Hoopvol vooruitkijken. Reactie op perspectiefnota 2020.

hans 6.jpgzaterdag 22 juni 2019

Afgelopen donderdag gaf fractievoorzitter Hans van Dijk namens de fractie zijn reactie op de perspectiefnota 2020.

Nog niet zo lang geleden kwamen enthousiaste mensen naar een net drooggelegde polder. Ze hadden een mooie droom van een plek om te wonen, te werken, te leven, te recreëren. Een plek waar ze kinderen konden grootbrengen en oud konden worden. Ruim 40 jaar later kunnen we redelijk tevreden terugkijken en hoopvol vooruitkijken op de ontwikkeling van onze bloeiende stad: Almere. Met liefde voor Almere zet de ChristenUnie zich in om hier een waardevolle bijdrage aan te leveren. 

Wat is voor de ChristenUnie waardevol?

Voor de ChristenUnie heeft dat meer te maken met welzijn dan welvaart. Welzijn ervaar je wanneer je in verbinding staat met mensen in je eigen huis, je eigen straat, je eigen buurt. Helaas zien we dat dit onder druk staat. Almere kent een hoger echtscheidingspercentage dan gemiddeld en het aantal meldingen bij Veilig Thuis is nog nooit zó hoog geweest. Mensen leven langs elkaar heen in dezelfde straat, of hebben zelfs buurtbemiddeling nodig om met elkaar te kunnen praten. De ChristenUnie wil inzetten op ontmoetingsplekken. Want er bereiken ons nog te veel schrijnende verhalen van mensen die leven in eenzaamheid of jongeren die het gevoel hebben dat hun leven er niet toe doet. In onze ogen is het hoog tijd dat we met z’n allen inzetten op verbinding: samen wonen, samen werken, samen zijn. Wanneer inwoners elkaar ontmoeten worden kloven kleiner, verschillen beter begrepen en de samenleving socialer en veiliger. De ChristenUnie ziet een belangrijke rol weggelegd voor welzijnsorganisaties, religieuze instellingen en burgerinitiatieven. We roepen het college op om vanuit een verbindende rol hieraan bij te dragen. 

Welzijn heeft ook te maken met de leefomgeving. Draagt die bij aan schone en duurzame manier van omgaan met de schepping? Wat is de balans tussen enerzijds grondopbrengst en anderzijds toekomstbestendigheid? Dit zijn vragen die aan bod komen bij de regionale energietransitie waar we als raad dit najaar een besluit over moeten nemen. Voor de ChristenUnie wordt dit voor het komende jaar een belangrijk thema. 

Welzijn heeft ook alles te maken met wonen. In de carrousel heb ik een paar weken geleden gesteld dat Almere te maken heeft met een wooninfarct. Wij zien een Almere voor ons waar van starter tot senior, je zonder wachtlijst aan een woning kan komen die passend is. Onze fractie kijkt dan ook erg uit naar de aangekondigde Woonvisie. 

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het onderwijs. Het aantal zwakke scholen in Almere is toegenomen. Er is een lerarentekort. Vorige en deze week hebben we daar uitgebreid over gesproken. Wij gaan ervan uit dat het college de signalen vanuit de raad ter harte neemt en op korte termijn met een actieplan komt, en daarbij ook vooral aandringt op de inzet van de schoolbesturen. Samen met de VVD dienen wij hierover een motie in.

Wij zijn blij met de aandacht van het college om te voorzien in passende woonvormen voor ouderen maar missen een samenhangende manier om de doelen op het gebied van veiligheid, zorg en welzijn te bereiken, zoals beschreven in het programma (G)oud in Almere. Kan het college toezeggen dat het dit najaar met plannen hiervoor komt?

De ChristenUnie is tevreden met het geschetste beeld in deze nota en de benoemde beleidsvoornemens. Wel verwachten we dat het college zo snel mogelijk inzicht geeft in wat de effecten van de meicirculaire zijn op deze perspectiefnota.

En tot slot zijn wij van mening dat investeren in relaties en mensen helpen die bij elkaar willen blijven ons in de toekomst gaat helpen bij de uitdagingen op het gebied van jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, woningmarkt en sociale infrastructuur. Deelt het college deze mening?

Wij wensen de raad, alle betrokkenen en onze inwoners van harte een hoopvolle toekomst, een krachtig perspectief en de liefdevolle zegen van God die in de Bijbel zegt, in Jeremia 29:11: Ik heb je geluk voor ogen. Ik wil je toekomst en nieuwe hoop geven.

« Terug