Resultaten 2018-2022

Een korte terugblik

Op onze website zijn we gedurende onze coalitiedeelname transparant over de resultaten die we weten te behalen. Hieronder vindt u een opsomming van resultaten waar we in meer of mindere mate aan hebben bijgedragen.

 • Wij hebben de volgende amendementen mee ingediend betreffende de  komende aanbestedingen:

Amendement RG- 32 Voeg inkoopdocumenten toe aan het raadsbesluit

Amendement RG- 33 Goede Jeugdzorg duurzaam betaalbaar

Amendement RG- 34 Betekenisvol verantwoorden

Amendement RG- 35 Passende financiering voor goede Jeugdzorg

Amendement RG- 36 Ruimte voor kleinere aanbieders

Amendement RG- 37 Keuzevrijheid blijft uitgangspunt

Motie RG- 23 Instellen College Herstel Experts Kinderopvangtoeslagschandaal

 • In Almere-Centrum en in andere stadsdelen is er een tekort aan openbare sanitaire voorzieningen die voldoende beschikbaar zijn voor mensen met en zonder een beperking. Via een aangenomen motie hebben we samen met andere partijen het college (Burgemeester & Wethouders) opgeroepen een plan te maken om openbare sanitaire voorzieningen op orde te brengen en hierbij o.a. uit te gaan van de norm van de toiletalliantie.
 • In Almere zijn er groepen mensen voor wie de toegang tot de lokale overheid niet zo vanzelfsprekend is. Tijdens de bespreking over de Nota Burgerparticipatie hebben we samen met andere partijen via een aangenomen motie het college opgeroepen om te beschrijven op welke wijze een meer divers publiek kan worden bereikt.
 • Burgerparticipatie is enorm belangrijk, met name als beleid/projecten invloed hebben op de directe – of werkomgeving van omwonenden. Om participatie te verankeren in de organisatie van de gemeente Almere, hebben we samen met andere partijen succesvol een amendement ingediend. Hierdoor voegt het college aan ieder collegevoorstel een participatieparagraaf toe, waarin het voorgestelde participatietraject en het vervolgtraject wordt weergegeven.
 • Tijdens de bespreking van de Voedselstrategie hebben we via een aangenomen motie het volgende opgeroepen: De almeerse volkstuinen, tuincomplexen en -verenigingen een plaats te geven in de uitwerking van de Almeerse voedselstrategie en ze met andere lokale en regionale voedselproducenten en -initiatieven via online platforms en campagnes onder de aandacht te brengen.
 • Bij de bespreking van de voedselstrategie hebben we via een aangenomen motie het volgende opgeroepen: Almeerders niet alleen te inspireren, maar ook te verbinden, zodat zij kennis kunnen  delen met betrekking tot het verbouwen van voedsel in hun eigen tuin en/of balkon/vensterbank.
 • Tijdens het actualiteiten halfuur hebben wij vragen gesteld over de mogelijkheid voor sportscholen om in een tent weer open te mogen. Wij zijn erg blij met de toezegging van wethouder Hilde van Garderen voor de  verlenging van de gedoogregeling met terugwerkende kracht tot 1 april.
 • hoogbegaafdheid Omdat we het belangrijk vinden dat hoogbegaafde kinderen zich meer erkend voelen in het Almeerse onderwijs, hebben we een succesvolle gesprekstafel georganiseerd met diverse stakeholders. We hebben geconstateerd dat er op Almeerse scholen op dit moment niet voldoende kennis en kunde is om hoogbegaafden te bedienen. In 2020 is Passend Onderwijs gestart met een project om dit te verbeteren, echter zijn de resultaten hiervan nog niet concreet zichtbaar. Eind 2021 gaan we hierover opnieuw in gesprek met Passend Onderwijs.
 • Wij maakten ons zorgen over de opmars van designerdrug 3-MCC (Poes) en hebben daar schriftelijke vragen over gesteld om er zeker van te zijn dat het college bekend is met de gevaren hiervan en te weten op welke manier het college handelt.
 • Raadsbreed ingediende motie om gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire hun kerstuitkering niet te verrekenen met gemeentelijke uitkeringen is unaniem aangenomen.
 • AED’s kunnen van levensbelang zijn. Daarom heeft de ChristenUnie samen met de VVD een voorstel gedaan om meer duidelijkheid te genereren waar AED’s in de stad beschikbaar zijn en te onderzoeken hoe de dekking vergroot kan worden.
 • Bij de nieuwe Detailhandelsvisie zijn twee amendementen die we hadden mee-ingediend aangenomen, te weten 'Bestemming detailhandel Markerkant moet blijven' en 'Geef duidelijkheid verplaatsen supermarkt'  
 • De Ambachtsmark krijgt een upgrade en er worden nieuwe woningen toegevoegd. De gesprekken die de fractie samen met andere raadsleden heeft gevoerd leidde tot een amendement om de participatie te verstevigen. Deze is unaniem aangenomen.
