Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding: Waardevol VOOR ALMERE 

Mensen zijn waardevol. De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. God houdt van mensen en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel zien we dat God een heilzame toekomst voor mensen in gedachten heeft. Dat betekent dat Hij het goede voor heeft met de mens. Want ieder mens is waardevol.
In onze bijzondere stad mogen we ons als christenen inzetten voor de bloei van Almere en de Almeerders. Als christelijke politieke partij laten we ons inspireren door Gods liefde voor mensen en baseren we ons op de goede leefregels die Hij ons meegeeft in zijn Woord, de Bijbel. Dat maakt politiek tot waardevolle politiek. De ChristenUnie richt zich daarbij op alle Almeerders. We zijn een partij van christenen, voor de hele stad.

Onze inzet

Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus. Als ChristenUnie maken we in dit verkiezingsprogramma duidelijk waar we ons voor willen inzetten de komende vier jaar. We hopen zo veel mogelijk steun te verwerven en hebben goede hoop op een extra zetel in de gemeenteraad. Zo willen we van waarde zijn voor de inwoners van Almere.
Ons programma is niet vanachter een bureau ontstaan. Als ChristenUnie hebben we de afgelopen jaren werk gemaakt van verbinding met mensen in de stad. We bezochten tijdens onze wijkentoer de afgelopen jaren vele wijken in de stad. En specifiek voor dit verkiezingsprogramma hebben we op een aantal onderwerpen gesprekken gevoerd met mensen die zich als individu, gezamenlijk of vanuit kerken of maatschappelijke organisaties bezighouden met bijvoorbeeld de zorg aan kinderen en jongeren, de opvang en inburgering van vluchtelingen, de woningmarkt.
We spraken de afgelopen jaren met honderden mensen. Mensen die zich inzetten voor de samenleving.
Mensen die zich soms zorgen maken, en soms juist een bron van inspiratie voor anderen zijn. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van de samenleving. Samen willen wij het verschil maken.
Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Almere. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Onze inzet voor Almere

Almere is een prettige stad om in te wonen. We houden van het groen en het water in en om de stad. We houden van de ruimte en de leefbare omgeving. Grote delen van de stad liggen er prachtig bij. Er zijn creatieve en succesvolle ondernemers die mooie producten maken, waarde toevoegen en vele Almeerders aan een baan helpen. Op scholen krijgen kinderen elke dag nieuwe kansen, met liefde ondersteund door leraren. Verpleegkundigen en andere professionals zorgen samen met vele mantelzorgers voor ieder die kwetsbaar is. De meeste jongeren groeien in gezondheid en liefde op.
In Almere gebeuren bijzondere dingen. De creativiteit en pioniersgeest zijn tot op de dag van vandaag te zien in de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Steeds weer ontstaan nieuwe manieren om te wonen en te leven (Oosterwold, Nobelhorst, Duin), waarbij de ligging tussen Randstad en de polder, tussen stad en natuur van groot belang is. Die vernieuwing, met oog voor de menselijke maat, willen we steeds weer de ruimte geven. Bijvoorbeeld tijdens de Floriade, waar we zien hoe de steden van de toekomst eruit gaan zien. Of met de Flevocampus, waarmee we economische kansen creëren door kennis te ontwikkelen op een vraagstuk dat voor de hele wereld relevant is: hoe voeden we steden?
De vernieuwing en creativiteit die onze stad kenmerken, hebben we ook nodig om de ingewikkelde uitdagingen die op de stad afkomen het hoofd te bieden.
Want niet iedereen heeft het goed. Sommige mensen komen nauwelijks aan een baan. Te veel kinderen groeien op in armoede of een onveilige omgeving. Te veel mensen ervaren eenzaamheid. Er zijn onrechtvaardige verschillen in gezondheid tussen armere en rijkere Almeerders. Niet iedereen krijgt de zorg die nodig is, of moet daar veel te lang op wachten. Er is verslaving. Sommige mensen worden ronduit uitgebuit of verstoten. Voor die mensen, die kwetsbare mensen, zetten we ons in.
Bovendien zien we dat de stad verdeeld is. Er zijn kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen arm en rijk, tussen jong en oud, tussen hoger en lager opgeleid. Wij willen dat we in de stad die kloven overbruggen. Dat we verbinding maken in plaats van tegenstellingen uitvergroten of aanwakkeren. We willen hoop bieden en verbinding.
De kunst is om de kracht van Almere en de Almeerders in te zetten om problemen het hoofd te bieden en de tegenstellingen te overbruggen. De gemeente is daarbij maar een van de partijen die wat kan doen; niet alles is bij toverslag door de gemeente op te lossen. De kunst is om vanuit de kracht van de samenleving te beginnen. De gemeente stelt zich daarbij dienstbaar op. Bij initiatieven van bewoners kijkt de gemeente met een positieve grondhouding naar wat er mogelijk is. Waar nodig ondersteunt de gemeente bij het ‘corveewerk’ door te helpen in bureaucratische procedures, subsidieaanvragen, vergaderruimtes beschikbaar stellen.
Soms hakt de gemeente knopen door – in het algemeen belang. Een zorgvuldige communicatie is daarbij cruciaal. Dat moet beter dan tot nu toe gebeurt, zoals het voorbeeld van de bomenkap in Kruidenwijk liet zien.
Als het aan de ChristenUnie ligt, maken we werk van een Almere waar het prettig wonen, werken en leven is. Waar voldoende te beleven is, waar gezorgd wordt en waar het veilig is.

