berichten 2002-2006

Gemeenteraad wil NUON voor de rechter dagen.

NUONdonderdag 02 maart 2006 15:59 In de laatste raadsvergadering (2 maart) voor de verkiezingen nam de Almeerse gemeenteraad met 27 van de 36 stemmen een motie aan van de ChristenUnie om als gemeente NUON voor de rechter te dagen.... lees verder

ChristenUnie wil na de verkiezingen 52 koopzondagen terugdraaien.

koopzondagmaandag 20 februari 2006 15:51 In de raadsvergadering van 16 februari besloot de gemeenteraad van Almere met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen om alle winkeliers in heel Almere toe te staan ook op zondagen open te zijn ... lees verder

Masterplan Centrum Almere Buiten (4)

Almere Buitendonderdag 16 februari 2006 16:56 In de voorgaande aflevering over dit onderwerp heb ik al de moties en amendementen de revue laten passeren. Nu gaat het over het onbehagen tussen de coalitiepartijen dat bij tijd en wijle tijdens ... lees verder

Masterplan Centrum Almere Buiten (3)

Almere Buitendonderdag 16 februari 2006 16:33 Voor de voorgeschiedenis van dit onderwerp verwijs ik naar eerdere afleveringen op deze website. Vanavond gaat het speciaal over moties en amendementen die op dit onderwerp zijn ingediend als ... lees verder

Gratis parkeren blijft mogelijk? En gij geleuft dat…?

toverstokvrijdag 10 februari 2006 15:36 Het was een mooie opvallende advertentie die Leefbaar Almere eerder deze week heeft gepubliceerd in de Almare en misschien ook in andere kranten. Daarin wordt ons gevraagd goed te lezen dat ... lees verder

Rekenkameronderzoek ‘Waar kan Almere op rekenen?”

rekenendonderdag 09 februari 2006 00:00 De Rekenkamer van de gemeenteraad heeft onderzoek gedaan naar de volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens die ten grondslag liggen aan ramingen. Hierbij zijn drie onderzoeksobjecten gekozen, onderwijshuisvesting, gebouw De Hoek en de gemeentelijke website. Het rapport geeft aan dat er heel veel materiaal beschikbaar is dat gebruikt kan worden om beslissingen te onderbouwen, maar dat we daar niet altijd gebruik van maken. Het lijkt alsof voor bepaalde politieke besluiten ramingen niet altijd belangrijk geacht worden en dat bijvoorbeeld voorzieningen worden getroffen zonder serieus rekening te houden met prognoses over het toekomstige gebruik. Het is de vraag of dit de bedoeling kan en mag zijn, ofwel: waar moet Almere mee rekenen? lees verder

Masterplan Centrum Almere Buiten (2)

Almere Buitendonderdag 02 februari 2006 22:34 Dit plan is al een paar keer eerder aan de orde geweest in de Carrousel. In december was een hoop lawaai ontstaan, vanwege de bezwaren die Leefbaar Almere had geuit en waarover op deze website eerder gerapporteerd is op 21 december 2005. Dat probleem was toen op initiatief van Groen Links vooruitgeschoven door te besluiten dat een externe deskundige gevraagd zou worden of de gemeente een goed onderhandelingsresultaat had bereikt. Het betreffende rapport is deze week verspreid en vormde vanavond de inzet van het volgende bedrijf. lees verder

Ondernemingsplan Almere Poort (2)

almere poortdonderdag 02 februari 2006 00:00 In de voorgaande Carrousel heeft het college het Ondernemingsplan Almere Poort ter vaststelling voorgelegd. Maar Almere Poort is ook daarvoor al enkele malen informatief besproken. De vorige week liep de bespreking uit op een verzoek (vooral van de VVD) om eens te mogen spreken met (min of meer) externe experts, zodat we die nog eens hun visie op de plannen zouden kunnen geven. Vanavond waren de heren Engelsman (projectleider Poort) en Meijer (financieel deskundige) aanwezig, om vragen te beantwoorden. lees verder

Observaties bij een politiek toneelspel

toneelzaterdag 28 januari 2006 23:02 Een paar weken geleden (22-12-05) heb ik iets geschreven over de behandeling van het plan voor Almere Buiten Centrum en de merkwaardige voorstellingen die daar door de diverse partijen werden opgevoerd. Ik heb me toen ook gewaagd aan de uitspraak dat Leefbaar Almere nog steeds een (goede) reden zoekt om te breken. Voor wie vindt dat ik een broodetende profeet ben, wil ik toch erop wijzen dat Almere Buiten Centrum volgende week weer aan de orde komt. Dat gebeurt aan de hand van het externe onderzoek dat is gedaan naar de resultaten van de onderhandelingen tussen de gemeente en marktpartijen. Dat is vast weer goed voor nieuwe observaties. lees verder