 • De stad groeit, en dat vraagt om een hernieuwde visie op mobiliteit in de stad. Het college heeft een nieuwe Mobiliteitsvisie 2020-2030 neergelegd. Met een aantal andere partijen hebben we in het raadsvoorstel extra aandacht kunnen krijgen voor  inclusieve verkeersnetwerken. Het verkeersnetwerk moet namelijk ook goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking!
 • Omdat kerken in coronatijd eerst helemaal niet mochten samenkomen, en later onder strikte voorwaarden en beperkingen, heeft de ChristenUnie op verzoek van plaatselijke kerken schriftelijke vragen gesteld aan het college of het mogelijk is om in de openlucht samen te komen. Geïnspireerd door wat we uit de kerkgeschiedenis kennen als ‘hagepreken’. Het college antwoordde positief en gaf aan dat dit mogelijk was.
 • Onze fractie is niet gelukkig met het feit dat moskeeën in onze stad hebben besloten een versterkte gebedsoproep te laten horen. In de APV wordt dankzij een amendement van de ChristenUnie dit gelukkig nog wel enigszins gereguleerd.
 • Nog voordat onze motie Almere, stad zonder racisme in stemming zou worden gebracht, gaf de verantwoordelijk wethouder aan dat ze de uitgangspunten van de motie zo mooi en duidelijk vond dat ze die graag wilde overnemen in de nota die ze over dit onderwerp aan het schrijven was. Daarop hebben we besloten de motie terug te trekken.
 • Het college gaat actief aan de slag met de oproep van onze minister-president (tijdens de coronapandemie) om jongeren uit te dagen mee te denken over de samenleving van de toekomst. Doormiddel van een ‘motie vreemd aan de orde van de dag: Laat jongeren meedenken in Coronatijd’ vroegen wij het college jongeren en jongerenorganisaties uit te nodigen en ervoor zorg te dragen dat ideeën van jongeren duidelijk verankerd worden in gemeentelijk beleid.
 • Verhuurders van woningen in de vrije sector stellen veel te hoge inkomenseisen. Daardoor is het voor veel mensen niet mogelijk de woning te huren die ze graag zouden willen, en qua maandelijkse huurprijs zouden kunnen betalen. Dat is een onwenselijke situatie. Dankzij een motie van de ChristenUnie gaat het college afspraken maken met verhuurders over inkomenseisen en onderzoeken welke concrete maatregelen er genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.
 • Onze fractie vindt het belangrijk dat kleine(re) lokale en regionale ontwikkelaars de ruimte krijgen om een bijdrage te leveren aan de bouwopgave. Wij gunnen hen dezelfde kansen en ondersteuning als de grote jongens. Dankzij een amendement van de ChristenUnie is dit opgenomen in de Woonvisie!
 • Nieuwe wijken en straten worden altijd klimaat adaptief gebouwd. In de Woonvisie stond dit niet expliciet benoemd, maar dankzij een amendement van onder andere de ChristenUnie is dit nu wel opgenomen. Belangrijk, want juist bij nieuwbouw moeten we niet dezelfde fouten maken als in het verleden!
 • Na een lang traject heeft het college de Woonvisie 2020 – 2030 aan de stad kunnen presenteren. Tijdens en na de coalitieonderhandelingen is hierover veel gesproken achter de schermen. De ChristenUnie is blij met het resultaat. Er wordt flink meer gebouwd dan eerder, het aandeel sociale huurwoningen is mede door het uitsplitsen van categorieën omhoog gegaan en er ruimschoots aandacht voor participatie, groen en duurzaamheid.
 • In opdracht van onder andere de ChristenUnie gaat het college met het Leger des Heils, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere betrokken organisaties een visiestuk ontwikkelen om te komen tot een sluitend beleid en aanpak voor daklozen in Almere. Daarbij wordt er niet een standaard traject aangeboden, maar per doelgroep een passend traject ontwikkeld.
 • Voor de coronacrisis heeft de ChristenUnie samen met andere fracties een motie ingediend om in gesprek te gaan met schoolbesturen (VO), dat de aanschaf van een laptop onbetaalbaar is voor sommige gezinnen. Daardoor heeft de wethouder een stevig gesprek gevoerd met de schoolbesturen ten aanzien van kwetsbare jongeren in onze stad. Dit gesprek heeft geleid tot een oplossing voor veel kwetsbare scholieren. We zijn blij dat we vroegtijdig aan de bel hebben getrokken bij de wethouder, gezien de huidige pandemie en de vele online lessen.  
 • Door initiatief van de ChristenUnie is er een samenwerking ontstaan tussen de gemeente, GGZ, UWV en een ervaringsdeskundige, op het gebied van toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaar en een uitkering. De Tomin groep zou hierbij ook kunnen aanhaken.
  Dit vooral op het gebied van verwijzing, overleg over casussen, advies.
