Verkiezingsprogram 2010-2014

 1. Stabiel en betrokken

Woensdag 3 maart 2010 is de verkiezingsdag voor een nieuwe gemeenteraad in Almere. Als inwoner van Almere heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente varen in de periode tot 2014? Door uw stem uit te brengen kunt u invloed uitoefenen op die koers en soms kan die invloed beslissend zijn. Wij hopen dat de ChristenUnie op uw stem mag rekenen, omdat u zich herkent in onze doelstellingen. De ChristenUnie is een stabiele partij en voelt zich betrokken bij het wel en wee van Almere.

De ChristenUnie is een stabiele partij, dat is ook gebleken in de periode 2006-2010 waarin de ChristenUnie met 2 van de 39 raadszetels in de gemeenteraad was vertegenwoordigd. Samen met het CDA (3 zetels) leverde de ChristenUnie deze periode een gezamenlijke Wethouder in de persoon van Martine Visser.

In deze periode zijn afspraken gemaakt met het Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) om met Rijksgelden in Almere te investeren in bereikbaarheid (€ 4,6 miljard), natuur (€ 145 miljoen) en hoger onderwijs (€ 37 miljoen). In 2011 staat de opening van Hogeschool Windesheim gepland. De ChristenUnie vroeg ook aandacht voor de bestaande stad; een motie van ChristenUnie 2e Kamerlid Cynthia Ortega heeft er toe geleid dat Almere nu ook subsidie krijgt voor het ‘Grote Stedenbeleid’.

De ChristenUnie is ook in Almere een stabiele partij, maar het is vooral een betrokken partij, dat blijkt uit de zaken die zij op de politieke agenda heeft gezet zoals: extra aandacht voor jeugdwerk, subsidie voor het Voedselloket Almere, aandacht voor betere isolatie van woningen, eerlijke stadsverwarmingtarieven en bescherming van de privacy van inwoners. Ook was er aandacht voor preventie van drugs- en alcoholverslaving, opvang van tienermoeders en terugdringing van het schoolverzuim.

De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor Almere. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. In dit verkiezingsprogramma leest u hoe wij om gaan met het algemeen belang en met belangen van groepen en individuen.

De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen.

Als inwoners van Almere zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. We willen geen democratie van toeschouwers maar van betrokken Almeerders.

Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, dan kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor goed openbaar en bijzonder onderwijs.

Wij zetten ons in voor duurzame economische ontwikkelingen. Goede zorg voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid.

De ChristenUnie vindt het een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving.
Het is belangrijk er voor te zorgen dat Almere, juist bij verdere groei, problemen als geweld, drugsverslaafden, prostitutie en zwervers zoveel mogelijk voorkomt. Niet alleen omdat wij er geen last van willen hebben, maar vooral omdat de betrokkenen door hun gedrag in grote lichamelijke en geestelijke nood terechtkomen.

Maar, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niets alleen oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van Almere maken. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun!


 

2. Dienstbare en waakzame overheid

De ChristenUnie wil dat burgers bij de overheid niet alleen hun recht halen, maar ook zelf een positieve bijdrage tot verbetering van de samenleving geven. Burgers zijn niet alleen consumenten, maar ook producenten van een bloeiende gemeente. In een goed functionerende gemeente werken een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving samen. De gemeente blijft altijd beschikbaar en betrokken en zal individuele belangen afwegen tegen het algemene belang. Zij erkent de eigen verantwoordelijkheid van burgers, organisaties en bedrijven en ondersteunt die waar nodig. De gemeenteraad stelt kaders op hoofdlijnen en controleert de uitvoering van het beleid door het college.

De gemeentelijke overheid zoals die ons voor ogen staat is betrouwbaar, dicht bij de mensen en dienstbaar. De ChristenUnie is zuinig op onze rechtstaat en op onze democratie.

Van raadsleden mag verwacht worden dat ze regelmatig met inwoners in gesprek zijn; tijdens de wekelijkse Politieke Markt en ook buiten het Stadhuis. De ChristenUnie hecht aan voldoende wethouders, om te voorkomen dat politieke besluitvorming gedelegeerd wordt aan het ambtelijk apparaat.

Openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen zijn voor de ChristenUnie belangrijk. Dat geldt ook voor de relatie tussen de gemeenteraad en het College van B&W. Het college informeert de gemeenteraad bijtijds en stelt de gemeenteraad in staat om politieke keuzes te maken. De raad is de baas! Een democratie bewijst haar waarde door de wijze waarop zij met de rechten van minderheden omgaat. Democratie is niet een bolwerk van de meerderheid, maar de kracht van een samenleving die omziet naar elkaar.

De gemeente hoort correct om te gaan met haar inwoners en er voor te zorgen dat zij op een eenvoudige manier weten waar zij aan toe zijn. Een goede ‘één loket functie’ kan de dienstverlening dicht bij de burgers brengen. Door concrete normstellingen moet de kwaliteit van deze contacten voortdurend bewaakt en verbeterd worden. Tegelijk moet ervoor gewaakt worden dat de veiligheid van persoonsgegevens waarover de overheid beschikt niet in gevaar komt. De ChristenUnie wil dat daarop een controle wordt uitgeoefend die vergelijkbaar is met de al lang ingeburgerde financiële controles.

Samenwerking binnen de Amsterdamse regio is goed maar moet niet leiden tot een extra bestuurslaag.

Veiligheid
Het toezien op de veiligheid is een hoofdtaak van de overheid. In Almere moet u veilig kunnen leven, wonen en werken. Duidelijkheid over normen, in samenhang met strikte handhaving is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen wordt aangepakt. Met een goede samenwerking tussen politie, onderwijs, welzijnswerk en jeugdzorg in het Veiligheidshuis worden veel problemen voorkomen of eerder aangepakt. Werkvormen (zoals Buurtbemiddeling) die zich richten op herstel van verstoorde relaties tussen mensen, verdienen steun. De overheid stelt zich niet bureaucratisch op tegenover de burger, maar heeft altijd oog voor de menselijke kant.

Als Almere en het Rijk besluiten om 60.000 woningen extra in Almere te bouwen (tot 2030) dan moet het Rijk ook extra investeren in veiligheid. De neiging bestaat om het plaatsen van camera’s als een oplossing van alle problemen te beschouwen. In verband met het herstel van normbesef bij de bevolking is meer nodig zoals inzet van buurtpreventie, straatcoaches en blauw op straat. Het besluit van het kabinet om een Rechtbank in Almere te vestigen is een goed signaal.

De ChristenUnie wil het aantal gokhallen, bordelen en coffeeshops terugdringen. Ook willen we, ter bescherming van vrouwen, het aantal controles in bordelen verhogen en uitstapmogelijkheden vergroten.
Hierbij kunnen organisaties worden ingeschakeld die dit werk vanuit een levensovertuiging doen.

