Piketpaaltjes (111)

IJvrijdag 23 januari 2009 23:26

Was dat nu zo sterk, meneer Plasterk? - Terugkeer van de Tempeliers - Gedogen of niet gedogen, dat is de vraag.

Was dat nu zo sterk, meneer Plasterk?
Minister Plasterk (Emancipatie) trekt de subsidie van de christelijke homo-organisatie Onze Weg in[1]. Volgens de bewindsman passen de opvattingen van de stichting bij nader inzien niet in zijn programma om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. (...)
Uit verdere informatie blijkt dat de reden hiervoor is, dat Onze Weg betrokken zou zijn, of wel eens van doen zou kunnen hebben met het 'genezen van homoseksualiteit'. Of, zoals de minister dat verwoordt in een brief aan de Tweede Kamer[2]: 'Het staat een ieder vrij om te geloven in en te hopen op verandering van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit en het is niet aan de regering daar een oordeel over te vellen', aldus de minister, maar. 'Ik trek de subsidie in omdat het streven naar het verbleken van homoseksuele gevoelens, en het in dat kader nadrukkelijk openhouden van het perspectief dat dit bij sommigen zou kunnen leiden tot verandering naar heteroseksualiteit, niet past binnen een subsidieprogramma dat gericht is op sociale acceptatie van homoseksualiteit.'
Dat klinkt al wat genuanceerder dan het in eerst instantie werd (over)gebracht, maar ik vraag me af of homobelangenorganisatie COC nog wel net zo tevreden is met de minister, als toen die aangaf de subsidie in te trekken. Ik vraag me namelijk af of die organisatie de minister wel wil volgen als hij zegt: 'Het staat een ieder vrij om te geloven in en te hopen op verandering van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit en het is niet aan de regering daar een oordeel over te vellen'. Ik heb eerder de indruk dat het COC daar allang een oordeel over heeft en dat graag overgenomen zou zien door de regering; namelijk, dat het 'uit de kast komen' als normaal en bevrijdend moet worden gezien, maar een homoseksueel die 'de kast ingaat' als iets tegennatuurlijks. 

Toch schuurt er voor mijn gevoel iets in de actie van de minister. We geven subsidie aan organisaties die de sociale acceptatie van AIDS-lijders proberen te bevorderen, maar tegelijk ook aan organisaties die hen proberen te genezen en/of die deze ziekte proberen te voorkomen. Er zijn wel meer voorbeelden te bedenken van een dergelijke benadering, maar voor homo's kan dat blijkbaar niet opgaan. Toch zijn er wel redenen om te denken dat homoseksualiteit niet voor alle homoseksuelen een onveranderlijk gegeven is. Een paar weken geleden vertelde ik over een Saoedi-Arabische homoseksueel die dacht dat deze neiging in zijn land zo wijd verbreid is omdat mannen geen normale contacten met vrouwen kunnen hebben.[3]  Ik neem toch aan dat het COC geen supporter zal zijn van het Saoedische Wahabisme dat aan deze situatie ten grondslag ligt[4]. Zo zijn er waarschijnlijk wel meer culturele of maatschappelijke oorzaken die homoseksualiteit bevorderen. Wat is er dan verkeerd aan, als men mensen helpt die van deze praktijk afscheid willen nemen? Zolang dat op basis van vrijwilligheid gebeurt, kan er toch nauwelijks iets op tegen zijn?
De opmerking van de minister dat hij destijds niet onder druk van de ChristenUnie heeft besloten subsidie aan Onze Weg toe te kennen, lijkt mij volstrekt overbodig. Iedereen in dit land weet dat politici alleen met hun staart beginnen te kwispelen als het COC ze over de bol aait en 'braaf!' zegt.

Terugkeer van de Tempeliers
Trouwe lezers zullen zich ongetwijfeld herinneren dat ik in het verleden aandacht heb geschonken aan de sinistere machinaties van de Tempeliers van Marken[5]. Ik heb toen onweerlegbaar aangetoond dat deze organisatie, hoewel steeds onder andere namen, fanatiek haar enige doel blijft najagen: het op alle mogelijke manieren beletten dat Almere echt geïntegreerd wordt in Nederland. Of dat rechtdoorzee of achterbaks moet gebeuren interesseert de Tempeliers geen zier. Opgevoed in de school van de filosoof Epicurus[6] menen ze, dat alle middelen geoorloofd zijn om het gestelde doel naderbij te brengen. Vorig jaar is het een beetje stil geweest in hun hoek van de ring. Vermoedelijk moesten ze weer krachten verzamelen nadat hun aanvallen op de pont bij de Hollandse brug en op de bouwplannen voor Almere Poort, in bloed waren gesmoord. Toch heb ik geen moment de illusie gehad dat met deze slagen ook de oorlog voor Almere gewonnen zou zijn. Die gaat volgens mij gewoon door tot één van de partijen in deze Titanenstrijd definitief uitgeteld is. 