 • De ChristenUnie vindt dat de wijkteams een belangrijke sleutel zijn waarmee volumegroei in de WMO beperkt kan worden. Door dit als uitgangspunt te nemen bij het kijken naar hoe de begroting in het Sociaal Domein sluitend gemaakt kan worden voorkomen we een stijging van de kosten in de toekomst. Dankzij onze motie neemt het college dit uitgangspunt over en gaat het afspraken maken over een juiste bezetting zodat de verschuiving van formele/individuele zorg naar informele/collectieve zorg op een goede manier vormgegeven wordt.
 • Asbestdaken leveren een gevaar op voor de volksgezondheid. Daarom wordt gestimuleerd deze te vervangen, en als je dan toch met je dak bezig bent, waarom zou je er dan niet meteen zonnepanelen op leggen? Met een aantal andere partijen hebben we het voor elkaar gekregen dat subsidies hiervoor gecontinueerd worden en een plek krijgen in de Regionale Energiestrategie.
 • Wij vinden het belangrijk dat inzichtelijk gemaakt wordt welke (financiële) gevolgen grootschalige projecten voor duurzame energie hebben voor de inwoners van onze stad, en welke mogelijkheden er zijn te participeren. Daarom hebben we samen met andere partijen hierover een motie ingediend, die is aangenomen.
 • Almere gaat zich hard maken om pilots voor experimentele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie binnen te halen. Onze motie daarover is aangenomen!
 • Dankzij een motie van de ChristenUnie gaat de gemeente Almeerse ondernemers en collectieven die zich richten op duurzame energie-opwek en verminderen van energiegebruik ondersteunen bij schaalvergroting, professionalisering en aansluiting op landelijke en lokale richtlijnen. Op deze manier steunen we Groene Ondernemers.
 • De energietransitie is niet alleen een heel omvangrijk project wat veel geld kost, maar biedt ook enorm veel kansen en voordelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil hierin kan participeren. Dankzij een motie van onder andere de ChristenUnie gaat het college hier sterk op inzetten.
 • We vinden het belangrijk dat ondernemers betrokken worden bij de Floriade. In onze ogen had de Floriade BV daar veel te weinig aandacht voor. Onze motie die het college aandringt hier werk van te gaan maken is aangenomen.
 • Onze fractie zou het niet terecht vinden als Almere in z’n eentje zou moeten opdraaien voor eventuele tegenvallende bezoekersaantallen en sponsorgelden bij de Floriade als gevolg van de coronacrisis. Dankzij een motie van onder andere de ChristenUnie gaat het college er bij partners (zoals het Rijk en de Provincie) sterk op aandringen hun medeverantwoordelijkheid te nemen en garanties vragen.
 • Net als in veel andere gemeenten is er ook in Almere een motie, van onder andere de ChristenUnie, aangenomen die uitspreekt dat onze raad (en dus de stad) vindt dat vluchtelingenkinderen in Lesbos opgevangen zouden moeten worden en welkom zijn in Almere. Helaas heeft dit voor de kinderen in kwestie niet geholpen omdat het kabinet hier niet aan heeft meegewerkt. Toch tellen wij de aangenomen motie als een zegen. Het is een belangrijk signaal: in Almere zijn vluchtelingenkinderen welkom!
 • Wij vinden het belangrijk dat onze overheid betrouwbaar is. Al jaren zijn er beloftes gedaan over de opening van Lelystad Airport. Samen met de fracties uit Lelystad en de provincie hebben we door middel van een motie onze colleges opgeroepen zich actief in te zetten om de beloftes waar te maken.
 • Het aanleggen van een zonneveld van 40 ha langs de A6 stuitte op veel weerstand vanuit de raad. Het leek er bijna op dat het hele plan niet door zou gaan. Dat is jammer, want om een energie neutrale stad te worden hebben we dit wel nodig. Dankzij een amendement van de ChristenUnie is er toch nog 20 ha mogelijk geworden.
 • Samen met een aantal andere partijen in de raad hebben we naar aanleiding van discussie over het Sinterklaasfeest ons uitgesproken door middel van een motie met de strekking dat wij vinden dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest is waar alle kinderen van moeten kunnen genieten. Daarom moet het college met organisatoren in gesprek blijven en de NTR-lijn (roetveegpiet / regenboogpiet) stimuleren.
 • In ons verkiezingsprogramma was duurzaamheid een belangrijk en terugkerend thema. Dat heeft zich op een mooie vertaald in het coalitieakkoord. Als uitwerking daarvan is een Duurzaamheidsagenda opgesteld waar de ChristenUnie zich goed in kan herkennen.
 • Omdat de gevolgen van het gebruik van lachgas niet om te lachen zijn, gaat het college op aandringen van o.a. de ChristenUnie met voorstellen komen om de verkoop en het bezit van lachgas te verbieden.