Het beschermen van prostituees tegen ‘bekeringsgevaar’ is hypocriet, zolang niet alles wordt geprobeerd om te voorkomen dat vrouwen (en mannen) als koopwaar worden behandeld.

Ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid moet illegale bewoning (wonen in Almere zonder dat men ingeschreven staat in het bevolkingsregister) worden tegen gegaan. Overlast van blowen in de woonomgeving pakt de gemeente aan, bv. door een blowverbod op speelplaatsen.

Financiën
De vraag of het beter en/of goedkoper kan moet steeds aandacht krijgen, om het gebruik van gemeenschapsgeld binnen de perken te houden. Inhuur van tijdelijke (vaak dure) krachten moet beperkt worden.
In elk geval moet voorkomen worden dat ex-ambtenaren van onze gemeente na vertrek als externe krachten ingehuurd worden. Door meer samen te werken met andere overheden kunnen kosten bespaard worden. De Schaalsprong kan alleen met Rijksgelden worden uitgevoerd. Als de financiële draagkracht van individuele burgers dat nodig maakt kunnen zij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen. Een helder kwijtscheldingsbeleid is een belangrijk onderdeel in de strijd tegen sociaal isolement en armoede.
De ChristenUnie heeft zich er jarenlang voor ingezet dat de NUON gedwongen wordt teveel betaalde kosten voor stadsverwarming aan de inwoners terug te betalen. De eerste uitspraak in deze zaak is niet bevredigend, maar biedt de gemeente wel de mogelijkheid de rechtsgang voort te zetten. De gemeente moet zich hiervoor optimaal blijven inzetten. Ook onderhoudt de ChristenUnie een goed contact met de 2e Kamerleden om er voor te zorgen dat de Warmtewet op een goede wijze wordt ingevoerd.

Subsidiering
Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te laten komen. De ChristenUnie staat dan ook positief tegenover het subsidiëren van bijvoorbeeld breedtesport, culturele activiteiten en – voorzieningen. Belangrijk is dat helder wordt vastgelegd wat de bedoeling is van gemeentelijke financiële ondersteuning en welke effecten van de subsidie verwacht worden. Zowel B&W als de subsidieontvangers moeten inzicht geven in de wijze waarop subsidies zijn besteed.

Enkele algemene uitgangspunten voor subsidieverstrekking:

  • de te subsidiëren activiteiten/voorzieningen moeten duidelijk omschreven zijn.
  • eigen verantwoordelijkheid van particulieren en organisaties wordt benadrukt. Subsidies betekenen in beginsel een aanvulling op eigen middelen. Verenigingen zullen altijd reële contributies moeten heffen.
  • subsidie kan alleen gegeven worden voor activiteiten/voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor organisaties die werken vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Activiteiten die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming, worden niet gesubsidieerd. Afgezien van kwaliteitseisen bemoeit de overheid zich niet met het personeelsbeleid van organisaties.
  • activiteiten/voorzieningen die in strijd zijn met de wet, algemene fatsoensnormen of de goede zeden, komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie.

Aandachtspunten Dienstverlening
-       Helder beleid rond inspraak, communicatie, interactieve beleidsvorming en burger-initiatieven.
-       Beslissingen met politieke aspecten niet aan ambtelijke uitvoerders mandateren.
-       Een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale rekenkamer en voldoende middelen om het college goed te kunnen controleren.
-       Uitstapmogelijkheden voor prostituees vergroten, zodat zij op een menswaardiger manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Aandachtspunten Veiligheid
-       Integraal veiligheidsbeleid met veel aandacht voor preventie.
-       Toezicht op de handhaving van de gedragscode van ambtenaren.
-       Zorg voor vermindering van het aantal bestaande gokhallen, bordelen en coffeeshops.
-       Stel blow- en alcoholverboden in op specifieke plaatsen (zoals bij speelplaatsen, stationspleinen en andere plaatsen waar dat overlast geeft).
-       Onafhankelijke controle op de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente en ook bij de door de gemeente ingehuurde externe organisaties.
-       Strikte handhaving van verlichtingsvoorschriften voor vervoermiddelen.
-       Strikte handhaving van het verbod voor brommers op fietspaden.
-       bevordering verkeersetiquette onder scootmobielrijders (niet naast elkaar en niet te snel in voetgangersgebieden).

Aandachtspunten Financiën
-       Structurele lasten moeten met structurele middelen worden gefinancierd.
-       Het College doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen.
-       Een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen zijn voorwaarde).3. J
eugd, gezin, onderwijs en sport 

Het gezin is de thuisbasis van kinderen, ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, dat geldt ook voor de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en de gezinnen functioneren: het sociale netwerk. De ChristenUnie zet zich in voor het versterken van de kringen rond gezinnen. De Oké-punten - de Almeerse variant van de Centra voor Jeugd en Gezin (van Minister Rouvoet) - ondersteunen ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien. Hiermee kan de gemeente fors inzetten op preventie en ervoor zorgen dat de zorglijnen kort zijn.

Jongeren leven in een niet-gemakkelijke tijd. Er komt veel op hen af. Door opleiding, cultuur en sport kunnen ze de vaardigheden en kennis opdoen die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Scholen richten zich op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en kan niet worden uitbesteed aan de school of aan andere instellingen rond het kind.
Spijbelen en schooluitval gaan we tegen. We zetten in op het bereiken van een startkwalificatie door de jongere. Hiermee hebben ze een veel grotere kans op de arbeidsmarkt. Waar dat kan stimuleert de gemeente de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, dat heeft wederzijdse voordelen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is vooral voor kinderen met een taalachterstand van groot belang. Een goede aansluiting met de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs is van belang. De gemeente zoekt actief deze kinderen op, bv. via consultatiebureaus, maar ook door afspraken met de kinderopvang om VVE daar aan te bieden als er kinderen aanwezig zijn die dat nodig hebben. Het Rijk stelt hiervoor geld ter beschikking aan Almere.

De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren gaan we tegen. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht naar verslaving. De ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond jongeren.
De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt een integrale aanpak. De gemeente heeft daarbij een regierol.
De gemeente voorziet in voorzieningen voor jongeren op het gebied van sport, cultuur en natuur. Daarnaast is het belangrijk dat de woonomgeving voor jongeren een positieve uitstraling heeft. De ChristenUnie pleit voor gezinsvriendelijke veilige wijken, waar ruimte is om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

De ChristenUnie is van mening dat de gemeente in de zorgketen de regierol heeft. Het jeugdbeleid vraagt om visionaire, inhoudelijke regie en niet alleen om het stroomlijnen van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid, volksgezondheid en zorg zullen onderling afgestemd moeten worden om het jeugdbeleid tot een succes te laten zijn.

