Motie over gesprek Gemeente en NUON overbodig?

NUONzaterdag 22 januari 2005 00:00

Op DV donderdag 27 januari 2005 zal er gestemd worden over een motie met een aantal punten die volgens de ChristenUnie, Leefbaar Almere, Jong Almere en de LPA besproken moeten worden tussen de gemeente en de NUON. Volgens enkele andere partijen is zo'n motie overbodig.

Volgens een aantal partijen is de motie overbodig omdat Wethouder Halbesma al toegezegd heeft dat hij de onderwerpen die de 4 partijen hebben aangedragen mee zal nemen in het gesprek met de NUON. Waarom dan nog onderstaande motie?
Wat de ChristenUniefractie betreft zijn daar in ieder geval 3 redenen voor:

  1. Het is zeer ernstig dat de genoemde onderwerpen in de afgelopen 7 jaren nog niet door de gemeente ter sprake zijn gebracht bij de NUON.
  2. Het is helemaal vreemd dat dit nog niet is gebeurd sinds Wethouder Halbesma is aangetreden.
  3. In de motie wordt een termijn genoemd van 6 weken waar binnen de raadsleden willen horen wat dat gesprek heeft opgeleverd.

Kortom wij willen, zeker bij een dergelijk belangrijk onderwerp niet steeds aan het lijntje gehouden worden, maar willen dat B&W dit onderwerp eindelijk eens de aandacht gaan geven die het verdient.  Zo'n gesprek hoeft een melding bij de NMa niet te hinderen en is een logisch onderdeel in de aanloop naar een mogelijke juridische procedure.

 
nr: RG-07                                                                               MOTIE
 
 
Onderwerp:  Gesprek met de NUON over de warmtetarieven in Almere
 
 
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 27 januari 2005
 
 
De raad, gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat B&W te kennen hebben gegeven een gesprek te willen voeren met de NUON over verlaging van de warmtetarieven in Almere,
 
 
verzoekt het college in ieder geval de volgende onderwerpen te bespreken met de NUON:
 
1)      de gehanteerde tarieven, waar de tabel enige voorbeelden van geeft;
 
Tarieven kleinverbruiker stadsverwarming in Almere periode 1997 t/m 2005
Omschrijving
tariefadvies VESTIN 1985
tariefadvies EnergieNet ‘96
tarief NUON ‘97
tarief
NUON 2004
tarief
NUON 2005
aansluitkosten
stadsverwarming
729,00 €
1418,07 €
2000,00 €
2838,15 €
2900 €
vastrecht warmte
71,82 €
117,27 €
122,64 €
223,80 €
294,48 €
m³ gas/gigajoule
44,43
50,05
48,63
44,87
42,66
vastrecht
warm tapwater
Geen
 0,0 €
11,45 €
73,17 €
90,96 €
93,48 €
bespreking dient plaats te vinden in het licht van het contract uit 1990 en de brief van NUON aan het college van 22 december 1994 [waar gesproken wordt over een verhoging op termijn van 100 gulden (per jaar) voor de stadsverwarming (los van gasprijs en indexeringen)]
 
2)      mogelijke aanpassing van de tarieven voor 2005;
 
3)      mogelijke aanpassing van de tarieven uit voorgaande jaren;
 
4)   de omvang van een passende compensatie en de wijze waarop deze aan de betreffende gebruikers
       zal worden verstrekt.
 
en binnen 6 weken de Raad in te lichten over de bereikte resultaten.
 
 
Ondertekening en naam:

 
J. R. Hoving                             J. Mulder                                        S.Bossink                            R.H. van Gellekom
ChristenUnie                          Lijst Participatie Almere             Jong Almere                        Leefbaar Almere


 

« Terug