In dit verkiezingsprogramma presenteren we waar wij ons voor willen inzetten voor de stad. We vatten onze inzet samen in de volgende punten:

1. Een stad waarin iedereen meetelt
2. Een stad waarin we zorgen voor wat kwetsbaar is
3. Een stad waarin je aangenaam kunt leven
4. Een duurzame en groene stad waarin je gezond kunt leven
5. Een bereikbare stad waarin je een baan kunt vinden of kunt ondernemen
6. Een stad waarin je veilig bent
7. Een gemeente die je kunt vertrouwen

In dit verkiezingsprogramma vertellen we wat we daarbij belangrijk vinden en op welke manier we dat willen bereiken. 

Naar boven

1. Een stad waarin iedereen meetelt

1.1 Wat wij belangrijk vinden

De ChristenUnie wil in Almere bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Het wordt tijd voor een politiek die perspectief schetst, een politiek van hoop. Voor iedereen, of je nou graag boerenkool eet of roti. Of je nu jong bent of oud, kunt werken of zorg nodig hebt.
Elk mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, inkomen, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.
Als christenen weten we uit ervaring hoe belangrijk de functie van het geloof is. We genieten van de vrijheid die er in Nederland is om je geloof te beleven. Die vrijheid gunnen we aan alle religies. We staan voor een Almere waarin je je geloof niet hoeft te verstoppen en geaccepteerd wordt dat je keuzes maakt vanuit je geloof.
Er zijn wel grenzen. Bijvoorbeeld voor imams die geweld tegen Joden, homo’s of christenen stimuleren of goedpraten; daar willen we tot het uiterste gaan om jongeren te beschermen voor het gif van de Jihad. Ook willen we dat er geen gemeentegeld gaat naar occulte activiteiten.
Wanneer je vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is, is het de taak van de overheid om op te treden. Daarom is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert. De gemeente komt niet in de plaats van de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben: aan ‘pamperen’ heeft niemand iets. Maar voor veel mensen is een beetje hulp zeer welkom. Dat kan door individuele voorzieningen, maar ook door activiteiten te stimuleren voor mensen die eenzaam zijn.
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.
Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Taal is belangrijk. Zo kunnen ze optimaal gaan meedraaien en bijdragen aan de samenleving en voorkomen we dat er groepen nieuwkomers langs de kant blijven staan. Het is belangrijk daarbij het doel van integratie centraal te stellen. Dat betekent concreet dat nieuwkomers naar een baantje sturen bij een bedrijf waar op de werkvloer geen Nederlands gesproken wordt, geen goede oplossing is.
In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Laten we zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen! Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Almere om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving.

1.2 Wat wij daaraan willen doen

 • Om een echte samenleving te zijn, is het belangrijk dat we elkaar als Almeerders ontmoeten en elkaar leren kennen. Met oog voor ieders achtergrond en voor de rijkdom van verschillende culturen in de stad. Dat zorgt voor wederzijds contact en begrip en voorkomt eenzaamheid. Daarom willen we buurtactiviteiten stimuleren waardoor Almeerders elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld gericht op jongeren, cultuur of muziek.
 • In de Academie voor de Stad zetten jongeren zich in voor projecten in de stad, onder andere in contact met ouderen. Dit is een prachtig initiatief dat elementen heeft van een maatschappelijke stage. Deze en soortgelijke initiatieven willen we van harte stimuleren.
 • Op basis van uitkomsten experiment regelarme bijstand maatregelen nemen om mensen in bijstand fatsoenlijk te behandelen.
 • We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen.
 • Rond integratie nieuwkomers: niet ‘uit de uitkering’ als doel voor de gemeente, maar ‘een kansrijke plek om te integreren’ als doel.
 • Voorschot op huurtoeslag en zorgtoeslag om te voorkomen dat er direct al een schuldenprobleem ontstaat. Iets langere tijd om de lening die men bij begin krijgt voor inrichting, terug te betalen. Nu is dat al gelijk vanaf dag 1.
 • Voorkomen concentratie statushouders in Almere Haven / Staatslieden- en Kruidenwijk
 • Voor statushouders zetten we in op trajecten waarin werk en taalonderwijs in een gezamenlijk pakket worden aangeboden.
 • Het onderwijs aan NT2 leerlingen in het regulier onderwijs behoeft veel aandacht

Naar boven

2. Een stad waarin we zorgen voor wat kwetsbaar is

2.1 Wat wij belangrijk vinden

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Voor mensen, die het niet op eigen kracht redden, zorgt de gemeente voor passende ondersteuning en hulp.
De gemeente Almere heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de veranderingen omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren. De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën).
De komende tijd zal de gemeente vol inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. Een keukentafelgesprek wordt een gesprek waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het hervinden van de eigen kracht. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers (bijvoorbeeld in (sociale) wijkteams en keukentafelgesprekken) krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Alleen dan wordt integraal indiceren mogelijk;
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen hulp aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Laat de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.