Onderwijs
De kwaliteit van de Almeerse onderwijsinstellingen kan beter. De gemeente en de instellingen maken gezamenlijk afspraken over doelstellingen en uitvoering. De gemeente ondersteunt met advies en geld.
We merken dat ouders steeds verder van de school af komen te staan en daarmee ook van het onderwijs aan hun kinderen. Dat is geen goede zaak. De gemeente en de onderwijsinstellingen betrekken daarom de ouders zoveel mogelijk. De ouders zijn tenslotte eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

De school moet een veilige omgeving bieden waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die goed zijn toegerust om hun plaats in de maatschappij in te nemen.
Respect voor elkaar is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.

Overgewicht bij kinderen is een steeds vaker voorkomend probleem (naar schatting lijdt 1 op de 7 kinderen aan overgewicht). Dit overgewicht verhoogt de kans op chronische ziekten, maar kan ook psychische problemen veroorzaken. Natuurlijk zijn ouders in de eerste plaats verantwoordelijk voor het eetpatroon van hun kinderen. Tegelijkertijd heeft ook de omgeving een grote invloed. Wanneer een gezonde keuze op scholen, in sportkantines, snackbars en supermarkten makkelijker is, draagt dit bij aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen. De gemeente kan haar invloed uitoefenen op deze omgeving en werkt daarbij samen met de GGD, diëtisten, sportconsulenten en schoolbegeleiders.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud en de uitbouw, van het bijzonder onderwijs. We zien bijzondere scholen als een positieve uitdrukking van de verantwoordelijkheid die ouders nemen voor de ontwikkeling van hun kinderen.
De ChristenUnie benadrukt nog eens dat Hoger Beroeps Onderwijs en Universitair onderwijs in Almere noodzakelijk zijn. Niet alleen om meer eigen jeugd in Almere te houden maar ook om mensen te stimuleren door te leren. Het is ook van belang voor de werkgelegenheid en de kennisuitwisseling met het bedrijfsleven.

Sport
Door middel van sport kunnen mensen met elkaar in contact komen. Mensen leren daar samenwerken en, ook wanneer men met elkaar strijdt om de eer, toch respect voor elkaar te blijven tonen. Betrokkenheid bij een sportvereniging stimuleert ook de inzet van vrijwilligers. De gemeente moet vooral positieve aandacht aan de meer dan 100 sportverenigingen geven (vooral teamsporten), vanwege de meerwaarde van het “samen ergens voor gaan”.

De kracht van sportverenigingen is helaas in deze tijd ook haar zwakte. De individualisering neemt toe. Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden, terwijl het vasthouden van leden steeds lastiger wordt, omdat de binding van leden met hun club afneemt. De gemeente zou sportclubs kunnen helpen een visie te vormen op hun samenbindende rol in de samenleving. De gemeente kan ook de verenigingen ondersteunen bij het aangaan van relaties die nodig zijn om een levendige, levensvatbare club te blijven. De gemeente moet vooral bruggen bouwen en regisseren.

Vanuit gezondheidsoogpunt is individuele sportbeoefening uiteraard ook belangrijk; ook daarom moet de gemeente zorgen voor aanleg en goed onderhoud van skeelerbanen, fietspaden, (hard)looproutes en watergangen. Bij de verdeling van de openbare ruimte dient de jeugd ruimschoots te worden bedeeld. In dichtbebouwde wijken wordt extra openbare speel­ruimte gecreëerd door intensief en meervoudig gebruik van de ruimte mogelijk te maken.

De ChristenUnie is van mening dat sport op zaterdag altijd mogelijk moet zijn. De gemeente spreekt verenigingen aan op hun beleid hieromtrent en stimuleert het mogelijk maken van zaterdagsport. 

Aandachtspunten Jeugd
-       De gemeente bevordert goed werkende Oké-punten (Centra voor Jeugd en Gezin).
-       Stimuleren van betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij het openbaar onderwijs.
-       Voorkomen van dakloosheid bij jongeren moet veel aandacht krijgen.
-       Stimuleren van Voor- en Vroegschoolse Educatie om leerachterstanden te voorkomen.
-       Overgewicht van leerlingen aanpakken.
-       Hoger Beroeps Onderwijs en Universitair onderwijs in Almere mogen niet wachten.
-       De gemeente dient te voorzien in de behoefte aan zaterdagsport. Hier is uit verschillende bevolkingsgroepen veel belangstelling voor, maar er is nauwelijks aanbod (bijv. zaterdagvoetbal).
-       Bouw van een openluchtzwembad en een kunstijsbaan in Almere.
-       Bouw van een overdekte skeelerhal.
-       Vergroten van het gebruik van de gemeentelijke vaarwateren voor sport en recreatie.
-       Creëer een kano-netwerk met aanlegplaatsen op natuurlijke punten.
-       Voor de jeugd moet er voldoende speelruimte in de buurt zijn.
-       Er moeten financiële middelen (Stadsfonds) zijn om kansarme jongeren kennis te laten maken met sport en cultuur.


4. Natuur, milieu en wonen

Vanuit de gedachte van het christelijke rentmeesterschap wil de ChristenUnie oog te hebben voor het milieu voor de korte en de lange termijn. Natuur en milieu spelen een belangrijke rol op veel beleidsterreinen.

In juni 2008 heeft de Almeerse gemeenteraad zeven richtinggevende uitgangspunten voor de duurzame verdere ontwikkeling van de stad vastgesteld. Hoewel de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan de theorie heeft ook de ChristenUnie deze uitgangspunten omarmd, omdat ze hierin veel bijbelse noties over het omgaan met Gods schepping herkent. Deze uitgangspunten, de zogenaamde Almere Principles luiden:

1) Koester diversiteit  Meer variatie op het gebied van natuur, woningbouw, cultuur en economie verrijken Almere. Dat geldt wat de ChristenUnie betreft ook voor de opbouw van bestaande wijken, meng huur en koopwoningen zowel groot als klein. Particulier Opdrachtgeverschap (PO) levert ook een belangrijke bijdrage aan diversiteit.

2) Verbind plaats en omgeving (context)   Almere wil goed samenwerken met haar omliggende steden, ook wat betreft de bereikbaarheid. De ChristenUnie is dan ook voor een goede weg- en spoorverbindingen, waaronder een OV-verbinding door het IJmeer. Hierdoor wordt Almere goed verbonden aan de Noordvleugel van de Randstad, waardoor de onderlinge samenwerking in economisch, cultureel, toeristisch en sociaal opzicht sterk zal worden bevorderd.

3) Combineer stad en natuur   Almere kan groeien, maar wil een groene stad blijven. In Almere is volop ruimte (5 maal meer per persoon dan in Amsterdam en 3 maal meer dan in de stad Groningen). Op die ruimte moeten we zuinig zijn, het gaat er om dat inwoners en bezoekers zich kunnen ontspannen in een natuurlijke omgeving. Dat loopt van daktuinen, groene daken, tuinen, parken, wandelroutes naar stilte gebieden, plassen en natuurbos.

