Standpunten

Overheid

 • minder overheid, meer samenleving.
 • benaderbare overheid, van social media tot balie.
 • ruimte voor ambtenaren met gewetensbezwaren
 • specifiek wijkenbeleid met eigen budgetten per wijk.
 • wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven faciliteren
 • samenleving rol geven in de zorg voor veiligheid in de wijk.
 • overheidsparticipatie in navolging van burgerparticipatie: ambtenaren denken mee, inspireren en nemen waar nodig leiding

Financiën

 • meewerken aan bezuinigingen, maar wel met grenzen:
  • posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.
  • als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

  Naar boven

Economie

 • Door middel van duurzaamheidsleningen wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die hieruit voortvloeien kunnen weer worden teruggestort in het fonds voor nieuwe investeringen.
 • De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten.
 • De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.
 • Er wordt tijdig  ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. Zo nodig worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
 • De ChristenUnie is tegen het vestigen van winkelcentra in het buitengebied (outletcentra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.
 • De zondagsopenstelling van winkels wordt zoveel mogelijk tegengegaan (inclusief openstelling van supermarkten op zondag).
 • Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

 Naar boven

Veiligheid

 • De wijkagent is belangrijk, samen met BOA’s en bewoners kan hij zorgen voor lokale veiligheid.
 • Zorgen voor lage drempels bij het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Ondanks allerlei preventieve maatregelen betekent elk casino of elke gokhal meer mensen met een gokverslaving. De ChristenUnie wil het aantal casino’s en gokhallen verminderen en de vestiging van nieuwe voorkomen.
 • Er komen uitstapprogramma’s voor prostituees. Wij willen de vestiging van bordelen voorkomen.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie
 • Wij willen een plan van aanpak in de gemeente ter bestrijding van georganiseerde (grootschalige) criminaliteit.
 • Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

 Naar boven

Wonen

 • Inzetten op levensloopbestendige wijken en woningen.
 • Voor (door)starters is er een starterslening.
 • Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.
 • Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen

 Naar boven

Werk en inkomen

 • Er mogen geen wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt in de gemeentelijke verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden zich verder opstapelen.
 • Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te kunnen geven. Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
 • Convenant met woningcorporaties en energiebedrijven over het tijdig melden van betalingsachterstanden en om in principe niet over te gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.
 • Inschakelen diaconieën via bijvoorbeeld Raad van kerken of een diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen.
 • Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties moeten financieel ondersteund worden via co-financiering. Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulp-Maatjes zijn dan mogelijk.

 Naar boven

Vervoer

 • Almere bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd en automobiliteit wordt teruggedrongen.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
 • Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.
 • De fietssnelweg is een nieuw fenomeen. Geen kruisingen en altijd voorrang, dus veilig en het levert een flinke tijdwinst op. Onderzocht wordt of dit ook toegepast kan worden.
 • Inwoners worden betrokken bij besluiten over het openbaar vervoer in hun regio, bijvoorbeeld over tijden en routes.

 Naar boven

Zorg & Welzijn

 • De gemeente werkt aan laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg.
 • De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken.
 • De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten.
 • Zorgverleners (ook mantelzorgers en vrijwilligers) krijgen een parkeerpas.
 • De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'.
 • Stimuleer daarbij een integrale gezinsaanpak.
 • Er is speciaal beleid voor dakloze jongeren en gezinnen (preventie, opvang en oplossing).
 • De gemeenten stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk.

 Naar boven

Jongerenbeleid

 • Met veel jongeren gaat het goed. Wel is er aandacht nodig voor werkgelegenheid voor hen, goede aansluiting onderwijs en bedrijfsleven is daarbij noodzakelijk.
 • Er wordt vaak geklaagd over leefbaarheid in combinatie met jongeren. Daarom investeren in jongerenwerk!
 • De jeugdzorg komt naar de gemeente. Dit biedt kansen om betere aansluiting te krijgen. Passende zorg, dingen niet dubbel doen.

Naar boven 

Ouderenbeleid

 • De gemeente maakt concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen. Zorg voor maatjes, ondersteun groepen ouderen die zich inzetten voor andere ouderen.
 • Zorg voor buurthuizen (ook particuliere initiatieven) op kleine schaal en dicht in de buurt zodat ze goed bereikbaar zijn en de mensen die vanuit die plek bezig zijn, bekend zijn met de wijk (menselijke maat!).

 Naar boven

Gezondheid

 • Aandacht geven aan gezond bewegen, gezond leven.
 • Alcohol/roken en sport gaan niet samen. Alcoholgebruik in sportkantines wordt ontmoedigd.
 • Drugs zijn verslavend, daar moet je geen ruimte voor geven.

 Naar boven

Kunst en Cultuur

 • Elk stadsdeel van Almere heeft zijn eigen bibliotheek.
 • De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ % norm om deze voor kunst te bestemmen.
 • Almere geeft aandacht aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).

 Naar boven

Onderwijs

 • Onderwijs moet veelzijdig aangeboden worden. Niet een paar grote organisaties, maar aansluiten bij de wensen van ouders. Wel letter op kwaliteit!
 • Actieve handhaving van de leerplicht is belangrijk om schooluitval tegen te gaan.
 • Een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) helpt kinderen om een goede kans te hebben in het basisondewijs.
 • Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager.
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen.
 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn. Alle inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegen-heid.

 Naar boven