2.2 Wat wij daaraan willen doen

Zorg en ondersteuning:
 • De wijkteams komen nog onvoldoende toe aan hun signalerende rol. We willen dat wijkteams toegankelijker en beter bereikbaar worden.
 • De wijkteams vormen het 1e aanspreekpunt voor inwoners. Belangrijk daarbij is de menselijke maat. Hulpverleners dienen in de schoenen van de inwoner te gaan staan en daarop hun acties aan te passen. Lang niet iedereen weet hij/zij voor hulpvraag heeft. Van belang is dat men in gesprek gaat op gelijkwaardig niveau.
 • Geld voor sociaal domein binnen sociaal domein houden (geen lantaarnpalen ipv zorg)
 • Denk aan de taal! Realiseer je dat 15% van de Nederlandse bevolking verstandelijk beperkt is. Daarboven zit nog een flink percentage dat de Nederlandse taal niet voldoende machtig is om moeilijke zinnen te begrijpen.
 • Ruimte voor zorg en ondersteuning vanuit levensbeschouwelijke identiteit (bv. Hart voor Almere)
 • Ondersteuning van mantelzorgers. Het verlichten van zorg bij mantelzorgers die het water aan de lippen staat. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te creëren om tijdelijk de zorg even over te dragen (‘respijtzorg’).
 • Uitvoering van de motie van de ChristenUnie om een digitaal portaal te hebben dat zichtbaar is voor de hele stad m.b.t. vrijwilligerswerk.
 • Er moeten nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt worden tussen begeleiding (tussen 6-12 uur per week) en beschermd wonen, zowel voor volwassenen als jongeren. Dit houdt de kosten in de hand en is cliëntvriendelijk.
 • Een andere nieuwe vorm om mensen te ondersteunen is een combinatie van onderwijs-zorg-werk initiatieven. Op die manier help je mensen om hun toekomst vorm te geven.
 • Het werken met een persoonsgebonden budget stelt mensen in staat zelf te bepalen hoe ze zorg en hulp willen krijgen. Het is een goede vorm voor nieuwe initiatieven. Overheid moet meedenken met dergelijke initiatieven als ze groter worden, wanneer andere financieringsvormen nodig zijn. Nu is er een argwanende houding. Dit stokt de innovatie. 
Jeugd en gezin, inclusief onderwijs
 • Preventieve relatiebegeleiding stimuleren om goede relaties te bevorderen (Almere heeft een hoger dan gemiddeld aantal echtscheidingen, dit zorgt in veel gevallen voor problemen met kinderen, schulden en huisvesting).
 • De wachtlijsten voor psychische hulp zijn nu veel te lang. Een half jaar voordat de hulp begint is geen uitzondering. Dat zorgt alleen maar voor grotere problemen bij de ouders en de overige omgeving. Dit moet anders! Als hier extra geld voor nodig is, dan is de ChristenUnie bereid daarvoor te zorgen.
 • Nog te veel kinderen worden door jeugdzorg uit huis gehaald. Soms is dat nodig, maar in Almere is deze ‘residentiële zorg’ hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat is vaak niet goed voor kinderen en we willen er daarom in overleg met verwijzers en zorgaanbieders voor zorgen dat meer kinderen in hun thuissituatie geholpen worden (‘ambulant’).
 • Almere staat 31e op de lijst van gemeenten waar problemen bestaan rond kinderrechten (Kinderen in Tel). Dit is zorgwekkend hoog. Met name op voortijdig schoolverlaten, uitkeringsgezinnen en éénoudergezinnen scoren we hoog, terwijl sportdeelname juist laag is. De ChristenUnie overweegt om een programma als Children’s Zone (Een Rotterdams voorbeeld, waarin wijkteams de thuissituatie versterken door ouders vaardigheden aan te leren en hen te helpen de basis op orde te brengen) in te zetten om jongeren te helpen hun positie te verbeteren en daarmee hun toekomst. Op die manier kunnen we het overervingsprobleem doorbreken!
 • Kinderen kunnen bloeien wanneer zij opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Wanneer er relatieproblemen zijn, staat dat onder druk. Echtscheidingen hebben bovendien vaak grote consequenties voor de financiële situatie en hebben daarmee maatschappelijke consequenties. De ChristenUnie vindt dat er te weinig aandacht is voor het aanbod aan relatieversterkende activiteiten en wil het maatschappelijke taboe op preventie van relatieproblemen doorbreken. De overheid bepaalt niet wie met wie relaties heeft, maar we willen wel sterker inzetten op steun voor relaties die daaraan behoefte hebben.
 • We willen verkennen of het mogelijk is om voorbeelden uit IJsland en Den Helder, waarbij sterk is ingezet op extra (sport)activiteiten en grote betrokkenheid van ouders bij hun kinderen, ook in Almere toe te passen. De intensieve aanpak, waarbij het vanzelf spreekt dat kinderen na school aan de slag gaan met activiteiten rond sport, cultuur of muziek, zorgt ervoor dat jongeren minder rondhangen, fitter zijn en later beginnen met alcohol.
 • Het aanbod van jeugdhulp op scholen lijkt in de praktijk zeer succesvol: veel kinderen kunnen met extra zorg in de klas worden geholpen, zonder dat ze dan zwaardere vormen van jeugdhulp nodig hebben. We willen in de komende periode dit aanbod uitbreiden.
 • We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. Diversiteit zorgt hier voor en dient ook als middel om scherp te blijven op kwaliteit.
 • De kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk punt van aandacht voor de gemeente. De schoolbesturen zijn hiervoor primair verantwoordelijk, maar de gemeente is een gesprekspartner. Wanneer de kwaliteit onder druk staat, zowel in het basis onderwijs, als in het voortgezet en beroepsonderwijs, kijkt de gemeente op welke manier zij een impuls kan geven. Investeringen van de gemeente zijn in principe eenmalig.
Schulden
 • Starten met Schuldhulpmaatje. Het Bijbelse sabbatsjaar betekende dat er aan een periode met schulden ook een keer een einde kwam. Het Nederlandse schuldenrecht duwt je er steeds dieper in. Dat kan en moet anders. Uiteraard hebben schuldenaren een eigen aandeel in de problemen, maar schuldeisers (ook de overheid) maken gebruik van de lekken in het schuldenrecht, waardoor schuldenaren uiteindelijk hun huur en zorgpremie niet meer kunnen betalen. Hierdoor komt een oplossing alleen maar verder weg te liggen.
 • Belangrijk is de begeleiding van schuldenaren. Door de problematiek overzien ze hun situatie niet meer en kunnen deze niet meer aan. Ook na afloop van een schuldtraject is het van belang dat de weg naar zelfstandigheid begeleid wordt om draaideursituaties te voorkomen.
 • Het moet anders met de bewindvoering. Er gaat enorm veel geld naar toe en de resultaten zijn vaak bedroevend. Er zitten veel malafide figuren tussen en aan toekomstpreventie wordt amper gewerkt.