4) Anticipeer op verandering   Zorg dat in de ruimtelijke ordening mogelijkheden voor toekomstige (ver)bouw overblijven. De ChristenUnie denkt hierbij bijvoorbeeld aan woningen die levensduurbestendig zijn (waarin je ook oud kan worden), maar ook aan het reserveren van ruimte rond scholen om eventuele groei op te kunnen vangen. Maar ook aan grondreserveringen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen, kinderopvang, musea, kerken, moskeeën en andere religieuze samenkomstplaatsen.

5) Blijf innoveren   Vooral op het gebied van duurzaam bouwen liggen er grote kansen in Almere. Ook daarom zijn de komst van Hoger Onderwijs en Kennisinstituten naar Almere belangrijk. Juist in Almere zijn er mogelijkheden om duurzaam te bouwen, deze kennis kan ook geëxporteerd worden.
Door te investeren in kennis wordt er waardering en respect gecreëerd voor het milieu in de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om Natuur- en milieuvoorlichting in en buiten scholen te ondersteunen, onder andere door het Eksternest en de Stadsboerderij.

6) Ontwerp gezonde systemen   die de klimaatverandering tegengaan en de gezondheid van mensen bevorderen. Hierbij wordt ook gedacht aan het Cradle-to-cradle principe; dat komt er in het kort op neer dat afval de grondstof is voor nieuwe producten en dat er dus niets verloren gaat en dat er geen producten worden gemaakt waarvan sommige elementen niet geschikt zijn voor hergebruik. Hoewel dit een hemels principe lijkt vindt de ChristenUnie het een goed doel om dit op aarde na te streven. Het Duurzaamheidslab dient hierin een belangrijke en zichtbare functie te vervullen. Het is hierbij zaak erop te letten dat niet alles wat ‘duurzaam’ wordt genoemd, dit ook is en dat iets niet ‘energiezuinig’ is, als de vervaardiging ervan meer energie heeft gekost, dan het ooit als besparing kan opleveren.

Almere is een waterrijke stad vol flora en fauna. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn en dat we willen versterken. Daarom is de ChristenUnie tegen gebruik van milieuonvriendelijke onkruidverdelgers.

De vervoerssystemen in Almere zijn niet in samenhang met elkaar opgezet en de gevolgen hiervan zijn zichtbaar in centrumgebieden met autostress, niet rendabele parkeervoorzieningen, naast een schitterend OV-netwerk dat maakt dat het uitgebreide fietsnetwerk niet optimaal wordt benut. De ChristenUnie vreest dat deze systematiek ook in de uitleggebieden zal worden toegepast en pleit daarom voor een overkoepelend vervoersbeleid waarin lopen, fietsen, auto rijden, varen en OV in samenhang worden bekeken om tot de meest duurzame, meest aantrekkelijke, meest efficiënte en goedkoopste mix te komen. In afwachting hiervan kan in elk geval gestart worden met het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma “Fiets”, waarin alle mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren worden samengebracht. Hier kan ook gedacht worden aan de aanleg van ‘fietssnelwegen’, oplaadpunten voor elektrische fietsen in stallingen e.d. Dit kan bijdragen tot vermindering van de CO2 uitstoot en aan de strijd tegen overgewicht. Ook het openbaar vervoer in Almere moet op een hoog peil blijven, bij de volgende aanbesteding moet ook het brandstofgebruik onderdeel van de selectie uitmaken, denk aan elektriciteit, bepaalde vormen van biobrandstof (riet) en waterstof. Ook personenvervoer in elektrische auto’s kan gestimuleerd worden door te zorgen voor oplaadpunten in garages en het verlenen van vergunningen voor ‘laadpalen’.

7) Mensen maken de stad    Niet de overheid, maar de Almeerders maken de stad tot wat zij is.
Als consument spelen we een heel belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Als de consument zijn aankoopgedrag afstemt op een duurzame levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen. Ook de gemeente moet via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kiezen voor duurzame goederen. Op het gebied van afval stimuleert de gemeente preventie en hergebruik in grote mate. Daarbij hanteert zij het principe: de vervuiler betaalt.
Energiebesparing moet een belangrijk onderdeel zijn van het gemeentelijke klimaatbeleid. Zij moet zelf het goede voorbeeld geven en andere gebruikers hierin stimuleren.

Wonen
Sociale huurwoningen moeten volgens de ChristenUnie door de hele stad gebouwd worden en niet alleen in de kernen. Het bouwen van veel verschillende woningen qua grootte en prijs is erg belangrijk. Juist het door elkaar bouwen van kleine en grote woningen, huur en koop in een zelfde wijk zorgt voor meer binding met de wijk. Men hoeft dan de wijk niet uit om kleiner of groter te gaan wonen. In Almere bestaat bijvoorbeeld 1/3 deel van de huishoudens uit alleenstaanden, zij stellen vaak andere eisen aan hun woning dan huishoudens die uit meer mensen bestaan. Sociale woningbouw en het bouwen van starterwoningen moeten veel meer aandacht krijgen dan in de afgelopen periode is gebeurd. Goede samenwerking tussen gemeente en allen die bij de bouw in Almere betrokken zijn is daarom van groot belang. Urgentieregelingen moeten ook daadwerkelijk huishoudens in schrijnende situaties aan huisvesting kunnen helpen. De ChristenUnie is voor particulier opdrachtgeverschap (ook door groepen) bij woningbouw, omdat dit inwoners meer mogelijkheden geeft en voor meer afwisseling in de stad zorgt. Er dienst serieus gezocht te worden naar middelen die, met behoud van kwaliteit, goedkoper bouwen mogelijk maken. Daarnaast moeten creatieve financieringsmogelijkheden worden bedacht die het ook voor lagere inkomens mogelijk maken op verantwoorde wijze een huis te kopen.

De gemeente kan invloed uitoefenen op een verantwoorde energievoorziening in nieuwbouwprojecten en door de bouw van energieneutrale woningen te stimuleren. Daarbij moeten de kosten voor toekomstige gebruikers in het oog worden gehouden; energievriendelijk hoeft niet meer te kosten dan het stoken van aardgas. Nieuwe ontwikkelingen, zoals intelligent grids, het gebruik van aardwarmte en “natuurlijk” bouwen, moeten ook in Almere kansen krijgen. Dat Almere, als nieuw gebouwde stad, niet bij de top-10 van duurzame gemeenten in Nederland blijkt te horen, betekent volgens ons dat dit aspect in het verleden onvoldoende aandacht heeft gekregen. De ChristenUnie vindt dat ook in het huidige minder gunstige economische klimaat duurzaam gebouwd moet worden.