LohengrinEn ja hoor. De Tempeliers zijn terug in het veld. Deze keer zijn ze vermomd als drie vrouwen in Waterland, aan de overkant van het IJmeer, die onder het vaandel van De Kwade Zwaan[7] de aanval hebben geopend op het besluit van staatssecretaris Tineke Huizinga om bouwen toe te staan in het Marker- en IJmeer[8]. Net als voorheen proberen ze weer nietsvermoedende burgers als voetvolk aan zich te verbinden.
Ze hebben het slim aangepakt deze keer, want ze zijn met een kraampje op het ijs van de Uitdammer Die  gaan staan, in de wetenschap dat schaatsende horigen bereid zijn onder elke verklaring een kruisje te zetten, of ze beseffen waaraan ze zich verbinden of niet. Zo hebben ze tijdens de eerste weekwisseling al 1000 'handtekeningen' verzameld.
Bijzonder hoopvol vond De Kwade Zwaan het, dat op de valreep, in de schemering, een hoge adviseur van het ministerie van Economische Zaken aanlegde bij het tafeltje van de Kwade Zwaan. 'Hij was ook tegen het buitendijkse bouwen in Almere en niet op ecologische gronden zoals wij, maar op economische gronden. Dat is interessant'. Het is zeker interessant om te horen wat hoge adviseurs van de regering in het schemerduister allemaal ritselen. Het is natuurlijk wel een beetje jammer dat economische adviseur momenteel niet zo hoog in aanzien staan. 

Je kunt niet zeggen dat Tempeliers niet met hun tijd meegaan in het benutten van de middelen die voorhanden zijn. Zo hebben ze nu bijvoorbeeld het burgerinitiatief[9] ontdekt en dat willen ze als artillerie in stelling brengen tegen het besluit van de staatssecretaris. Daarom was het ook zo fijn dat ze al 1000 kruisjes hadden, want nu hebben ze nog maar 39.000 nodig om hun projectiel af te vuren. 

Hoe dan ook, u mag er van uitgaan dat, nu de eerste schermutselingen hebben plaatsgevonden, de langdurige en bloedige oorlog over bouwen ja/nee in het IJ- en/of Markermeer op het punt staat los te barsten.

 

Gedogen of niet gedogen, dat is de vraag.
In Griekenland hadden ze filosofen die afstand deden van alle gemakken van de maatschappij; types als Diogenes van Sinope bijvoorbeeld.[10] Almere heeft ook zo'n filosoof, Onno Hamersma, die Onnoook tijdens de laatste koudegolf weigerde naar binnen te gaan en gewoon in zijn tentje bleef overnachten, ergens in het Beginbos. Hij liet zich niet van de straat plukken, zelfs niet voor zijn eigen bestwil, want hij dacht dat hij dat zelf wel kon beoordelen. Als je hem tegenkwam met zijn winkelwagentje zonder woon- of verblijfplaats, onderweg van de ene naar de andere halteplaats[11] en hem vroeg hoe het ging, was het antwoord: 'Met mij gaat het goed. Ik hoop dat het eens wat beter gaat met de maatschappij.' En als iemand hem in het koude weer iets probeert aan te reiken is zijn reactie: 'Ach, ik kan goed leven zonder enige vorm van luxe. Dat heeft een mens ook niet nodig. Het is wel makkelijk, maar het hoeft niet per se. Wat water en een paar boterhammen pindakaas zijn voldoende.' Diogenes had het niet beter kunnen verwoorden, even afgezien van de omstandigheid dat pindakaas in zijn tijd nog moest worden uitgevonden. 

DiogenesMaar het verschil tussen Athene en Almere is niet alleen maar 2400 jaar, het is ook de manier waarop we met filosofen omgaan. Diogenes kreeg Alexander de Grote op bezoek en kon hem zelfs vragen om een stap opzij te doen, omdat deze wereldveroveraar in zijn zonlicht stond. In Almere mag een filosoof blij zijn als de politie hem 's nachts in het Beginbos komt opzoeken en weer vertrekt met achterlating van een bekeuring van 90 €  (NB. Bijna 20% van wat hij maandelijks van de Sociale Dienst krijgt). Dat was ook niet de eerste keer in de drie jaar dat hij nu buitenshuis verblijft. Ook heeft de politie hem al drie keer een tent afgenomen. 