Bijdrage exploitatie Almeerse zwembaden

zwembaddonderdag 26 januari 2006 22:28 Diverse raadsvoorstellen/ technische vragenronde
is een verzamelagendapunt waaronder een aantal onderwerpen worden samengebracht waarvan verwacht wordt dat ze na de beantwoording van technische vragen door een ter zake deskundig ambtenaar, zondermeer door kunnen naar besluitvorming in de raad. Dat is echter niet altijd het geval, want sommige voorstellen geven toch aanleiding voor politieke vragen en opmerkingen. Deze keer was dit het geval bij het voorstel van het college: Onderhandelingsresultaat Sportfondsen lees verder

Subsidiëring dierenasiel

Dierenasieldonderdag 26 januari 2006 00:00 Dit is een voorbeeld van een onderwerp dat de vorige week bij de technische voorstellen was ondergebracht, maar niet als zodanig geaccepteerd werd door de PvdA en de ChristenUnie. Dit had als gevolg dat het vanavond opnieuw behandeld moest worden en nu in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouder.

Kortweg luidt het voorstel: Aan de stichting Dierenasiel eenmalig een aanvullende subsidie verlenen van € 54.448,13.te dekken uit de post onvoorzien 2006. lees verder

Religie (terug) in het stadhuis?

moskeedonderdag 19 januari 2006 00:00 De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap presenteert zich aan de gemeenteraad. lees verder

Motie over de nieuwe structuur van de Nederlandse politie. Portefeuillehouder mw. Jorritsma.

politie logodonderdag 12 januari 2006 00:00 Deze motie is voortgekomen uit het burgemeestersoverleg in Flevoland en keert zich tegen de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn om de zelfstandige regionale politiekorpsen onder te brengen in een centraal aangestuurde landelijke politieorganisatie. Het is de bedoeling dat de motie door de gezamenlijke gemeenteraden in Flevoland wordt aangeboden aan Den Haag. lees verder

Onderneminsplan Poort (1)

almere poortdonderdag 12 januari 2006 00:00 De ontwikkeling van Almere Poort heeft al een lange geschiedenis. In 1999 is door de gemeenteraad het structuurplan Almere Poort vastgesteld. In 2000 is minister president Kok hier geweest om het zand opspuiten te starten. De werklocatie Hogekant wordt inmiddels uitgegeven. Ten zuiden van het spoor wordt gebouwd aan de hal voor top- en breedtesport en het Groenhorstcollege. In 2005 heeft B & W een ‘agenda voor de koers van Poort’ vastgesteld als nieuw richtinggevend kader. Deze agenda is nu uitgewerkt in een ‘Ondernemingsplan Poort’, dat vanavond voor bespreking op de Carrouselagenda staat. lees verder

Masterplan Centrum Almere Buiten. (1)

Almere Buitendonderdag 22 december 2005 22:44 In de carrousel van 15 december en ook in de bijeenkomsten daarvoor over dit onderwerp, is regelmatig aan de orde gekomen wat wel of niet in besloten notities staat of in bijeenkomsten is besproken.
In de carrouselvergaderingen zijn vragen gesteld over de juistheid van de gegeven informatie, die niet in openbaarheid kunnen worden beantwoord. Het college is bang dat hierdoor negatieve beelden over het Almeers bestuur kunnen ontstaan. Zij wil dit graag voorkomen en heeft daarom een extra Politieke Markt aangevraagd. lees verder

Missen we een Almeerse ontwikkelingsmaatschappij?

almere poortdonderdag 15 december 2005 21:51 Als achtergrondinformatie voor de discussie lag er een Notitie Ontwikkelingsmaatschappij van wethouder Smeeman, terwijl er ook nog een raadsbrief uit de koker van wethouder Bijl lag over De ... lees verder

Uitstallingen op straat in Centrum Almere Stad

uitstallingdonderdag 15 december 2005 00:00 De kern van de zaak is de vraag of je in de APV een bepaling moet hebben zodat een regeling voor het plaatsen van uitstallingen en reclameborden op straat in het stadscentrum ook gehandhaafd kan ... lees verder

Peuterspeelzaalwerk; Rijden op aardgas; Startershuisvesting; Hergebruik AZC; Humanitas.