Ouderen
 • Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor de ouderenzorg. Het is belangrijk dat de gemeente goed kijkt wat dat voor de Almeerse situatie betekent en hoe de gemeente erop kan aansluiten om een waardevol
 • De gemeente maakt samen met partners in de stad een gemeentelijke vertaling van het manifest ‘Waardig ouder worden’.
 • Aanpassen ruimtelijke procedures om vernieuwende initiatieven rond woon-zorgcombinaties mogelijk te maken (bv. eisen doorlooptijd bij grondbedrijf)
 • Initiatieven onder de noemer (G)oud in Almere voortzetten en concreet vertalen.

Naar boven

3. Een stad waarin je aangenaam kunt leven

3.1 Wat wij belangrijk vinden

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil zich de komende periode inzetten voor een veelzijdige en minder kwetsbare stad op het gebied van wonen. De gemeente moet met een toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er een goede doorstroming komt waardoor er een betere koop- en huurmarkt ontstaat. Het bouwen naar aantoonbare behoefte in de verschillende doelgroepen (van starter tot senior) maakt onderdeel uit van dit beleid. Waar veel ruimte blijft voor particuliere (nieuw)bouw. Tegelijkertijd moeten wij waar nodig de stadsvernieuwing vol inzetten om een veelzijdige stad waarin het prettig leven is te blijven. Voldoende passende huurwoningen en een actief doorstroming beleid moeten erop gericht zijn om onze ambitie om in 2026 de wachtlijsten voor de sociale huur te hebben teruggebracht naar minder dan een jaar te bereiken.
Maar je leeft niet alleen in een mooi en betaalbaar huis; je wilt in de stad ook echt kunnen leven. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van het Centrum, zorgen we voor voldoende evenementen (zoals Passion) en voor voldoende cultuur- en sportvoorzieningen.
In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren.
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.
Specifieke aandacht is nodig voor het feit dat in Almere ook steeds meer ouderen wonen. Zij hebben specifieke behoeften in huis en zijn beperkt mobiel. Voor veel ouderen speelt het leven zich voornamelijk af in de wijk, de directe omgeving van hun woning. Dat vraagt bijvoorbeeld om aandacht voor goede bestrating en bankjes.

Floriade

Een bijzonder evenement voor de stad is de Floriade, die Almere in 2022 organiseert. De ChristenUnie is voorstander van de Floriade. Daar hebben we de volgende redenen voor:

 • Het organiseren van een evenement zorgt voor reuring in de stad, voor dynamiek en zo ook voor economische voordelen.
 • Daar komt bij dat we met de Floriade een bijdrage leveren aan de aanpak van een aantal mondiale vraagstukken, rond voedsel, water en energie. Zorg voor de schepping. Het is mooi om met de Floriade een katalysator te hebben om oplossingen rond dit soort vraagstukken ook dichterbij te brengen. En juist Almere is als stad op de grens tussen Randstad en een van de vruchtbaarste landbouwgebieden van Europa geschikt om daar een plek aan te bieden.
 • Tenslotte is voor ons de Floriade een belangrijk middel om rondom het Weerwater het stadscentrum door te ontwikkelen tot een centrum met de omvang die bij een stad als Almere hoort en een groene, parkachtige uitstraling die bij een stad als Almere hoort. Door aan deze kant het centrum te ontwikkelen, verbetert de aansluiting tussen Almere Haven en de stad en krijgen we een fantastisch gelegen wijk aan het water die iets toevoegt aan de stad
Gebiedsgericht werken

