en voorspelbaar inkomen, maar ook een dak boven het hoofd, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven Dit zijn zaken die van groot belang zijn voor ieders welzijn en is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor heel veel Nederlanders, voor heel veel Almeerders, is dit helaas niet vanzelfsprekend.

Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid, maar Niet elke jongere kan op zichzelf gaan wonen, de wachttijden lopen zelfs nog meer op. Veel senioren willen hun grote woning wel verruilen voor een kleinere, maar ook zij hebben vaak die mogelijkheid niet. Het langverwachte Aanvalsplan wonen gaat hopelijk hierin wat verlichting brengen. Wij zien uit naar een spoedige bespreking van het Agendavoorstel in deze raad. Ook de wachttijden in de zorg lopen onverantwoord op, of het nou gaat om een bezoek aan de huisarts of specialistische zorg. De jeugdzorg staat al jaren onder druk.  Voor bestaanszekerheid is goed onderwijs een vereiste. Maar tegenwoordig heeft niet elk kind een juf of meester voor de klas.

En als je afhankelijk bent van een klein inkomen, of van de bijstand, dan is dit vaak niet meer voldoende nu alles duurder is geworden. Voor mensen met schulden wordt door de schuldenstress ook gemorreld aan het gevoel van bestaanszekerheid. Daarom was mijn fractie blij dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er een onderzoek komt naar een Revolverend fonds voor het overnemen van schulden. Aangezien de beschikbare middelen in de begroting niet zijn meegenomen vanuit 2023 gaan wij ervan uit dat het onderzoek is afgerond. Wanneer kunnen wij er in deze raad over spreken.

Ook economisch staan wij voor een enorme uitdaging. We willen meer werkgelegenheid en we zijn gelukkig een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven maar kunnen al deze bedrijven nog wel elektriciteit krijgen, hebben wij voldoende huizen om nieuwe werknemers te kunnen huisvesten? Over elektriciteit gesproken, zeer actueel is dat het college gisteren terecht volgens ons heeft uitgesproken dat het onacceptabel is dat er vanaf 2026 geen ruimte meer is voor nieuwe ontwikkelingen doordat bij TenneT de technische grenzen zijn bereikt. Wij sluiten ons graag aan bij de oproep van het college naar Den Haag om hier met spoed een reactie op te geven.

Bouwen aan een gezonde toekomst voor elke Almeerder is nu meer dan ooit van belang maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. Hoe kijkt het college hiertegen aan?

Met de (zeer) beperkte financiële middelen die we hebben dit jaar, zullen we samen, alle partijen in deze raad met of zonder een wethouder en college, gemeente én bewoners de juiste keuzes moeten maken, zodat iedereen verzekerd is en blijft van deze bestaanszekerheid. Soms zullen we problemen direct moeten oplossen, maar we willen ook ruimte houden voor investeringen die problemen in de toekomst voorkomen.

Voorzitter ik sluit af; in Prediker 4:9, 10 en 12. Staat en ik lees het uit Het Boek vertaling

Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden. Iemand die alleen staat, kan worden aangevallen en verslagen, maar twee mensen kunnen elkaar te hulp komen en zo de overwinning behalen. Drie is zelfs nog beter, want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet gemakkelijk te breken.

Met deze waarheid wil ik u allen oproepen om samen als raad en college met onze inwoners het driedubbel touw te zijn waar ik net over sprak: samen te bouwen, samen te helpen, samen vooruit te kijken en de juiste stappen te nemen voor die gezonde toekomst met bestaanszekerheid van onze stad.

De fractie van de ChristenUnie wenst u als raad, het college, alle mensen die werken in dit huis maar ook onze inwoners veel wijsheid toe in het komende jaar maar bovenal Gods onmisbare Zegen.

« Terug