Bosch.jpgzaterdag 10 december 2005 00:00 Dit zijn de onderwerpen waar ik mij de afgelopen 14 dagen mee bezig heb gehouden. lees verder

Vermindering regels in Algemene Plaatselijke Verordening

Wetgevingdonderdag 08 december 2005 00:00 Al enige tijd geleden heeft de Raad erop aangedrongen dat het aantal lokale regels waar bewoners, ondernemers en instellingen aan gebonden zijn, substantieel wordt verminderd. Deze wens is ook opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van de collegefracties. lees verder

Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen en aanpak van het huiselijk geweld

Zorg en welzijndonderdag 08 december 2005 00:00 De gemeente Almere is langs twee lijnen betrokken bij dit onderwerp; als centrumgemeente van Flevoland en daarmee verantwoordelijk voor het opstellen van een regiovisie op deze onderwerpen. De ... lees verder

Ontwikkelingsbedrijf, herbouw kinderboerderij, MER en 30 km zone

30 km zonedonderdag 01 december 2005 00:00 Onderwerp:  Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf Als korte uiteenzetting van wat hier aan de orde was, citeer ik uit het voorstel van LA:   Leefbaar Almere is van mening dat de gemeente Almere ... lees verder

Bijeenkomst 4-Duaal in Almere op 25 november 2005

duale stelselvrijdag 25 november 2005 00:00 Vandaag werd de slotbijeenkomst van het 4-duaal programma gehouden in Almere, nadat wij in de voorgaande jaren de andere deelnemende raden hadden bezocht in Dordrecht, Amersfoort en Groningen. lees verder

Almere in Balans

donderdag 24 november 2005 23:03 Op 10 november jl. heeft de raad gesproken over 2 mogelijke scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van Almere (de zg. Almeerse Opgave). Het is nu tijd voor het verkrijgen van een overzicht op wat er in de deze raadsperiode op dit dossier heeft plaatsgevonden en om een idee te krijgen van de keuzemogelijkheden waarmee de raad en het college na de verkiezingen geconfronteerd zullen worden. lees verder

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld

logo voor elkaardonderdag 17 november 2005 12:12 ‘Voor elkaar in Almere’  is het thema geworden voor het verkiezingsprogramma van de Almeerse ChristenUnie. Het gemeenteraadsprogramma is dinsdagavond in restaurant Spotlight door de leden ... lees verder

Koffieshopbeleid

weeddonderdag 17 november 2005 00:00 In de politieke markt van 2 juni jl. hebben we op initiatief van PvdA en Groen Links gesproken over de herziening van het koffieshop beleid in Almere. Het werd toen als nuttig gezien hierover verder door te spreken met deskundigen van de politie, CAD, Openbaar Ministerie en jongeren(werkers)

Op 6 oktober jl. hadden we een eerste gesprek met het CAD, de Politie en het OM. Toen bleek dat de benodigde tijd te laag was geschat hebben we een vervolgsessie afgesproken en deze heeft vanavond plaatsgevonden. Eerst zijn we verder gegaan met dezelfde instanties als de vorige keer en dit werd, na een pauze, gevolgd door een gesprek met leden van het JVSA (Jongeren Veilig Stadshart Almere) en het Jongerenplatform. lees verder

Raadsbezoek aan de Öresundregio, 3e dag

051028kopenhagenstudentenhuis.jpgvrijdag 28 oktober 2005 00:01 Hoe de raad een spiksplinternieuw en een gerenoveerd stadsdeel van Kopenhagen bezocht en hoe hij aan het eind van de dag, met tranende ogen, die bijna uit hun kassen waaiden door de wind, in de verte toch nog de Öresundbrug heeft zien liggen lees verder

ChristenUnie en CDA willen ambtseed

SEQCHU2.gifmaandag 14 februari 2005 00:00 De gemeenteraadsfracties van CDA en ChristenUnie willen dat de ge­meente­ambtenaren een ambtseed afleggen. De ambtseed of ambtsbelofte kan een belangrijke steun in de rug zijn voor de ambtenaar bij het bewaren van de integriteit, aldus beide fracties. lees verder

BCOOA, Reintegratie 2005, Jeugdzorg, Toekomst Almere, Ambtseed.

onderwijsdonderdag 10 februari 2005 22:50 Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere (BCOOA) Aanleiding voor de bespreking van dit thema was dat de financiële organisatie bij de BCOOA nogal te wensen overliet. Vorig jaar is begonnen om ... lees verder

Thema-markt over Ontwikkelingen in en rond het IJmeer

IJmeerdonderdag 03 februari 2005 00:00 Algemeen Deze avond was geheel gereserveerd voor een onderwerp dat nog lang niet aan besluitvorming toe is, maar dat wel heel belangrijk kan zijn voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad: de... lees verder

Busverbinding Noorderplassen-west, Tender Columbuskwartier-oost, Boardletter 2004

Bus Connexxiondonderdag 27 januari 2005 00:00 Start Busverbinding met Noorderplassen-west. De bedoeling is dat er vanaf september 2005 een bus gaat rijden van en naar dit nieuwe gebied. De ChristenUnie heeft niet het voorstel gesteund om dit ... lees verder

Wethouder moet met NUON praten

NUONdonderdag 27 januari 2005 00:00 Ondanks tegenstemmen van VVD, PvdA en Groenlinks, motie toch aanvaard: lees verder

Motie over gesprek Gemeente en NUON overbodig?