De uitdagingen in de stad zijn niet overal hetzelfde. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeentelijke organisatie zo wordt ingericht dat specifiek maatwerk mogelijk is voor verschillende delen van de stad. Wij zien bijvoorbeeld de volgende verschillen:

 • In Almere Stad kennen we enerzijds de uitdaging om een stevig stadshart neer te blijven zetten. Een centrum waar de kwaliteit van afdruipt en dat voor velen een reden is om de stad te bezoeken. De meeste woonwijken in Stad kennen een goede structuur en voorzieningen; vaak nemen bewoners daar mooie initiatieven, zoals de bewoners van Filmwijk die hun wijk energieneutraal willen maken of de bewoners van Verzetswijk die zich inzetten voor het Bos der Onverzettelijken. In een aantal wijken is specifieke aandacht nodig om gericht aandacht te besteden aan problematiek rond armoede, overlast en zorgvragen. Bijvoorbeeld in Stedenwijk Noord en de Staatsliedenwijk.
 • In Almere Haven is steeds duidelijker dat de tijd niet heeft stilgestaan. Dat maakt dat gerichte aandacht nodig is om de kwaliteit van wonen en leven in dit stadsdeel te behouden. Daarbij gaat het om een samenhangende aanpak van wonen, zorg en economische ontwikkeling. De komende jaren vraagt dat om forse investeringen, die we willen financieren uit de winst op het grondbedrijf. Zo helpt de groei van de stad om de bestaande stad leefbaar te houden. Bijzondere aandacht in Haven verdient het centrum van Haven (beschikbaarheid van voorzieningen). Bij de ontwikkeling van de kustzone moet het contact met de bewoners aanzienlijk verbeterd worden.
 • Ook in Almere Buiten vraagt het centrum om aandacht. De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van het centrum, met succes. Wij vinden dat Almere Buiten Centrum niet alleen een boodschappen-centrum moet zijn, maar een echt winkelcentrum. Dat vraagt om goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente voor promotie van het gebied en voor evenementen in het centrum. De verkeersveiligheid op de Evenaar is een belangrijk aandachtspunt. De plannen om een coffeeshop in het haventje van Almere Buiten te openen, steunen wij niet. In plaats daarvan moeten de plannen om het Meridiaanpark te verfraaien juist worden uitgevoerd. Buiten heeft verder een aantal bijzondere buurten, waar extra aandacht voor gewenst is: de Regenboogbuurt, waar mede op ons initiatief nu meer aandacht komt voor het kleurgebruik; de Eilandenbuurt, waar in sommige delen sprake is van overlast; de Bouwmeester- en Molenbuurt, waar de leefbaarheid in de wijken goed bewaakt moet worden; en de Buitenvaart waar de gemeente in overleg met ondernemers moet kijken naar nieuwe economische kansen, mede in het verlengde van de Floriade.
 • Almere Poort krijgt als stadsdeel steeds meer vorm. Het heeft wel langer geduurd dan gehoopt door de crisis, maar de komende tijd moet de afronding vaart krijgen. Dat vraagt ook om een goede afronding van het Homeruskwartier als hart van het stadsdeel. We maken ons zorgen over het relatief hoge aantal echtscheidingen in Poort; dat vraagt om specifieke aandacht. Daarnaast blijft de bereikbaarheid van Poort een grote opgaven. Wij willen dat het verkeer beter kan doorstromen en dat de veiligheid beter wordt geborgd.
 • In Almere Hout trekken de ontwikkeling van Nobelhorst en Oosterwold de aandacht. Wij willen er voor waken dat ook de ontwikkeling van Vogelhorst voldoende aandacht blijft krijgen. We hebben ons in de afgelopen periode ervoor sterk gemaakt dat de grondprijzen in Oosterwold niet zorgden voor oneerlijke concurrentie voor de ontwikkelingen in Vogelhorst.