Ruimtelijke plannen moeten worden uitgevoerd met duurzame materialen en voor langdurig gebruik. Ook bij het oplossen van de vervoersproblemen moet duurzaamheid voorop staan. De ChristenUnie heeft bijvoorbeeld geen bezwaar tegen het verlengen van de (enige) startbaan van Vliegveld Lelystad, zolang er in de nacht niet en overdag alleen op grote hoogte boven Almere wordt gevlogen. We hechten aan een snelle OV verbinding met Amsterdam via het IJmeer. Wat de groei van Almere in algemene zin betreft, ligt voor ons de zaak eenvoudig. Almere is een Rijksproject; wij hebben de ruimte, het Rijk heeft het geld en dus: geen geld, geen extra Almeerders!

Aandachtspunten milieu en wonen
-      
De gemeente is op basis van de Wet Milieubeheer verplicht tot het vaststellen van een integraal milieubeleidsplan. Dit zal een helder en up-to-date plan moeten zijn.
-       Bij voorstellen voor maatschappelijk belangrijke functies die ogenschijnlijk niet passen binnen de regels moet gekeken worden of legalisering mogelijk is.
-       Almere moet werken aan een goede positie in de top-10 van duurzame Nederlandse gemeenten.
-       Een integraal gemeentelijk vervoersbeleid is noodzakelijk.
-       Zorg voor voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij openbare gebouwen en winkelcentra.
-       Een verbod op hondenpoep in de openbare ruimte. De eigenaar moet dit zelf opruimen. De gemeente zorgt voor voldoende afvalbakken en duidelijk aangegeven honden-uitlaat-stroken.
-       Aanpak van zwerfvuil blijft aandachtspunt.
-       De Almere Principles uitwerken in concrete actieplannen.
-       Sociaal en duurzaam bouwen maar ook sociaal en duurzaam houden.5. Economie en werkgelegenheid

In Almere hebben we 44 banen per 100 inwoners terwijl dat er in Amsterdam 65 en in de Haarlemmermeer 91 per 100 inwoners zijn. De helft van onze beroepsbevolking werkt dan ook buiten Almere. Maar er zijn ook nog zo’n 8.000 niet-werkende Almeerders op zoek naar een baan. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid bij bestaande bedrijven moet dus een topprioriteit zijn. In verband met de werkgelegenheid moet de gemeente zich niet alleen richten op grote bedrijven maar juist ook veel aandacht schenken aan het Midden- en Kleinbedrijf en aan de Zelfstandigen zonder personeel. Bestaande bedrijven worden geholpen door het vereenvoudigen van regels.

De bereikbaarheid van Almere en de Randstad blijft van groot belang. De huidige capaciteit van bestaande wegen en spoorwegen moet verdubbeld te worden. Wanneer Almere gaat groeien door een Schaalsprong is een IJmeerverbinding met Amsterdam noodzakelijk, niet alleen voor de reistijd maar ook ter bevordering van de economie tussen beide steden.
Een andere voorwaarde om als gemeente mee te werken aan de Schaalsprong is dat het Rijk ook gaat investeren in voldoende werkgelegenheid. De gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten.

Goede afstemming en samenwerking tussen scholen, onderzoeksinstellingen en bedrijven in Almere blijft belangrijk. Jongeren komen op die manier beter aan de slag, bedrijven krijgen een beter zicht op het potentieel aan nieuwe arbeidskrachten en op nieuwe producten en productieprocessen. Ook bij de inrichting van bedrijventerreinen moet aandacht aan samenwerking tussen scholen, bedrijven en onderzoeksinstellingen worden gegeven. Niet steeds meer van hetzelfde, maar groeperen rond thema’s zoals ICT, Zorg en Logistiek, Duurzaam bouwen. Juist de veelheid aan soorten bedrijventerreinen (thema, grootte, groene/blauwe ligging, prijs) zorgt voor een goed aanbod.

De gemeente voert goed overleg met maatschappelijke organisaties van onder andere werkgevers en werknemers. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio is van toenemend belang. Ook daar levert samenwerken winst op. Regelmatig overleg tussen investeerders, overheden en deskundigen binnen kansrijke bedrijfstakken, zoals Internationale bedrijven, zijn noodzakelijk.

Niet alle economische activiteiten dragen bij aan de bevordering van normen en waarden in de maatschappij. De ChristenUnie verwerpt daarom alle initiatieven op het gebied van prostitutie, gokhallen en coffeeshops.

Verder is zij zeer kritisch over tendensen in de richting van een 24-uurseconomie. Mens en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt voor en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke en sociale traditie. De gemeente dient altijd op zoek te zijn naar een goede balans tussen welvaart en welzijn. De economie is daar slechts een aspect van. De ChristenUnie is van mening dat de economie in dienst van de mens hoort te staan en niet de mens in dienst van de economie.

Hoewel het goed is wanneer mensen aan het werk zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer we erkennen dat niet iedere burger op dezelfde wijze kan meekomen. Er is dus behoefte aan vormen van Maatschappelijk Ondernemen waarin zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die moeilijker kunnen meekomen. Door deze mensen erbij te betrekken zal de maatschappij in zijn geheel erbij winnen.

Werkloosheid, zeker langdurige werkloosheid, is niet alleen een probleem voor de betrokkenen, maar ook voor een gezonde samenleving. Voor mensen is het van belang dat ze actief, betrokken en gewaardeerd worden. Vooral jeugdwerkloosheid moet daarom voortvarend worden aangepakt als we jongeren perspectief willen bieden.

Veel bijstandsgerechtigden blijken vrijwilligerswerk te doen. De ChristenUnie stelt voor om bijstandgerechtigden die geen vrijwilligerswerk doen, in te zetten bij activiteiten in hun eigen omgeving, met behoud van uitkering. Dit vergt een nieuw soort samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de Wet Werk en Bijstand (WWB) en non-profit organisaties die in de wijk actief zijn. Deze aanpak geldt dan als werkervaringstraject.


De ChristenUnie roept het bedrijfsleven op maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door mee te werken in het Werkplein Almere (samenwerking Sociale Dienst en het UWV) moet het vaker mogelijk zijn om bijvoorbeeld ook gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan werk te helpen.

Aandachtspunten economie
-       Een Schaalsprong (60.000 woningen en 100.000 banen extra voor 2030) kan alleen als het Rijk voldoende geld beschikbaar stelt voor onderwijs, economie en weg- en spoorverbindingen.
-       Eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven.
-       Het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren.
-      Bijstandgerechtigden aan werk helpen samen met bedrijfsleven, ook stageplaatsen, seizoensarbeid.
-       Afschaffing van de algehele toerismebepaling in Almere, daardoor zijn de 52 koopzondagen op oneigenlijke gronden mogelijk gemaakt.
-       Regelmatig overleg tussen investeerders, overheden en deskundigen binnen voor Almere kansrijke bedrijfstakken, zoals ICT, Logistiek en internationale bedrijven zijn noodzakelijk.
-       Wet Werk en Bijstand ruimhartig uitvoeren, zowel het inkomensdeel als het werkdeel.
-       Eén loket voor ondernemers waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
-       Een toereikend en gevarieerd aanbod van bedrijfsterreinen.
-       Optimale ontsluiting van bedrijventerreinen voor openbaar vervoer en fiets.
-       Duurzame inrichting van bedrijfsterreinen. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
-       Stimuleer verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand.
-       Ontsluit toeristische trekpleisters goed met openbaar vervoer en fietspaden.