 • In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat Almere minimaal 10 miljoen per jaar spaart. Omdat dit niet altijd alleen maar lukt vanuit de winst die we maken uit grondexploitaties, hebben we samen met andere partijen een motie ingediend om ervoor te zorgen dat we vanuit andere positieve resultaten alsnog 10 miljoen per jaar sparen.
 • Om gezondheidsverschillen te verkleinen, gaat het college op aandringen van o.a. de ChristenUnie samenwerken met partners in gezondheidszorg en sociaal domein.
 • Het college gaat een voorrangsregeling ontwerpen zodat senioren uit Muziekwijk voorrang krijgen voor sociale huurwoningen die gerealiseerd worden op de Louis Armstrongweg. Daarvoor heeft de ChristenUnie een motie meeondertekend, omdat wij het belangrijk vinden dat senioren in een geschikte woning in hun eigen wijk kunnen blijven wonen als ze dat willen.
 • Om laaggeletterdheid tegen te gaan vindt de ChristenUnie het belangrijk om al bij kinderen en jongeren te beginnen. Daarom dienden we samen met andere partijen een motie in die het college oproept in samenwerking met de scholen met een plan van aanpak te komen.
 • Een motie met concrete voorstellen om het lerarentekort in Almere terug te dringen van o.a. de ChristenUnie is door bijna alle partijen gesteund.
 • De ChristenUnie heeft er door middel van een motie bij het college op aangedrongen speelplekken (evenwichtig verspreid over de stad) toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.
 • Om ervoor te zorgen dat de wijk Hortus die na de Floriade achterblijft een duurzame en groene wijk zal zijn heeft o.a. de ChristenUnie middels een motie uitgesproken dat we bepaalde gebieden, zoals Utopia, het Weerwatereiland en het Oerbos met rust laten. Ook mag extra woningbouw niet ten koste gaan van groen of bomenkap. Een meerderheid van de raad was het met ons eens!
 • Omdat het niet eerlijk is dat slechts een aantal steden extra geld krijgen ter bestrijding van het lerarentekort, en Almere net buiten de boot leek te vallen heeft de ChristenUnie een motie ingediend om te zorgen dat er een gesprek zou worden georganiseerd door het college met de Minister van Onderwijs, met als doel hem te wijzen op de problematiek in Almere en extra middelen te krijgen. Een groot gedeelte van de raad sloot zich bij de motie aan, en bij stemming bleek de raad er unaniem achter te staan.   
 • De ChristenUnie heeft er bij het college middels een motie op aangedrongen om in de uitvoering van het programma ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag’ naast professionals ook gebruik te maken van de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen.
 • Op initiatief van de ChristenUnie komt het college met een plan om ouderen langer te laten wonen in hun eigen wijk. Daarbij wordt nadrukkelijk het gesprek aangegaan met zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Om beleidsvoorstellen goed te kunnen toetsen op de effecten die het voorstel heeft op het klimaat, hebben de ChristenUnie e.a. voorgesteld aan elk voorstel een ‘klimaatparagraaf’ toe te voegen die inzicht geeft wat de impact is op het klimaat en welke bijsturingsmogelijkheden er zijn.
 • Als gevolg van een motie van de ChristenUnie wordt er op het station een speciale zone aangewezen voor het parkeren van elektrische fietsen en fietsen voor speciale doelgroepen.
 • Omdat wij het belangrijk vinden dat we duurzaam omgaan met grondstoffen en zoveel mogelijk recyclen, hebben de ChristenUnie e.a. een motie ingediend die uitspreekt dat Almere de Statiegeldalliantie steunt.
 • Met een groot aantal andere partijen heeft de ChristenUnie het plan van het vorige college om slechts 40% van de vluchtelingen ondersteuning en basisdienstverlening te geven veranderd in 100%.
 • Bepaalde passages en winkelstraten in Almere-Centrum trekken structureel weinig winkelend publiek. De ChristenUnie heeft samen met andere fracties een motie ingediend om de wethouder in overleg te laten treden met deze winkeliers om oplossingen te bespreken. Tot slot is de wethouder ook in gesprek gegaan met de vastgoedeigenaren om te kijken of er op korte termijn  maatregelen genomen konden worden om de toeloop te vergroten. 
 • Mensenhandel: de ChristenUnie heeft er voor gezorgd dat er op 5 september 2018 een intentieverklaring ketenaanpak is getekend. Dit naar aanleiding van het ronde tafel gesprek, georganiseerd door de ChristenUnie, en de daaropvolgende aangenomen motie.
 • Mensen met verward gedrag: door de motie van onder andere de ChristenUnie hebben wij ervoor gepleit om naast professionals, ook ervaringsdeskundigen in te zetten voor mensen met verward gedrag.