3.2 Wat wij daaraan willen doen

 • Ontwikkeling volgens het plan Almere 2.0 doorzetten: aan de westkant van de stad stedelijke ontwikkeling en aan de oostkant met meer open opzet,
 • Verschillende behoeften op de woningmarkt (studenten, senioren) bedienen.
 • Een groot deel van de opbrengsten uit grondverkoop (bv. € 10 miljoen) apart zetten om te investeren in stadsvernieuwing in wijken die beginnen te verloederen (in delen van Haven)
 • In twee bestuursperiodes (2026) wachtlijst sociale woningbouw naar minder dan een jaar.
  o Innovatieve vormen van sociale woningbouw, zoals Tiny Houses, splitsen van woningen, kantoren transformeren.
  o Betaalbare woningen bijbouwen, gericht op doorstroming binnen wijken (bv. De Laren /
  Wierden)
  o Maatwerk bouwen voor verschillende doelgroepen.
  o Voldoende ruimte voor urgenties, ook in tijdelijke voorzieningen in wooneenheden.
 • Evenementen als stadspromotie en voor reuring en economische activiteit:
  o Meer ruimte voor creëren
  o Aandacht voor geluidsoverlast e.d.
  o Zo snel mogelijk Passion organiseren
 • Van Floriade een succes maken:
  o Evenement op positieve manier laten uitstralen in de stad
  o Heldere toedeling van kosten naar evenement en wijk. Ook met doorkijk naar opbrengsten (van evenement en wijk)
  o Er is de afgelopen tijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de gemeentelijke programma organisatie. Dat moet genoeg zijn om de rol van de gemeente goed te spelen. Daarom willen we geen extra geld steken in de gemeentelijke organisatie om het evenement te organiseren.
  o Stadswijk met internationaal toonaangevende voorbeelden van de meest duurzame manier om steden in te richten.
 • Centrum Stad:
  o Het ‘Rondje Weerwater’ heeft onze steun en moet de komende periode in nauw overleg met de omwonenden worden afgemaakt.
  o Bijzonder gebied met belangrijke rol voor gemeente, ondernemers, bewoners en vastgoed eigenaren. Verkennen mogelijkheid om gezamenlijk centrummanagement in te richten met specifieke taak voor inrichting en beheer openbare ruimte, promotie, kwaliteitsbeleid.
 • Cultuur: inzetten op initiatieven voor cultuur in breedte, verbinden met mogelijkheden; nu de financiële mogelijkheden groter zijn, ook wat meer mogelijkheden om in te investeren (hebben we afgelopen jaren niet gedaan vanwege afwegingen).

Naar boven

4. Een duurzame en groene stad waarin je gezond kunt leven

4.1 Wat wij belangrijk vinden

De ChristenUnie wil werken aan de gezondheid van Almeerders. Nu nog zijn obesitas, eenzaamheid en gebruik van alcohol en drugs nog veel voorkomende problemen die voorkomen dat Almeerders in gezondheid ouder worden. We willen daarom toe naar een ambitieus en verbindend programma gericht op de doelstelling om het aantal ‘in gezondheid doorgebrachte levensjaren’ per 2022 te verhogen ten opzichte van 2017.
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.
Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.
In Almere is recent samen met waterschap Zuiderzeeland een ambitieus waterplan opgesteld en vastgesteld. Almere profileert zichzelf daarin als waterrijke stad, die zorgvuldig wil omgaan met de kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water. Dat verdient waardering en daar dient de gemeente ook naar te handelen.
Onze relatief jonge stad heeft zijn infrastructuur (wegen, bruggen, riolering, straatverlichting, enzovoort) in het algemeen goed op orde. Goed beheer voorkomt verslechtering van de kwaliteit, vroegtijdig verval en onnodige vervanging, wat extra belangrijk is omdat Almere volwassen wordt en de overgang maakt van nieuwbouw naar beheer. Aandachtspunt is dat Almere voldoende middelen en hoogwaardige vakmensen inzet om op effectieve en efficiënte wijze de voorzieningen en infrastructuur te beheren. Voor beheer en toekomstige vervanging zullen tijdig financiële middelen gereserveerd moeten worden.
Ter voorkoming van toekomstige wateroverlast en –schade, hittestress, fijnstof/smog en verdroging als gevolg van het veranderende klimaat en dichtere bebouwing zal onze stad grondig en bij herhaling een analyse moeten doen om kwetsbare plekken te identificeren en passende maatregelen te nemen. Dat betekent onder meer dat zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein mogelijkheden worden benut voor de tijdelijke opvang en ter plekke verwerken van regenwater. Bouwpeilen moeten voldoende hoog zijn om kwetsbaarheid van woningen te voorkomen, ook bij projecten van particulieren en projectontwikkelaars. Andere zinvolle maatregelen zijn onder meer begroeide daken en ‘blauwe’ daken (tijdelijke opvang), infiltratie van regenwater via groenstroken en waterdoorlatende (half)verharding, en meer groen en schaduw op straat.
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is een speerpunt. Wij pleiten voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen.