6. Maatschappelijke zorg

Mensen met beperkingen mogen er zijn en hebben hun eigen waarde voor de samenleving. Het is belangrijk dat ze mee kunnen doen. Goede contacten in de wijk zijn daarvoor belangrijk. Goede en bereikbare voorzieningen, zoals activiteitencentra, vergroten de zelfredzaamheid.

Veel aandacht moet uitgaan naar het bevorderen van terugkeer in de maatschappij van ex-verslaafden, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten en anderen die zo'n grote afstand hebben gekregen tot de gewone maatschappij, dat ze zonder hulp die terugkeer wel kunnen vergeten.

Vergrijzing, maar ook toename van het aantal jonge alleenstaanden, ingrepen in de sociale zekerheid en andere ontwikkelingen bezorgen steeds meer mensen gevoelens van eenzaamheid. Door een creatieve uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kan de gemeente veel doen om te zorgen dat mensen niet in een neerwaartse spiraal belanden, of zelfs helemaal buiten de boot vallen.

Wanneer het om sociale wetgeving gaat, staat voor de ChristenUnie vooral de vraag centraal “waar bent u mee geholpen” in plaats van “waar heeft u allemaal recht op”. Het is belangrijk dat Almeerders hun zorgvragen op een eenvoudige manier aan de gemeente kunnen voorleggen en dan ook goed worden geholpen.
Dit betekent dat de gemeente van proceduregericht naar klantgericht verandert. Meedenken in plaats van wegsturen. Tenslotte is niet iedereen even mondig of in staat om voor zichzelf op te komen. Waarbij uiteraard gelet wordt op bewust misbruik van ondersteuning.

We willen veel aandacht geven aan het ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) – waarbij steeds meer nadruk op de omgeving van de zorgvrager gelegd wordt – is het des te meer belangrijk dat het sociale vangnet ondersteund wordt. En voor hen die dat niet hebben, desnoods ingericht wordt, bv. door middel van ouderenadviseurs.
Wij hechten veel waarde aan de mening van de gebruikers van de zorg (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland), zodat de zorg en ondersteuning op een kwalitatief goed niveau is.
Inwoners die niet (meer) zo goed ter been zijn, moeten ook in staat zijn familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten te bezoeken. Om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement terecht komen, maakt de gemeente zich hard voor een ruimhartige en rechtvaardige toepassing van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en het collectief vervoerbeleid.

In de Wet Werk en Bijstand (WWB) staat terecht het streven naar werk voorop. Toch is het bijzonder belangrijk om aandacht te besteden aan het aspect van bijstand in deze wet. De gemeente helpt daarom minima om daadwerkelijk aanspraak te maken op regelingen die voor hen van toepassing zijn, door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken.
Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk, maar ook voor algemene regelingen. Bv. vrijstelling van gemeentelijke heffingen, korting bij vervanging van onmisbare, maar dure apparatuur, kortingsregelingen bij sport- en muziekverenigingen.

Bij de sollicitatieplicht wordt rekening gehouden met alleenstaande ouders met jonge kinderen. De gemeente biedt wel – door studie en waar mogelijk vrijwilligers- of deeltijdwerk aan te bieden - perspectief op herintrede op de arbeidsmarkt. In samenwerking met anderen wordt ‘stille armoede’ opgespoord en zorgt de gemeente voor voldoende opvang van dak- en thuislozen. Schuldhulpverlening wordt op een integrale wijze aangepakt. Naast preventie en hulpverlening wordt er tegelijk aandacht besteed aan sociaalpsychische factoren die in veel gevallen een belangrijke oorzaak zijn van de schuldsituatie.

Aandachtspunten maatschappelijke zorg
-       Betrek mensen met een beperking bij sport en ontspanning, zorg voor passende voorzieningen.
-       Zorg voor beleid gericht op het voorkomen van schuldproblematiek.
-       Wachttijden voor de schuldhulpverlening moeten zo kort mogelijk zijn.
-       (aanstaande) tienermoeders mogen rekenen op steun van de gemeente, ook ter bescherming van het ongeboren leven.
-       Zorg voor projecten die meisjes weerbaar maken tegen ‘loverboys’.
-       Het VLA (voedselloket) moet kunnen blijven functioneren als vangnet voor mensen die door omstandigheden tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
-       Gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een inkomen op bijstandsniveau moeten extra aandacht van de gemeente krijgen.


7. Sociale samenhang

Het inwoneraantal van Almere blijft maar groeien. De stad heeft meer inwoners dan Groningen en binnenkort groeit het Tilburg voorbij. Als het aan het Kabinet ligt wordt Almere nog veel groter. De ChristenUnie ziet de voordelen van een grote stad (veel voorzieningen en werkgelegenheid) maar we zien ook de nadelen (toenemende anonimiteit en eenzaamheid). Van de ChristenUnie mag een groeiopdracht van het Rijk dan ook niet gegeven worden zonder de bijbehorende investeringen.

In verhouding met de rest van Nederland is de bevolking van Almere jong, dat biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling. Almere is een veelkleurige stad met mensen uit heel de wereld, 5 % van de inwoners heeft (nog) geen Nederlandse nationaliteit, terwijl 35 % van de inwoners (of hun ouders) buiten Nederland zijn geboren. Dit zorgt voor een bijzondere veelzijdigheid. De ChristenUnie is van mening dat we juist dankzij verschillen er samen iets moois van kunnen maken.

De gemeente investeert in het verstevigen van de sociale samenhang in buurten. Niet van bovenaf, maar aansluitend bij de behoeften van de bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen hun woonomgeving als “hun wijk” beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. Bij het oppakken van alledaagse leefbaarheidvraagstukken dient de overheid ruimte te laten voor bewoners, voor het maatschappelijke middenveld, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en voor private partijen (bijvoorbeeld bedrijven). Met elkaar geven zij kleur aan hun buurt.

De ChristenUnie wil investeren in de buurt. Het buurtgericht werken en buurtbeheer zijn instrumenten die benut kunnen worden. Ideeën voor de wijk krijgen op deze manier direct gestalte en dragen daardoor bij aan een grotere betrokkenheid van de bewoners. Als inwoners zelf geen initiatieven tonen, zal de gemeente buurtgerichte activiteiten kunnen oppakken, met als doel deze daarna weer “terug te geven” aan de samenleving. De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke. Eventueel kan op bescheiden wijze geïnvesteerd worden om buurt- of bewonersverenigingen van de grond te tillen.