NUONzaterdag 22 januari 2005 00:00 Op DV donderdag 27 januari 2005 zal er gestemd worden over een motie met een aantal punten die volgens de ChristenUnie, Leefbaar Almere, Jong Almere en de LPA besproken moeten worden tussen de gemeente en de NUON. Volgens enkele andere partijen is zo'n motie overbodig. lees verder

Tsunami-hulp

vrijdag 07 januari 2005 00:00 Klik op het plaatje voor de feiten!    lees verder

Heeft Almere iets gehad aan de ChristenUnie-fractie?

balanszaterdag 11 december 2004 00:00 Voor elke partij is het goed af en toe de balans op te maken, ook de Almeerse ChristenUnie fractie heeft dat gedaan. Zij kwam tot de volgende conclusie. Het  Verkiezingsprogram van de Almeerse ... lees verder

Vaststelling Begroting 2005

begrotingdonderdag 11 november 2004 00:00 Op 11 november 2004 gaven de fractievoorzitters hun algemene beschouwing en werd na enkele wijzigingen de begroting 2005 vastgesteld. Hier volgt de beoordeling van Jelte Hoving.  Geachte ... lees verder

Christenen in Almeerse raadzaal

vrijdag 01 oktober 2004 16:46 Klik hier voor een vergroting. Voor meer informatie over ALMERE voor MORGEN (bron van dit artikel) www.eca-almere.com   lees verder

Voorjaars Beschouwingen 2004

perspectievennotadonderdag 27 mei 2004 00:00 Op 27 mei werden de algemene beschouwingen gehouden ter voorbereiding op de begroting 2005. U kunt hier de bijdrage van ons ChristenUnie-raadslid Jelte Hoving lezen. Voorzitter, De naam Almere ... lees verder

Migrantenavond groot succes

migrantenavond1.jpgvrijdag 23 april 2004 00:00 23 april 2004 hield de ChristenUnie een gezellige migranten-avond, met medewerking van 2e kamerlid Tineke Huizinga en Yvette Lont, deelraadslid te Amsterdam. Naast zang, debat en cabaret was er ... lees verder

Steun voor College, maar niet voor programma

ballonnendonderdag 26 februari 2004 00:00 Vanavond wordt er een college gevormd bestaande uit, VVD, LA, PvdA en GroenLinks. Graag hadden wij gezien dat het CDA zich weer bij het college van LA, PvdA en GroenLinks had aangesloten, maar dat... lees verder

Nacht van Jelte

vrijdag 30 januari 2004 18:51 De bijbehorende tekst  van AlmeerNieuws.net:       Van alle mogelijkheden voor een oplossing voor de politieke crisis die was ontstaan door het vertrek van het CDA uit de coalitie is vanavond wel ... lees verder

Waarom de ChristenUnie het college niet liet vallen

valpartijvrijdag 30 januari 2004 00:00 Waarom stak de ChristenUnie op 29 januari 2004 een stokje voor de val van het college (van Leefbaar Almere, PvdA en GroenLinks) dat dreigde te vallen door het opstappen van het CDA? Lees de ... lees verder

De ChristenUnie en de Jongeren in het Vliegerpark

vliegerwoensdag 21 januari 2004 00:00 Je bent jong en wilt eens ongestoord met vrienden kletsen, harde muziek spelen en flink tegen de bal schoppen. In de buurt is alleen het schoolpleintje, dus moet het daar. Je woont als gepensioneerde, of als ouder met jong kind, aan ’t zelfde pleintje en elke avond hoor je dat kabaal. lees verder

Raamprostitutie welkom in Almere?

trouwringendonderdag 18 december 2003 00:00 In de raadsvergadering van 18-12-03 is gesproken over raamprostitutie in Almere. Dit i.v.m. de ruimtelijke ordening. Hoewel de huidige APV prostitutie op of aan de openbare weg verbiedt (artikel C.2.6) vinden de meeste raadsleden dat dit in de toekomst wel moet kunnen. De ChristenUnie stelde voor om ook in het kader van de ruimtelijke ordening raamprostitutie in Almere te verbieden lees verder