4.2 Wat wij daaraan willen doen

 • We willen een ambitieus en verbindend programma gericht op de doelstelling om het aantal ‘in gezondheid doorgebrachte levensjaren’ per 2022 te verhogen ten opzichte van 2017. Dat betekent:
  • Obesitas met 10% verminderen
  • Drank- en drugsgebruik bij jongeren aanpakken via ‘IJslandse methode’ (veel naschoolse
   (sport-)activiteiten)
  • Acties tegen eenzaamheid (zie ook 1b)
  • Houd bij inplanten en dergelijke rekening met duurzaamheid bomen en groene uitstraling in de wijk. Dus bijvoorbeeld niet ineens alle bomen kappen.
  • Alcohol, drugs en roken gaan niet samen met sport. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd.
  • Bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’, waarbij ook aandacht is voor toegankelijkheid voor ouderen (en dementievriendelijke inrichting).
  • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
  • In elke wijk komt een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
 • Doelstelling om energieneutraal te zijn in 2022 overeind houden. Bovendien willen we CO2neutraal zijn. Betekent nog forse inzet op windenergie (Pampus), zon, warmtekracht, energiebesparing. Voortgang monitoren en evt. bijsturen.
  • In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.
  • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave.
  • Coöperaties rondom duurzaamheid van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
  • Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de stadsgrenzen opgewekt wordt.
 • De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het groenonderhoud. De komende jaren verdient het onderhoud van het groen meer aandacht en geld. We geven de ruimte aan bewoners om daarbij zelf met initiatieven te komen om de buurt zelf te onderhouden en stellen daar budget voor beschikbaar.
 • Almere is begonnen met het voorzichtige experimenten van circulaire economie maar het zijn slechts speldenprikken. Het bestuur van de stad moet zo snel mogelijk elektrisch gaan rijden en niet langer op diesel.
 • De gemeente is zuinig met papier en communiceert zo veel mogelijk digitaal.
 • Afval:
  • Beter handhaven op bedrijvenafval in de recycle- / upcyclestations
  • Betere handhaving ‘illegaal’ dumpen van afval naast ondergrondse container
  • We willen dat Almere voorop loopt waar het gaat om terugdringen van restafval. Doelstelling is dat we naar afvalloze stad gaan. We wachten de uitkomsten van de pilots af die in verschillende wijken worden uitgevoerd.

Naar boven

 

5. Een stad waarin je een baan kunt vinden of kunt ondernemen

5.1 Wat wij belangrijk vinden
Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Wie een baan heeft, kan financieel (in de meeste gevallen) op eigen benen staan. Maar de gemeente maakt zelf geen banen; dat doen ondernemers. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Almere kent het ‘Excellent gastheerschap’. Dat is de juiste houding; maar die verdient in de praktijk steeds weer aandacht. Al te gemakkelijk raken ondernemers en inwoners nog steeds verstrikt in ‘ambtelijke molens’. Dat vraagt om alertheid voor wat betreft de snelheid waarmee de gemeente vragen beantwoordt en een houding waarin ambtenaren die contact hebben met initiatiefnemers of vragenstellers zich verantwoordelijk voelen dat er ook écht antwoord komt.
Waar mogelijk moeten we administratieve lasten verminderen. Maar niet alle regels zijn verkeerde regels. Regels zijn er om een veilige en sociale samenleving te waarborgen of om een eerlijk speelveld te creëren tussen ondernemers onderling. Regels kunnen dus niet altijd zomaar worden afgeschaft of buiten werking geplaatst. Maar wat we belangrijk vinden, is dat ondernemers een gemeenteorganisatie aantreffen waarin wordt meegedacht over hoe zij zich aan de regels kunnen houden, in plaats van dat regels een belemmering zijn.
Een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling is bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Almere (per weg en per openbaar vervoer) is een belangrijke vestigingsfactor. Met de verbreding van de A6 is langs die route de bereikbaarheid stukken beter geworden. De doorstroming naar Utrecht over de A27 vraagt nog wel om aandacht. Daar moet de gemeente zich sterk voor maken aan landelijke tafels. Datzelfde geldt voor een betere / directere treinverbinding richting Hilversum / Utrecht / Amersfoort. We moeten er daarbij rekening mee houden dat de manier waarop we ons verplaatsen verandert. Er zijn snellere fietsen, er komen zelfrijdende auto’s en de techniek staat niet stil. Dat betekent dat we daarop ook moeten inspelen met de manier waarop we de ruimte inrichten.
Voor verouderde bedrijventerreinen kijken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering, zoals De Steiger in Almere Haven en De Vaart in Buiten.
Een ander belangrijk aspect is een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zeker in sommige beroepsgroepen is op korte termijn alweer schreeuwend behoefte aan goed geschoolde vakmensen, zoals in de bouw, duurzame energie en de techniek. Dat vraagt om goed beroepsonderwijs en daar zijn in Almere zorgen over. Bijvoorbeeld door de kwaliteitsmeting waaruit ROC Flevoland slecht naar voren komt.
Economische ontwikkeling is belangrijk, maar het is niet de enige voorwaarde voor geluk. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. Almere kent 52 koopzondagen. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie wil dat in de komende periode de openstelling van alle winkels in de hele stad op zondag wordt geëvalueerd. Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.