Sociale samenhang is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van bestemmingsplannen.
De verhouding tussen huren en kopen, tussen starters en doorstromers, tussen jongeren en ouderen is daarbij van belang. Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de toekomstige bewoners van een wijk. Wij willen variatie in grootte en prijzen van woningen, dat leidt tot sociaal gemengde wijken. Maar ook rekening houden met reserveringen voor jongeren, denk onder andere aan ‘hangplekken’.

De ChristenUnie is een grote voorstander van creatieve combinaties. Te denken valt aan het combineren van peuterspeelzalen in verzorgingshuizen, zodat contact tussen de generaties kan ontstaan en de gezelligheid wordt bevorderd. Er zijn vast tal van andere combinaties mogelijk, ook qua gezamenlijk gebruik van werknemers.

Aandachtspunten rond sociale samenhang
-       Beschikbaar stellen van middelen voor buurtschoonmaakacties (geen subsidie, maar gereedschap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor straatfeesten.
-       Ontwikkelen van beleid om via toegesneden (ook sportieve) activiteiten allochtone vrouwen meer bij de maatschappij te betrekken.
-       Stimuleren van buurtbeheer, van speeltuinen, hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel.
-       Scholieren worden gestimuleerd om de omgeving van hun school schoon te houden.
-       Tegengaan van moderne vormen van slavernij, geen tippelzones of raamprostitutie.


8.Migranten

Almere is een kleurrijke stad. Het moet hier mogelijk zijn dat inwoners in het algemeen harmonieus met en naast elkaar leven in wederzijds respect. De relatief korte historie, de vele gemengde huwelijken en de gemoedelijkheid vormen een goede basis hiervoor. Migranten moeten zich net als de andere Nederlanders volledig opgenomen en gelijkwaardig voelen in de Almeerse samenleving. We hebben allemaal dezelfde rechten en plichten. In Nederland zijn er op grond van levensbeschouwing mogelijkheden voor het stichten van scholen, omroepverenigingen en politieke partijen. Het is daarbij van belang dat er over etnische, culturele en religieuze grenzen contacten ontstaan tussen leden van verschillende gemeenschappen.

Veel migranten in Almere functioneren prima. Zij nemen op een positieve wijze volop deel in de samenleving. De gemeente moet echter niet uit het oog verliezen dat inburgeren in een vreemde cultuur een moeilijk proces is en dat niet iedereen daartoe van nature even goed is toegerust. Het is daarom niet verwonderlijk dat een deel van de allochtone gezinnen, jongeren en ouderen, (nog) niet zo ver zijn. Vooral bij jongeren kan het (niet) horen bij twee culturen, voor problemen zorgen. Daartoe stimuleert de gemeente het aanbieden van probleemgerichte opvoedingsondersteuning voor allochtone ouders in samenwerking met de jeugdzorg, de scholen en de huisartsen. Ook initiatieven die positief contact tussen jonge migranten en autochtone jongeren bevorderen worden aangemoedigd. Succesvolle allochtone en autochtone jongeren kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. De ChristenUnie wil dat er een platform komt waarin de gemeente, zelforganisaties, scholen, bedrijfsverenigingen en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over het wegwerken van achterstanden op het gebied van inburgering en integratie (Burgerschapstafel).

Racisme en discriminatie zelf, maar ook de oorzaken daarvan, moeten worden tegengegaan. Enerzijds door positieve waardering te tonen (ook door de gemeente zelf) voor migranten en hun culturele uitingen; anderzijds door ze ook actief te betrekken bij culturele en sportieve evenementen, werkgelegenheidsprojecten en dergelijke. Racisme en discriminatie moeten worden aangepakt, ook in de uitgaansgelegenheden van Almere.

Omdat het belangrijk is dat nieuwkomers zo snel mogelijk in onze samenleving kunnen functioneren, moet bij inburgering meteen gekeken worden naar mogelijke opleidingstrajecten, taalstages, werk- en leerprojecten, sociale activering/vrijwilligerswerk en dergelijke. Het spreekt vanzelf dat de taalvaardigheid onder migranten, in het bijzonder onder bijstandsgerechtigden, veel aandacht moet krijgen.
Als een gezin een bijstandsuitkering ontvangt wil de ChristenUnie, in het geval dat de ene of de andere partner of beiden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, dat daar een verplichte taalcursus (met een verplichte opkomst) aan wordt verbonden. Een dergelijke plicht is een prikkel tot meedoen, tot het verder aanleren van taal en vaardigheden; dat is pas sociaal.

Aandachtspunten integratie
-       Bevorderen van initiatieven om Almeerse jongeren uit verschillende culturen samen te brengen.
-       Met behulp van bijvoorbeeld de Almeerse Vrijwilligers Centrale moet de gemeente de asielzoekers in het AZC een zinvolle dagbesteding bieden.
-       Speciale aandacht om werk of onderwijs te vinden voor nieuwe medeburgers.
-       Oké punten (Centra voor Jeugd en Gezin) worden geholpen om cultuurspecifieke opvoedingsondersteuning te kunnen bieden aan gezinnen met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond.
-       Toezicht houden op huisvesting van Oost-Europese werkers die hier eventueel tijdelijk gehuisvest worden om uitbuiting en gezondheidsproblemen te voorkomen.


9. Geloof en samenleving

Een samenleving met verschillende levensovertuigingen kan alleen in vrijheid functioneren, als duidelijk is dat ‘scheiding tussen kerk en staat’ betekent dat staat en kerk geheel eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De geschiedenis leert dat beide partijen het in het verleden soms moeilijk vonden de andere partij die eigen ruimte te geven. Alertheid op dit punt blijft belangrijk, zie de pogingen van sommige politici om het ‘bijzonder onderwijs op religieuze basis’ afgeschaft te krijgen, maar ook pogingen om de overheid invloed te geven op de opleiding van imams. Scheiding van kerk en staat is niet hetzelfde als scheiding van geloof en politiek. Elke politicus spreekt vanuit een levensbeschouwing die vervolgens van invloed is op zijn of haar politieke standpunten. Neutrale uitgangspunten bestaan niet in de politiek. Het is dus heel natuurlijk, dat een politicus die de Bijbel serieus neemt, dat ook laat doorwerken in zijn of haar mening over de omgang tussen mensen en tussen mens en natuur.

De ChristenUnie roept de Almeerse geloofsgemeenschappen op hun recht te gebruiken om de politiek te beïnvloeden. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. Om religie een samenbindende factor te laten zijn moet ook de gemeente de waarde van religies, in hun verscheidenheid, erkennen. Een samenleving zonder religie mist veel maatschappelijk kapitaal in de vorm van zingeving, identiteitsbeleving en vrijwillige inzet in de maatschappij.

