Blog- Roelie Bosch

4 november 2014

Zo, de algemene beschouwingen zijn achter de rug. Ik had het te lang gemaakt… foei. Tja, we hadden er een uitgebreid traject opzitten waarbij een ieder in onze fractie wat in zou brengen. Nou, dat heb ik geweten….! Gekheid, een ieder had inderdaad zinvolle zaken te melden en we hebben ook gekozen uit de 10 onderwerpen die we graag aan de orde wilden laten komen. Maar ik redde het toch niet binnen de tijd. Afijn, een leermoment voor de volgende keer J.

Inmiddels zijn de stukken bestudeerd, je kunt er een flinke map mee vullen. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle details te weten, maar we proberen als fractie die zaken eruit te halen die we belangrijk vinden en waar we denken dat actie nodig is.

In onze algemene beschouwingen hebben we aangegeven met een aantal wijzigingsvoorstellen te gaan komen. A.s. donderdag worden die, samen met alle andere (in totaal 36) voorstellen besproken. We horen dan wat de wethouders en de burgemeester (voor het thema Veiligheid) ervan vinden en wat de andere partijen in de raad ervan vinden.

Daarna probeert elke partij meerderheden te behalen voor diens voorstellen. Dat betekent soms een beetje schaven, een beetje schuiven… en voila! Maar het lukt ook niet altijd.

Als ChristenUnie gaan dit keer opnieuw proberen om de raad zover te krijgen dat ze besluit om een buffer te vormen voor de Sociale wetten die naar de gemeente komen vanaf 1 januari. Ik spreek regelmatig collega’s uit andere steden, afgelopen vrijdag nog bij het Grote Steden Overleg van de ChristenUnie, en bijna allemaal hebben ze zo’n buffer/reserve ingesteld. Maar Almere niet. Almere denkt dat het allemaal niet nodig is. Ik ben benieuwd…. Ik hoop niet dat ik gelijk krijg overigens! Want dat zou betekenen dat we grote problemen gaan krijgen met het leveren van zorg die mensen nodig hebben. En dat wens ik niemand toe!

In ons voorstel staat dan ook dat het een reserve is voor 1 jaar, die – als het niet nodig blijkt te zijn – alsnog terug kan naar z’n oorspronkelijke bestemming. In dit geval Cultuur. We hebben er namelijk voor gekozen om komend jaar eerst in te zetten op zorg, i.p.v. te investeren in Cultuur. Dat kan altijd nog als we merken dat het meevalt en we geen grote tegenslagen krijgen.

Daarnaast brengen we een voorstel in om de sportaccomodaties duurzamer te maken. Afgelopen zomer heb ik, samen met GroenLinks en D66, kennis gemaakt met enkele enthousiaste mensen die ervaring hebben op dit gebied. We willen graag dat de gemeente een storting doet in een fonds waarmee de investeringen gedaan kunnen worden. De maatregelen gaan geld opleveren, wat weer terug komt in het fonds en aan het einde krijgt de gemeente haar gestorte geld, plus rente, terug. Mooi toch!

Tot slot dienen we een voorstel in om als gemeente eens goed te kijken naar onze inspanningen om een aantrekkelijke stad te zijn. We doen best veel en er gaat al veel geld in om. Maar toch groeien we niet en sterker nog: we gaan er zelfs op achteruit. Terwijl andere steden rondom wel groeien! Iets doen we dus niet goed, maar wat…..? Tot nog toe is het geluid vanuit het stadhuis steeds: “het komt wel goed, het zal vanzelf wel beter gaan als de economie aantrekt”. Maar uit de cijfers blijkt een andere werkelijkheid. Durven we in de spiegel te kijken? Dat wordt de vraag a.s. donderdag.

Ik breng u volgende week op de hoogte van hoe het gegaan is…..

15 september 2014

Sinds afgelopen weekend genieten we in Nederland weer van de zomer, een nazomer is het inmiddels: half september. Maar na die natte augustusmaand des te welkomer!

De politiek in Almere gaat zo langzamerhand echt van start. Het lijkt al weer zo ver weg, maar de onderhandelingen voor een nieuw college na de verkiezingen in maart duurde lang en na wat gewenningsweken was het al zomerreces.

Maar dat gaan we dit najaar wel inhalen! Er staan 3 grote thema’s op de agenda:

1)     Besluitvorming over hoe en waar de Floriade gaat plaatsvinden

2)     Uitwerkingsbesluiten over de komst van de 3 zorgtaken van het rijk naar de gemeente (transitie Sociaal Domein)

3)     Begrotingsbehandeling 2015

Ik ga middels dit blog u aan de hand meenemen ten aanzien van dit laatste onderwerp, de begroting.

Het zou zomaar kunnen dat u denkt ‘Ze doen daar maar wat op het stadhuis, giga-bedragen (in totaal circa 650 miljoen euro) en ze geven het maar uit aan wat ze leuk vinden’…

Hoe zeer ik ook bepaalde uitgaven betreur en graag anders besteed zou zien, toch is deze gedachte niet terecht. Er gaat een zorgvuldig traject aan vooraf en natuurlijk wordt er onderhandeld binnen het college en tussen collegepartijen, maar we moeten nog altijd als gemeente fors bezuinigen. Ten opzichte van enkele jaren geleden hebben we al ruim 20 miljoen per jaar bezuinigd. Dat is niet niks. Maar het moet nog meer, zoals het er nu naar uitziet nog circa 10 miljoen extra per jaar.

Belangrijke vraag hierbij is: hoe zal het gaan met de uitvoering van de sociale wetten die naar de gemeente komen vanaf 1 januari 2015?

Als ChristenUnie hebben we al 2x een voorstel ingediend om hiervoor een financiële buffer in te stellen, om onverwachte zaken op te kunnen vangen. Tot nog toe hebben we bot gevangen. Hoe zal het nu verlopen? Is 3x scheepsrecht ….. ?

Donderdag 2 oktober vindt de aanbieding van de concept-begroting 2015 plaats. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet!

Wordt vervolgd….