Laat de Almeerse raad de bromfietsers toe op de dreven?

fiets en bromfietsdonderdag 18 december 2003 00:00 Fietsen is gezond en zeker bij mooi weer een plezierige bezigheid. Maar het wordt te vaak bedorven door gevaarlijk rijdende bromfietsers. In de meeste plaatsen in Nederland zijn de brommers de laatste jaren verhuisd naar de rijbaan. lees verder

Wat doen we met de Kemphaan?

kemphaan_1.jpgdonderdag 20 november 2003 00:00 In de vergadering van 20 november ging de Raad inclusief de ChristenUnie akkoord met een investering van 1.7 miljoen €, anders moest er 2 miljoen € (terug)betaald worden aan Domeinen en de Europese Gemeenschap. Controle op besteding blijft wel nodig! lees verder

Bijdrage Jelte Hoving bij vaststelling Begroting 2004

begrotingdonderdag 06 november 2003 00:00 Voorzitter, Behalve het programmaplan is de rest veel te lang! Ook zou het eigenlijk zo moeten zijn dat de raadsleden met het conceptplan in de hand zouden kunnen zeggen: “mag dat een ietsje meer ... lees verder

Wat doen wij met het Podium op de Grote Markt

podium.jpgwoensdag 22 oktober 2003 00:00 Burgemeester en wethouders stelden de raad voor het podium dat op de Grote Markt staat weg te halen uit oogpunt van bezuiniging. De raad, inclusief de ChristenUnie, keurde dit voorstel af........ lees verder

Subsidie voor ouders die thuis hun kinderen opvangen?

woensdag 24 september 2003 00:00 De Almare vroeg de ChristenUnie om een reactie over de kinderopvang. lees verder

Welkom aan Burgemeester Jorritsma

vrijdag 22 augustus 2003 00:00 Klik hier voor een vergroting lees verder

Introductie Mevr.Jorritsma

woensdag 13 augustus 2003 00:01 De Almare vroeg hoe de introductie van Burgemeester Jorritsma er uitmoest zien. lees verder

Jan Lankreijer

vrijdag 16 mei 2003 00:00 *** lees verder

Kiezen voor Afrika

woensdag 29 januari 2003 00:00 Een hongersnood in Afrika bedreigt miljoenen mensen. Door de verkiezingscampagne (2e Kamer) krijgt de inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulp Organisaties in Nederland veel te weinig aandacht. ... lees verder

Aandacht uit de 2e kamer voor Almere van André Rouvoet

vrijdag 20 december 2002 00:00 Denkend aan Almere, zie ik brede, trage stromen blik, zacht grommend door oneindig laagland gaan…. U zult wel denken dat dit een nogal negatieve indruk is van een stad die zich graag profileert ... lees verder

Vaststelling Begroting 2003

begrotingmaandag 14 oktober 2002 00:00 Geachte aanwezigen,  Uit de conceptbegroting blijkt dat er in 2003 weinig ruimte is voor nieuwe initiatieven.De verklaring is simpel: de huidige dienstverlening -die beslist niet slecht is- wordt ... lees verder

Startbijeenkomst Protestants Christelijk Onderwijs

VelingVerbaasHoving.jpgwoensdag 14 augustus 2002 00:00 Woensdagavond 14 augustus 2002 hield het PCOA (protestants christelijk onderwijs in Almere)een startbijeenkomst in Almere Haven. Medewerking door basisschool De Ark, ds. Verbaas, muziekgroep ... lees verder

Noodopvang voor vluchtelingen

vluchtelingenwerkdonderdag 27 juni 2002 00:00 De ChristenUnie heeft (via een motie) met succes de uitbreiding van noodopvang van legaal verblijvende (politieke) vluchtelingen op de agenda geplaatst van de raadscommissie (6-6-2002) en de ... lees verder

Almeerse trouwambtenaar is niet verplicht om homo-huwelijk te sluiten

trouwringenmaandag 10 juni 2002 00:00 Tijdens de commissie Algemeen Technische Zaken op 10 juni 2002 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de positie van ambtenaren die gewetensbezwaar hebben tegen het voltrekken van huwelijken... lees verder

Zegen en verantwoordelijkheid

bm.ouwerkerk.jpgdonderdag 14 maart 2002 00:00 Hoe reageerde de ChristenUnie-fractie op haar verkiezingsresultaat? lees verder

Folder Gemeenteraadsverkiezingen 2002-2006

kant1.jpgwoensdag 06 maart 2002 00:00 Folder Gemeenteraadsverkiezingen 2002-2006 lees verder