5.2 Wat wij daaraan willen doen

 • De houding van excellent gastheerschap moet in alle schakels van het contact tussen gemeenten en ondernemers centraal staan – uiteraard met inachtneming van de terechte regels.
 • Inzetten op vergroten toeristische / recreatieve functie van kustgebied tussen Lepelaars- en Oostvaardersplassen.
 • Lelystad Airport: met aandacht voor overlast vliegbewegingen (m.n. bij Oosterwold) vol inzetten op economische kansen die de luchthaven biedt, ook voor bedrijventerreinen. Waar mogelijk krijgen groene, innovatieve en duurzame ondernemingen voorrang bij de ontwikkeling van Lelystad Airport.
 • Bedrijventerreinen: zijn er teveel, voorkomen dat nieuwe bedrijventerreinen oude beconcurreren. Aandacht aan kwaliteit terreinen (bv. De Vaart) om concurrentiekracht te behouden. Samen met ondernemers, die ook een verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen omgeving.
 • In het aanbestedingsbeleid van de gemeente moeten lokale ondernemers voldoende kansen krijgen.
 • Stevige positie innemen in ontwikkeling MetropoolRegio Amsterdam: inzet op naar de regio/stad halen van internationale bedrijven, toeristisch aanbod versterken en lobby voor IJmeerverbinding.
 • Economic Development Board Almere laten opgaan in Metropoolregio Amsterdam.
 • Flevocampus: koesteren van ontwikkeling en ruimte voor vergelijkbare innovatieve kansen.
 • Aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt: doorzetten initiatieven techniekpact
 • Sterk beroepsonderwijs
 • In de komende periode de openstelling van alle winkels in de hele stad op zondag evalueren.
 • Snelle fietsverbindingen: oplossingen vinden voor o.a. speed-pedelecs e.d. en doorgaande snelfietsroutes (‘dreven voor de fiets’)

Naar boven

 

6. Een stad waarin je veilig bent

6.1 Wat wij belangrijk vinden

Als inwoner van Almere wil je veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

Veel geweld vindt binnen relaties plaats. Gelukkig is daar de laatste tijd meer aandacht voor gekomen, maar deze aandacht moet blijvend zijn. Wijkteams en andere professionals worden verder getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veel veiligheidsproblemen zijn (ook) zorgproblemen. Dat zien we bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag. Daar zit vaak complexe problematiek achter (psychisch, verslaving, sociaal, …) die je niet alleen met repressie, maar ook met zorg moet aanpakken. We versterken de komende periode de samenhangende aanpak op dit punt.

6.2 Wat wij daaraan willen doen

 • Een samenhangende aanpak met oog voor veiligheid en zorg bij huiselijk geweld en bij personen met verward gedrag.
 • Er zijn bij de operatie om hekken langs busbanen weg te halen onveilige plekken ontstaan. Samen met bewoners willen we deze inventariseren en aanpakken.
 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent
 • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten en bij de uitvoering door bijvoorbeeld Burgernet, en Buurtpreventie Apps.
 • Vinger aan de pols bij de veiligheid in het openbaar vervoer.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid Evenaar
 • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
 • De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Almere. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.
 • Wat ons betreft hoeft er geen vierde coffeeshop in Almere te komen.
 • Prostitutie is geen gewoon beroep. Mensen zijn te waardevol om te werken in de prostitutie. Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats, ook om prostituees te kunnen benaderen om hen te bewegen met behulp van een uitstapprogramma, het werk in de prostitutie achter zich te laten. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Almere investeert in uitstapprogramma voor prostituees (in clubs, op de tippelzone en zelfstandig werkend) ook als het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar stelt.
 • Komst van zgn. ‘haatimams’ binnen kaders van de (grond)wet zoveel mogelijk tegenhouden
 • De gemeente Almere komt met een plan van aanpak Ondermijning ter bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.

Naar boven

7. Een gemeente die je kunt vertrouwen

7.1 Wat wij belangrijk vinden

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.
Gelukkig zijn er veel burgerinitiatieven in de stad. Het is daarbij wel belangrijk dat burgerinitiatieven open staan voor alle bewoners. Burgerinitiatieven moeten makkelijker toegankelijk zijn voor de burgers. Burger initiatieven hebben het vaak moeilijk om de kwetsbare burger te bereiken.
De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.
De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten. De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie.
Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk. Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk mogelijk.


7.2 Wat wij daaraan willen doen

De ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen door:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Almere
 • In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is voor invloed op beleid.
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven. Communicatie vanuit de gemeente veel beter richten op wat de leefwereld van bewoners is: proactief.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands. (taalniveau B1)
 • Alle ruimte voor bewonersinitiatieven, waarbij gemeente zich erop richt om te ondersteunen (‘corveewerk te doen’) in plaats van ‘stimuleren, regisseren’ e.d.
 • Begroting gaan inrichten op basis van transparante vertaling van te bereiken doelen naar activiteiten en ingezette middelen (cf. methode-Duisenberg).
 • Financiën: gaat weer goed met de grondverkoop; prioriteit bij besteden ligt bij het aanvullen van de reservepositie gemeente (buffers creëren) en bij het investeren in stadsvernieuwing; niet bezuinigen op zorg.
 • Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven:
  • Raad en college volgen elke twee jaar een training over integriteit zodat dilemma’s regelmatig besproken worden.
  • De burgemeester is hoeder van de integriteit en daarmee ook vertrouwenspersoon voor raad en college. De burgemeester stelt een tweede vertrouwenspersoon aan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd een man en een vrouw vertrouwenspersoon zijn.
 • Privacy
  • Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd;
  • Medewerkers in het sociaal domein ontvangen werkinstructies om een zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsgegevens te waarborgen;
  • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy; Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie moet een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de privacy offer en/of de functionaris voor gegevensbescherming;
   o Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

Naar boven