Nu zal er ongetwijfeld ergens een regel zijn die de politie het recht (en misschien zelfs de plicht) geeft om zo te handelen met filosofen die ze op straat tegenkomen, maar toch schuurt er iets bij mij. Wat voor soort land zijn wij geworden dat dit soort 'afwijkend gedrag' zo monolithisch moet worden aangepakt? Hebben we nergens meer een kier in de bureaucratische muur, waar iemand doorheen kan kruipen? 'Jawel', denk ik dan, 'die muur zit toch vol gedoogkieren?' Maar hoe komt het dan dat dit zachtmoedige gedrag niet oogluikend kan worden toegestaan? De maatschappij is toch heel goed in het oogluikend gedogen? We hoeven nog niet eens aan softdrugs te denken. Dat wordt alleen al bewezen door de aantallen (brom)fietsers die je leven in gevaar brengen door zonder verlichting rond te karren. Bestaat er ergens een regel die zegt dat we gaan gedogen zodra meer dan x mensen een bepaald strafbaar feit plegen, terwijl we de wet handhaven als het om lager aantallen gaat? 

We hebben ook nog een verschil met het Athene van 2400 jaar geleden in ons voordeel. In Almere hebben we het ombudsteam van de PvdA, in de personen van Ton van Meurs en At Kasbergen[12] en zij wilden gaan kijken hoe ze de man kunnen helpen, c.q. door kunnen verwijzen naar instanties. Ik vermoed dat ze met dit initiatief het eerste pro-actieve ombudsteam in Nederland zijn en ik wens ze van harte succes. Toch heb ik het vage vermoeden dat dit wel eens niet haalbaar kan zijn, want volgens mij hebben echte filosofen niets met instanties.

 
  Jelte Huizenga

 


[1] ND 08-01-09

[2] ND 19-01-09

[3] Piketpaaltjes 108/2008

[4] Nog even afgezien van de agressieve (en dus eigenlijk hypocriete manier) waarop homoseksualiteit in dat land bestreden wordt.

[5] Zie voor uitgebreide geschiedenis en achtergronden piketpaaltjes 8 (2006) en 41, 42, 57, 60, 63 (2007)

[6] Griekse filosoof, omstreeks 300 vChr, grondlegger van het Epicurisme, één van de scholen uit de Hellenistische filosofie (Wikipedia).

[7] Daarmee hebben ze zichzelf natuurlijk wel verraden. Kenners zien onmiddellijk het verband met de Zwanenridder van Nijmegen en die uit de Lohengrin van Wagner. Deze figuren wisten ook op het laatste moment het lot te keren. Voor meer informatie .kunt u terecht op http://www.operaweetjes.nl/lohengrin en http://www.beleven.org/verhaal/de_zwaneridder_van_nijmegen 

[8] AV 14-01-09

[9] Een burgerinitiatief is een voorstel dat een kiesgerechtigde, ondersteund door 40.000 handtekeningen, kan indienen om een onderwerp (dat voldoet aan de vereisten) op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het is me niet helemaal duidelijk of een b.i. in dit geval in stelling kan worden gebracht omdat in principe onderwerpen waarover korter dan twee jaar voor indiening van het voorstel een besluit genomen is, uitgesloten zijn van een b.i., zolang geen nieuwe feiten of omstandigheden bekend zijn die bij de eerdere beraadslagingen niet bekend waren.

[10] Diogenes woonde in Athene, waarschijnlijk in een amfora, een grote kruik. Zijn enige bezittingen waren een mantel, een kom om uit te eten en een nap om uit te drinken. Op klaarlichte dag zou hij op een marktplein met een lantaarn naar een (waarachtig)  "mens" gezocht hebben. Toen hij zag dat iemand een stuk brood gebruikte als bord en zijn handen als beker, bracht hij zijn etenskom en drinknap ook maar naar de Kringloper.

[11] Hiermee bewijst hij als filosoof tot de 'peripatetische school' te behoren en niet tot de 'cynicische school', zoals Diogenes.

[12] Het verhaal dat ze gaan proberen Onno Hammersma lid van de PvdA te maken is pure laster.

« Terug