De ChristenUnie wil ruimte geven aan alle religies en levensovertuigingen, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Mensen moeten vrij zijn hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te beleven. Godsdienst hoort niet teruggedrongen te worden tot achter de muren van huis, kerk of moskee, maar mag zich uiten in het openbaar. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, functionaliteit of uitstraling van onpartijdigheid. Ook in dit opzicht moeten minderheden worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. De landelijke wetgever moet het in het openbaar dragen van de alles bedekkende ‘boerka’ verbieden. Dat is een dusdanige beperking voor herkenning en sociaal contact, dat het niet anders opgevat kan worden dan dat de betreffende vrouw (figuurlijk) met de rug naar de samenleving toe is gaan staan. Omdat het onder Nederlandse moslims weinig voorkomt en er slechts enkele boerkadraagsters zijn, is nu het moment om hier een grens te trekken en helderheid te verschaffen.

Er moet duidelijk opgetreden worden tegen oproepen tot haat en geweld, tegen eerwraak, huiselijk geweld, het thuishouden van leerplichtige meisjes, vrouwenbesnijdenis. Preventie door voorlichting, ook op scholen, is hierbij belangrijk. Het tegengaan van elke vorm van haat op grond van ras, geaardheid, cultuur of geloof van mensen, is een opdracht voor de overheid en voor iedereen in de samenleving.

Het Islamdebat legt een identiteitscrisis bloot, niet alleen bij sommige moslims, maar ook bij sommige ‘autochtone’ Nederlanders. Daarover zullen we in gesprek moeten, om te komen tot een vredige samenleving waarbij we samen, vanuit verschillende overtuigingen, onze gezamenlijke politieke en religieuze vrijheden waarderen.

Vanuit het christelijke geloof hechten wij aan de zondagsrust als een goede gave van God voor de mensen. In het verlengde daarvan pleiten wij voor de sluiting van winkels op zondag. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt zijn wij er van overtuigd dat een collectieve rustdag buitengewoon waardevol is in onze hectische samenleving. Samen vrij zijn om naar de kerk te kunnen gaan, maar ook om samen met familie, vrienden, buren van een vrije dag te kunnen genieten, betekent veel voor de sociale samenhang.

Aandachtspunten rond kerk en staat
-       Stimuleer kennismaking en gesprek tussen religieuze en culturele bevolkingsgroepen, met als doel elkaar beter te leren kennen en te waarderen.
-       Ondersteun initiatieven van kerken en maatschappelijke organisaties die hulp geven aan mensen die dat nodig hebben.
-       De ChristenUnie is er voor iedere bevolkingsgroep ongeacht afkomst of religie.
-       De overheid hoort in te grijpen als de grenzen van de rechtstaat worden overschreden.
-       Voorkomen moet worden dat buitenlandse overheden die zelf de mensenrechten niet erkennen in Almere subsidies verstrekken (bijvoorbeeld voor de bouw van een religieus-centrum) omdat op die manier verkeerde invloed op onze samenleving wordt uitgeoefend.


10. Kunst en cultuur

De ChristenUnie staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen helpen bij het ervaren van hun identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid.
Het gemeentebestuur dient de ‘bereikbaarheid’ van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt.

Kunst bindt mensen samen. Daarom moet aan de verschillende aspecten van kunst en cultuur aandacht besteed worden. De ChristenUnie wil dienstbare kunst (ten dienste van bevolking) en innovatieve kunst niet tegen elkaar uitspelen. Voor beide aspecten moet er plaats zijn. Het is belangrijk dat kunstcommissies de opdracht krijgen aan diverse kunstvormen aandacht te geven.
Betrokkenheid bij de amateurverenigingen op dit gebied is gewenst. Teveel staan verenigingen op zichzelf, terwijl uit relaties tussen verenigingen boeiende wisselwerkingen kunnen voortkomen. Ook voor christelijke kunst moet ruimte zijn.

Kunst bindt ook jongeren samen. Jongeren kunnen zich door middel van kunst op een positieve manier uiten, culturele verschillen leren respecteren, en hun gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen. Een belangrijke factor is daarom de aanwezigheid van betaalbare instellingen, eventueel gesubsidieerd voor de lage inkomens, en een breed aanbod op gebied van kunst en cultuurprogramma’s.
Ook met nieuwe, zich ontwikkelende kunstvormen moet rekening gehouden worden. Vaak is het de jeugd die zich bezig houdt met nieuwe cultuuruitingen, bijvoorbeeld rond nieuwe media.

Kunst en cultuur moeten binden; niet splijten. Kunst die tot excessen leidt in de vorm van (aanzet tot) discriminatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, drijft mensen juist uit elkaar. Daarom heeft de gemeente de taak een aantal criteria te stellen op deze gebieden. We hebben het dan over kunstuitingen die direct of indirect worden gesubsidieerd door de overheid of die bestemd zijn voor openbare vertoning. Het mag echter niet zo zijn dat alleen kunst die de overheid bevalt, wordt uitgevoerd of gemaakt. Kunst is immers iets van en voor de samenleving zelf.

Aandachtspunten kunst en cultuur
-       Beschikbaar stellen van openbare gebouwen voor exposities, zoals bibliotheken voor kunstenaars uit de eigen gemeente. Ook gaat de gemeente creatief om met (tijdelijk) leegstaande panden door atelierruimte of oefenruimte aan te bieden aan kunstenaars.
-       Een kunstcommissie vormen voor aankopen, met naast cultuurambtenaren ook gewone burgers.
-       Openbare kunstwerken standaard voorzien van inscripties waarin de kunstenaar, het jaar, de titel en de betekenis/bedoeling van het kunstwerk wordt vermeld.
-       Stimuleer relaties op kunstgebied tussen diverse soorten amateurkunstverenigingen en professionele kunstinstellingen en scholen.
-       Cultuureducatie door de cultuurinstellingen als deel van het onderwijsprogramma.
-       Stimulering van de amateurkunst en de betrokkenheid van nieuwe culturen bij de al bestaande.
-       Hantering van criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid, uitsluitend om excessen in het publieke domein te voorkomen.
-       Als blijkt dat er geld met geld te maken valt kan Almere Europese Culturele Hoofdstad 2018 het investeren waard zijn. Het gaat hier dan om cofinanciering door het Rijk, bijvoorbeeld voor de bouw van een Museum. De bouw van een nieuwe stad op de zeebodem (ook cultuur) is Europees gezien de moeite van het bezoeken waard. Daarnaast gaat het erom wat bewoners zelf willen laten zien.


Dit is de laatste pagina van het Verkiezingsprogramma van ChristenUnie Almere. We hebben ons beperkt, maar zijn van mening dat het een goed overzicht geeft van de stabiele uitgangspunten en de betrokkenheid waarmee de raadsleden en hun assistenten politiek willen bedrijven in Almere.