 • Regenboogbuurt: de ChristenUnie heeft bereikt dat de bescherming van de kleuren van de Regenboogbuurt uit de Welstandsnota gehaald is omdat die daar maar heel beperkt beschermd kon worden. Dat zou geen recht doen aan het bijzondere karakter van deze buurt. Nu komt de wethouder eerst met een overzicht van alternatieven. Ook moet de wethouder eerst bekijken hoe het proces ingestoken wordt qua conflicthantering, voordat er de wijk ingegaan wordt met een draagvlakmeting.
 • Fiets parkeren Centrum Almere Stad: bij fietsenstallingen met een bovenste rij, binnen of direct buiten de fietsenstalling (wel binnen de cameratoezichtzone) een specifieke zone aan te wijzen voor het parkeren van elektrische fietsen en voor het parkeren door speciale doelgroepen

 • Langer wonen in je wijk: in het voorjaar met een integraal plan te komen naar de gemeenteraad waarbij alle relevante partijen, dus ook de zorg- en welzijnsorganisaties hun inbreng bij hebben gehad, dit kunnen overigens beroepsmatige maar ook vrijwilligersorganisaties zijn. In de begroting stond die plan wel genoemd, maar werden alleen de corporaties genoemd als partij. Maar zorg- en welzijnsorganisaties zijn natuurlijk ook heel belangrijk bij het langer in je wijk kunnen wonen als oudere.

 • Floriade: De ChristenUnie heeft samen met enkele andere partijen het ambitieniveau verhoogd m.b.t. innovatie en duurzaamheid. Ook hebben we bereikt dat de gemeenteraad akkoord is gegaan dat we gaan kijken naar extra subsidiemogelijkheden die kansrijk zijn om binnen te halen. Tot slot hebben we aandacht gevraagd voor het meer integraal plannen en uitwerken van de doelen. Er is al sinds jaren genoemd door diverse onderzoekers dat dit onder de maat was, maar er was nog niets aan gedaan. Nu wordt de raad binnen 3 maanden hierover geïnformeerd.

 • Coffeeshop: er komt voorlopig geen coffeeshop in Almere Buiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen goede locatie gevonden. Daar hadden we in het coalitieakkoord ook op ingestoken.(juli 2018)
 • op 5 september 2018 is de intentieverklaring ketenaanpak mensenhandel getekend, naar aanleiding van het Ronde tafel gesprek, georganiseerd door de Christen Unie en de daaropvolgende aangenomen motie